Navigácia

Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a Základné identifikačné údaje o škole: názov, adresa, telefónne a faxové čísla, internetová a elektronická adresa, údaje o zriaďovateľovi

Základné identifikačné údaje

Názov školyStredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, 080 01 Prešov
Adresa školyKollárova 10, 080 01 Prešov
Telefón051 / 7465611
E-mailslspo@slspo.sk
WWW stránkaslspo.edupage.org
Zriaďovateľ 

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľIng. Miroslav Fuchs   
ZRŠ    
ZRŠ    
ZRŠ    

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predseda  
pedagogickí zamestnanci  
ostatní zamestnanci  
zástupcovia rodičov  
zástupca zriaďovateľa  
iní  

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka

§ 2. ods. 1 b Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 268

Počet tried: 13

Podrobnejšie informácie:
TriedaPočet žiakovz toho ŠVVP
I.A24 
I.B22 
I.C17 
I.D27 
II.A29 
II.B29 
II.C20 
II.D18 
III.A22 
III.B24 
III.C28 
IV.A27 
IV.B26 

§ 2. ods. 1 d Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: súčet / počet dievčat Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: súčet / počet dievčat Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: súčet / počet dievčat Počet zapísaných prvákov k 30.6.2017: súčet / počet dievčat Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2017: súčet / počet dievčat
 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení        
prijatí        
% úspešnosti        

§ 2. ods. 1 e Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Klasifikácia tried

TriedaANJAPIAKEBIODEJDRVEKOETVFYZHULCHEISLINFKOZLEŤ
I.A3,25   3,08   2,38 3,04 1,58  
I.B3,06   3,05   2,05 2,91 1,77  
I.C        3,06   1,94  
I.D               
II.A2,86   2,21       1,52  
II.B3,27   2,1       1,69  
II.C      3,26     1,79  
II.D               
III.A3,591,64    2,68  3,14    3,77
III.B3,311,58    2,54  2,67    3,54
III.C3,08     2,92        
IV.A3,22     2,67  3,33    3,56
IV.B3,05     2,58  3,12    3,15

TriedaLNALESLEBLEZLEMMPSMATMOVNBVNLSNLPNORNORNOSNEJ
I.A  3,082,38  2,54   2,88    
I.B  3,452,55  3,09   3,09   3,2
I.C      3,18  3,29     
I.D2,56     2,85        
II.A  3,072,76  3,071,17  3,14    
II.B  2,792,45  3,141,17  2,76   3,71
II.C      3,161,89 2,89  2,58  
II.D3     3,11        
III.A      3,23        
III.B      3,04       3,45
III.C       1,81       
IV.A 1,29             
IV.B 1,31            3,33

TriedaOBNODAODNOVYOLPOLOPPELPODPOĽPČOZPCVPRNPXAPLV
I.A2,08            1,08 
I.B2,45            2,14 
I.C2,47  2,29           
I.D2,41  1,89           
II.A1,9            1,07 
II.B2,07            1,17 
II.C   2,11           
II.D   2,06           
III.A2,36    3,05 3,18 3,09  3,271,27 
III.B2,08    2,92 3 2,33  31,25 
III.C   1,88           
IV.A 2,26   2,93 3,332,23   2,851,15 
IV.B 2,953,67  3,23 3,192,54   2,961,23 

TriedaRUJSEMSJLSOKSprSTZSTNSHTECTSVTEVTČOZTRHUPXUCV
I.A  3,42 1,293,25   1,42     
I.B  3,64 1,183,55   1,55     
I.C2,71 2,29 1,24 3,18 2,881,65     
I.D  3,26 1    1,59     
II.A  3,242,0312,83   1,34     
II.B  3,481,2812,69   1,21     
II.C3,32 3 1   31,84     
II.D  3 1,33    1,94     
III.A  3,7711    1,5     
III.B  3,5811    1,42     
III.C2,46 2,81 1,5   3,352     
IV.A 1,963,41 1,15    1,26     
IV.B 1,883,5 1    1,31     

TriedaUCTVCEZEKZPL
I.A    
I.B    
I.C    
I.D    
II.A    
II.B    
II.C    
II.D    
III.A    
III.B    
III.C    
IV.A2,67   
IV.B2,19   

Prospech žiakov

TriedaPočetVyznamenaníVeľmi dobreProspeliNeprospeliNeklasifikovaníSprávanie 2Správanie 3Správanie 4
I.A24341700320
I.B22211630020
I.C17121400020
I.D27252000000
II.A29541910000
II.B29432020000
II.C20071201000
II.D18041400220
III.A22031900000
III.B24222000000
III.C28062002322
IV.A27222300020
IV.B26222200000

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
I.A24199583,13192980,38662,75
I.B22181282,36149067,7332214,64
I.C171859109,35131277,1854732,18
I.D272907107,672895107,22120,44
II.A29257788,86257788,8600,00
II.B292906100,212906100,2100,00
II.C202122106,102122106,1000,00
II.D182396133,112046113,6735019,44
III.A222368107,642356107,09120,55
III.B24178574,38175573,13301,25
III.C284353155,463439122,8291432,64
IV.A27169362,70168562,4180,30
IV.B26230388,58230388,5800,00

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
Monitor SJL   
Monitor MAT   

Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky

PredmetÚroveňPočet(M/Ž)EČ priemerEČ početPFIČ priemerPFIČ počet1 Ústna2 Ústna3 Ústna4 Ústna5 ÚstnaÚstna priemerÚstna počet
Anglický jazykB147(45/2)38,63%4047,75%4068267 2,7247
Nemecký jazykB16(6/0)32,64%556,00%5 231 2,836
Praktická časť odbornej zložky 53(51/2)           
Slovenský jazyk a literatúra 53(51/2)46,65%5345,46%53710279 2,7253
Teoretická časť odbornej zložky 53(51/2)    6122411 2,7553

Výsledky praktickej časti maturitnej skúšky

PredmetÚroveňPočet(M/Ž)1 Praktická2 Praktická3 Praktická4 Praktická5 PraktickáPraktická priemerPraktická počet
Praktická časť odbornej zložky 53(51/2)1018178 2,4353

§ 2. ods. 1 f Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov

Odbory a učebné plány

TriedaŠtudijný (učebný) odborZameranie
I.A4219M lesníctvolesnícka prevádzka
I.B  
I.C  
I.D4579F00 lesná výroba 
II.A  
II.B  
II.C4575 H mechanizátor lesnej výroby 
II.D  
III.A4219M lesníctvolesnícka prevádzka
III.B4219M lesníctvolesnícka prevádzka
III.C4575 H mechanizátor lesnej výroby 
IV.A4219M lesníctvolesnícka prevádzka
IV.B4219M lesníctvolesnícka prevádzka

Nepovinné predmety

PredmetRočníkPočet skupínPočet hodín týždenne

Rozširujúce hodiny

Učebný variantTriedaPredmetPočet hodín v týždni

§ 2. ods. 1 g Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy

Zamestnanci

Pracovný pomer
Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP    
DPP    
Znížený úväzok    
ZPS    
Na dohodu    

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov   
vychovávateľov   
asistentov učiteľa   
spolu   

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne

§ 2. ods. 1 h Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška  
2.kvalifikačná skúška  
štúdium školského manažmentu  
špecializačné inovačné štúdium  
špecializačné kvalifikačné  
postgraduálne  
doplňujúce pedagogické  
vysokoškolské pedagogické  
vysokoškolské nepedagogické  

§ 2. ods. 1 i Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, školské akadémie, športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom a pod...)

§ 2. ods. 1 j Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2017/2018 boli školou vypracované projekty:

§ 2. ods. 1 k Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

Druh inšpekcie:

Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2017/2018, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

- veľmi dobrá

- dobrá

- priemerná

- málo vyhovujúca

- nevyhovujúca

- kľúčové pozitívne stránky školy

- oblasti vyžadujúce zlepšenie

§ 2. ods. 1 l Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy

Materiálno-technické podmienky

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

- stručnú analýzu súčasného stavu

- potreby a pripravované plány

§ 2. ods. 1 m Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

...

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

...

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

...

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

...

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

...

§ 2. ods. 1 o Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

Návrh opatrení:

§ 2. ods. 2 b Voľnočasové aktivity školy

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Akva - teraristický5 Ing. Martin Macej
Anglického jazyka27 Mgr. Svatava Záhoráková
Bibliografický0 PhDr. Vladimír Jarkovský
Futbalový18 Ing. Albín Kostelník, PhD.
Futbalový 120 Jaroslav Bilišňanský
Geologický20 Ing. Vladimír Maňkoš
hádzanársky93 Mgr. Peter Šutran
Informatiky24 Mgr. Ján Holub
Lesná pedagogika3 Ing. Slavomír Karaš
Lesnícka všestrannosť13 Ján Varga
Lesničiarov13 Dušan Hulvej
Literárne diela v kinematografii13 Mgr. Tatiána Christaková
Lukostrelecký1 Ing. Miroslav Fuchs, PhD.
Nemeckého jazyka0 Mgr. Oľga Ružbarská
poľovnícky35 Ing. Vladimír Baláž
Rezbársky0 Vladimír Marcin
Sokoliarstvo17 Štefan Azari
Stolársky0 Mgr. Jaroslav Kušnír
Stolárstvo - rezbársky0 Bc. Jaroslav Kušnír
Šachový0 Mgr. Jozef Opiela
Technický0 Bc. Jaroslav Kušnír
Tenisový17 Mgr. Alexander Hutňan
Turistický11 Sergius Kačmár
Turistický 10 Ing. Slavomír Jeník
Vábenie zveri6 Ing. Vladimír Baláž
Včelársky12 Ing. Slavomír Karaš
Volejbalový17 Ing. Pavol Bilas
Volejbalový 110 Mgr. Jozef Čontofalský

Záver

Vypracoval: Ing. Miroslav Fuchs

V Prešove, 20. septembra 2018

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, 080 01 Prešov
    Kollárova 10, 080 01 Prešov
  • 051 / 7718548

Fotogaléria