Navigácia

Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a Základné identifikačné údaje o škole: názov, adresa, telefónne a faxové čísla, internetová a elektronická adresa, údaje o zriaďovateľovi

Základné identifikačné údaje

Názov školySpojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov
Adresa školyKollárova 10, 080 01 Prešov
Telefón+42151 7465611
E-mailslspo@slspo.sk
WWW stránkawww.slspo.sk
ZriaďovateľPrešovský samosprávny kraj

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefóne-mail
Riaditeľ školyIng. Fuchs Miroslav, PhD.+421517465613riaditel@slspo.sk
ZRŠ pre organizačnú zložku SOŠ lesníckaPhDr. Hudáková Vlasta+421517465612hudakova.vlasta@slspo.sk
ZRŠ pre odborné predmetyIng. Baláž Vladimír+421517465614balaz.vladimir@slspo.sk
ZRŠ pre organizačnú zložku SOŠIng. Dilong Michal+421517465659dilong.michal@slspo.sk
vedúci Školského internátuMgr. Franko Boris+421517465643franko.boris@slspo.sk

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predsedaIng. Bilas, Pavol 
pedagogickí zamestnanciIng. Karaš, Slavomír 
   
zástupca žiakovHudák, Adam 
ostatní zamestnanciLabaško, Marián 
   
zástupcovia rodičovMgr. Brecelj, Radoslav 
 Dzivý, Ľubomír 
 Verčimák, Pavel 
   
zástupca zriaďovateľaJUDr. Hagyari, Pavel 
 PhDr. Kičura, Jozef 
 Ing. Lacko, Karol, PhD. 
   
iní:  
   
zástupca stavovskej organizácieIng. Žula, Peter 

Poradné orgány školy

Poradné orgány školy a ich funkcia:

Pedagogická rada

- spolupráca s vedením školy bola na dobrej úrovni

- členmi sú všetci pedagogickí a výchovní zamestnanci školy

- počet riadnych rokovaní: 10

- počet mimoriadnych rokovaní: 1

- predmetom rokovaní PR boli analýzy výchovno-vzdelávacieho procesu, pedagogické a organizačné opatrenia vyplývajúce z plánu práce školy

Predmetová komisia všeobecnovzdelávacích predmetov

· Predmetová komisia VVP pracovala v školskom roku 2017/2018 pod vedením Mgr. Alexandra Hutňana. Skladala sa z učiteľov slovenského, anglického, nemeckého jazyka, dejepisu, občianskej náuky, matematiky, informatiky, telesnej a športovej výchovy, chémie, etickej výchovy a náboženstva. PKVVP zasadala podľa plánu práce pravidelne raz za dva mesiace.

· Pravidelné zasadnutia boli zvolávané podľa ročného plánu práce - 5x za rok

· Snažili sa zabezpečiť kontinuitu jazykového vzdelávania pri prechode žiaka zo ZŠ na SŠ v súvislosti s koncepciou vyučovania cudzích jazykov, v prvých ročníkoch sa urobili vstupné testy, vyhodnotili úroveň vedomostí a sledovali pokrok žiakov počas školského roka.Na záverečnej porade členovia PK urobili vyhodnotenie jazykov v maturitnom ročníku.

· Vyučujúci jazykov tvorili učebné plány v súlade s platným učebným plánom a osnovami. Pri tvorbe individuálneho vzdelávacieho plánu spolupracovali s výchovným poradcom a triednymi učiteľmi.

· Realizovali sa objednávky učebníc

· V oblasti práce s talentovanými žiakmi v priebehu škoského. roka 2017/2018 sa študenti v rámci všeobecno-vzdelávacích predmetov zúčastnili rôznych súťaží a jazykových olympiád

· Predmetom rokovaní PK bola analýza vedomostí, zručností a schopností žiakov, podporovanie ich aktivity, kritériá hodnotenia vedomostí, príprava na zvládnutie maturitných skúšok, príprava maturitných zadaní. Organizačne, priestorovo a materiálne sa PK VVP podieľala na zabezpečení maturitných skúšok v zmysle právnych predpisov.

· Počas vyučovacieho procesu sme si pripomínali významné dni a sviatky.

· So žiakmi sme sa zúčastnili rôznych mimotriednych a mimoškolských aktivít, exkurzií, výstav, podujatí.

· Počas uplynulého školského roka sa členovia PK zúčastnili vzájomných hospitácií a ich rozborov (vyučujúci: Mgr. Holub, Mgr. Hutňan, PhDr. Hudáková, Mgr. Christaková, PhDr. Jarkovský, Ing. Karasová, Mgr. Opiela, Ing. Šuščák, Mgr. Šutran, Mgr. Záhoráková )

· V rámci ďalšieho vzdelávania učiteľov sa členovia PK zúčastnili školení a seminárov, ktoré ukončili vypracovaním a obhajobou záverečných prác a skúškou, prípadne overením kompetencií.

Výsledkom rokovaní boli uznesenia a odporúčania pre riaditeľa školy.

Predmetová komisia odborných predmetov

Predseda PKOP: Ing. Martin Macej

Členovia PKOP: učitelia odborných predmetov

PKOP zabezpečovala organizáciu pedagogicko - odbornej činnosti počas celého školského roku. Pracovala ako poradný orgán vedenia školy, členmi komisie sú všetci učitelia, ktorí zabezpečujú výučbu odborných predmetov.

Pravidelné zasadnutia boli zvolané podľa ročného plánu práce, ktorý bol schválený na prvom zasadnutí.

Hospitačná činnosť prebiehala podľa ročného plánu hospitačnej činnosti, bola zameraná najmä na dodržiavanie organizácie vyučovacej hodiny, vedenie pedagogickej dokumentácie, používanie didaktickej techniky, samostatné a odborné vedenie vyučovacej hodiny. Z každej hospitácie bol spracovaný hospitačný záznam, závery boli prerokované s vyučujúcim po ukončení hodiny.

Bolo konštatované, že výučba prebieha na odbornej úrovni, vybavenosť učební didaktickou technikou je na nadštandardnej úrovni, no rezervy sú v organizácii vyučovacej hodiny, motivácii študentov a vo výbere učiva podľa dôležitosti.

Činnosť PK OP, týkajúca sa zabezpečenia predmetu PRAX:

- na zasadnutiach stanovila spôsoby a podmienky výučby všetkých druhov praktických činností v školskom roku 2017/2018

- zabezpečila priebeh praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky v riadnom termíne máj 2018,

- vyhodnotila priebeh exkurzií z júna 2018 a prijala odporúčania vedúcich exkurzií na ďalšie obdobie

- kontrolovala priebeh a praktickú náplň praxí

- na svojich zasadnutiach riešila problematiku technického a bezpečnostného vybavenia pre výkon všetkých druhov praktického výcviku, praktických predmetových cvičení, prevádzkovej individuálnej praxe, súvislej odbornej praxe, učebnej praxe a letnej odbornej praxe

- komisia vypracovala nový súbor maturitných tém pre praktickú časť odbornej zložky maturitných skúšok, komisia vybrala a schválila nové stanovištia pre maturitné otázky v porastoch ŠH Cemjata, podľa reálnych podmienok stavu porastov

-podľa plánu hospitácií boli vykonané hospitácie na letnej odbornej praxi, na učebnej praxi, na prevádzkovej odbornej praxi.

- členovia PK OP, ale aj iní odborní učitelia pracovali ako konzultanti pri vypracovávaní prác SOČ a projektov, ktoré boli určené ako forma praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky. Žiaci tieto projekty obhajovali pred maturitnou komisiou formou prezentácie.

- do stredoškolskej odbornej činnosti sa zapojil len 1 žiak, postúpil do krajského kola, kde sa neumiestnil.

- členovia PK OP boli informovaní o platnosti nových všeobecne záväzných predpisoch a koncepčných materiálov v rezorte školstva a v rámci odbornej legislatívy.

- vyučujúci sledovali individuálne alebo po upozornení informácie potrebné k zabezpečeniu výchovno-vzdelávacieho procesu na internetových stránkach www.minedu.sk, www.statpedu.sk, www.siov.sk, ...

- Členovia boli zapojení do vypracovania maturitných zadaní na teoretickú časť odbornej zložky.

- So žiakmi sme sa zúčastňovali rôznych mimotriednych a mimoškolských aktivít, exkurzií, výstav, podujatí

- Počas uplynulého školského roka sa členovia PK zúčastnili vzájomných hospitácií a ich rozborov.

- Výsledkom rokovaní boli uznesenia a odporúčania pre riaditeľa školy

Externá činnosť PKOP: - traja členovia PKOP ( Ing. Július Korušiak, Ing. Peter Šuščák a Ing. Michal Dilong) boli menovaní príslušnými orgánmi štátnej správy za predsedov ŠMK, resp. PMK pre PČOZ a TČOZ na SOŠL v Banskej Štiavnici, v Liptovskom Hrádku a na SOŠ v Bijacovciach.

Podľa záverov z jednotlivých zasadnutí možno konštatovať, že výuka odborných predmetov prebiehala počas roka na vysokej úrovni, podľa možností sa približovala požiadavkám praxe.

V budúcom školskom roku bude potrebné naďalej udržať dosiahnutú vysokú úroveň a maximálne využiť možnosti na racionalizáciu a posilnenie výučby odborných predmetov, a to najmä s ohľadom na meniace sa požiadavky praxe.

Predmetová komisia pre OP, organizačná zložka SOŠ:

Pracovala pod vedením Ing. Pavla Bilasa. Skladala sa zo všetkých vyučujúcich odborných predmetov OZ SOŠ a majstrov odborného výcviku.

- zasadala podľa plánu práce pravidelne raz za dva meniace

- pravidelné zasadnutia boli zvolávané podľa ročného plánu práce 5 krát za rok

- PK OP vypracovala a schválila tematické plány pre školský rok 2017/2018 v súlade s platným učebným plánom a učebnými osnovami.

- vyučovanie odborných predmetov bolo realizované v súlade s učeným plánom a učebnými osnovami. Vyučujúci hľadali možnosti spojenia teórie s praktickou ukážkou v teréne

- Vyučujúci využívali medzipredmetové vzťahy

- Vyučujúci venovali pozornosť zaostávajúcim žiakom

- na zasadnutiach stanovila spôsoby a podmienky výučby odborného výcviku v školskom roku 2017/2018

- zabezpečila priebeh záverečných skúšok v riadnom termíne jún 2018,

-na svojich zasadnutiach riešila problematiku technického a bezpečnostného vybavenia pre odborný výcvik,

- komisia vypracovala súbor otázok pre praktickú, písomnú a teoretickú časť záverečných skúšok,

- Výsledkom rokovaní boli uznesenia a odporúčania pre riaditeľa školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka
predmetová komisia VVPMgr. Hutňan Alexandervšeobecno-vzdelávacie predmety 
predmetová komisia VVP/SOŠ lesníckaMgr. Čontofalský Jozefvšeobecno-vzdelávacie predmety 
predmetová komisia OP/SOŠ lesníckaIng. Macej Martinodborné predmety 
predmetová komisia OP/SOŠ Ing. Bilas Pavolodborné predmety 
predmetová komisia OVYBc. Kušnír Jaroslavodborný výcvik 

§ 2. ods. 1 b Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 328

Počet tried: 13

Podrobnejšie informácie:

Celkový počet žiakov školy ku 1. septembru 2017 bol 328, ku koncu roka bol stav 310

SOŠ lesnícka : 206, z toho 19 dievčat, v priebehu školského roka sa menil a ku dňu koncoročnej klasifikácie predstavuje 203 žiakov, 19 dievčat.

SOŠ: 122 žiakov, z toho 3-ročný učebný odbor mechanizátor lesnej výroby 72 , 2 - ročný učebný odbor lesná výroba 50 / 14 dievčat, ku koncu 107 , z toho 62 MLV a 45 LV/ 12 dievčat.


TriedaPočet žiakovz toho ŠVVP
I.A263
I.B233
I.C18 
I.D29 
II.A292
II.B292
II.C20 
II.D21 
III.A222
III.B242
III.C(MLV)344
IV.A272
IV.B262

§ 2. ods. 1 d Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

študijný odbor 4219M 01 lesníctvo - lesnícka prevádzka/ 4219M 02 lesníctvo - krajinná ekológia

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: súčet 83/ počet dievčat 13

Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: súčet 0/ počet dievčat 0

Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: súčet 56/ počet dievčat 10

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2018: súčet 50/ počet dievčat 10

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2018: súčet 49 / počet dievčat 10

učebný odbor 4575 H mechanizátor lesnej výroby

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: súčet 18/ počet dievčat 0

Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: súčet 0/ počet dievčat 0

Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: súčet 18/ počet dievčat 0

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2018: súčet 18/ počet dievčat 0

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2018: súčet 18 / počet dievčat 0

učebný odbor 4579 F lesná výroba

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: súčet 29/ počet dievčat 7

Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: súčet 0/ počet dievčat 0

Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: súčet 29/ počet dievčat 7

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2018: súčet 29/ počet dievčat 7

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2018: súčet 29 / počet dievčat 7

Prijímacia komisia schválila kritériá na prijatie do prvého ročníka v podobných intenciách ako v predošlom období. Pozitívne hodnotíme záujem o školu.

Pre školský rok 2018/2019 boli plánované 2 triedy v študijnom odbore lesníctvo - lesnícka prevádzka a lesníctvo - krajinná ekológia, 1 trieda učebného odboru mechanizátor lesnej výroby a 1 trieda učebného odboru lesná výroba.

Žiaci boli prijatí na základe poradia, ktoré vzniklo po pridelení bodov podľa kritérií schválených prijímacou komisiou. Kritériá na prijatie zohľadňovali výsledky prijímacích skúšok z predmetov slovenský jazyk a literatúra a biológia, úspešnosť žiaka v TESTOVANÍ 9, študijné výsledky zo základnej školy a prípadné úspechy z predmetových olympiád.

Je potrebné nájsť spôsob na spopularizovanie učebného odboru mechanizátor lesnej výroby.

Cieľom pedagogického zboru bude aj naďalej udržať záujem o naše študijné a učebné odbory. Z toho vyplýva, že úlohy na nasledujúce obdobie budú zamerané na:

- propagáciu štúdia na našej škole

- zvýšenie informovanosti rodičov a žiakov o jednotlivých odboroch

- neustála inovácia obsahu ŠkVP v súlade s modernými trendmi v lesníctve

- šírenie dobrého mena školy v regióne

- neustálu komunikáciu so zamestnávateľmi s cieľom držať krok s trendmi v odbore

- prácu so žiakmi vo fáze adaptácie na stredoškolské štúdium a rozvíjať ich záujem o odbor


 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠ lesníckaSOŠSOUInéSpolu
prihlásení   8856  144
prijatí   5350  103
% úspešnosti        

§ 2. ods. 1 e Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Klasifikácia tried

TriedaANJAPIAKEBIODEJDRVEKOETVFYZHULCHEISLINFKOZLEŤ
I.A3,25   3,08   2,38 3,04 1,58  
I.B3,06   3,05   2,05 2,91 1,77  
I.C        3,06   1,94  
I.D               
II.A2,86   2,21       1,52  
II.B3,27   2,1       1,69  
II.C      3,26     1,79  
II.D               
III.A3,591,64    2,68  3,14    3,77
III.B3,311,58    2,54  2,67    3,54
III.C3,08     2,92        
IV.A3,22     2,67  3,33    3,56
IV.B3,05     2,58  3,12    3,15

TriedaLNALESLEBLEZLEMMPSMATMOVNBVNLSNLPNORNORNOSNEJ
I.A  3,082,38  2,54   2,88    
I.B  3,452,55  3,09   3,09   3,2
I.C      3,18  3,29     
I.D2,56     2,85        
II.A  3,072,76  3,071,17  3,14    
II.B  2,792,45  3,141,17  2,76   3,71
II.C      3,161,89 2,89  2,58  
II.D3     3,11        
III.A      3,23        
III.B      3,04       3,45
III.C       1,81       
IV.A 1,29             
IV.B 1,31            3,33

TriedaOBNODAODNOVYOLPOLOPPELPODPOĽPČOZPCVPRNPXAPLV
I.A2,08            1,08 
I.B2,45            2,14 
I.C2,47  2,29           
I.D2,41  1,89           
II.A1,9            1,07 
II.B2,07            1,17 
II.C   2,11           
II.D   2,06           
III.A2,36    3,05 3,18 3,09  3,271,27 
III.B2,08    2,92 3 2,33  31,25 
III.C   1,88           
IV.A 2,26   2,93 3,332,23   2,851,15 
IV.B 2,953,67  3,23 3,192,54   2,961,23 

TriedaRUJSEMSJLSOKSprSTZSTNSHTECTSVTEVTČOZTRHUPXUCV
I.A  3,42 1,293,25   1,42     
I.B  3,64 1,183,55   1,55     
I.C2,71 2,29 1,24 3,18 2,881,65     
I.D  3,26 1    1,59     
II.A  3,242,0312,83   1,34     
II.B  3,481,2812,69   1,21     
II.C3,32 3 1   31,84     
II.D  3 1,33    1,94     
III.A  3,7711    1,5     
III.B  3,5811    1,42     
III.C2,46 2,81 1,5   3,352     
IV.A 1,963,41 1,15    1,26     
IV.B 1,883,5 1    1,31     

TriedaUCTVCEZEKZPL
I.A    
I.B    
I.C    
I.D    
II.A    
II.B    
II.C    
II.D    
III.A    
III.B    
III.C    
IV.A2,67   
IV.B2,19   

Prospech žiakov

TriedaPočetVyznamenaníVeľmi dobreProspeliNeprospeliNeklasifikovaníSprávanie 2Správanie 3Správanie 4
I.A24341700320
I.B22211630020
I.C17121400020
I.D27252000000
II.A29541910000
II.B29432020000
II.C20071201000
II.D18041400220
III.A22031900000
III.B24222000000
III.C28062002322
IV.A27222300020
IV.B26222200000

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
I.A24199583,13192980,38662,75
I.B22181282,36149067,7332214,64
I.C171859109,35131277,1854732,18
I.D272907107,672895107,22120,44
II.A29257788,86257788,8600,00
II.B292906100,212906100,2100,00
II.C202122106,102122106,1000,00
II.D182396133,112046113,6735019,44
III.A222368107,642356107,09120,55
III.B24178574,38175573,13301,25
III.C284353155,463439122,8291432,64
IV.A27169362,70168562,4180,30
IV.B26230388,58230388,5800,00

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
Monitor SJL   
Monitor MAT   

Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky

PredmetÚroveňPočet(M/Ž)EČ priemerEČ početPFIČ priemerPFIČ počet1 Ústna2 Ústna3 Ústna4 Ústna5 ÚstnaÚstna priemerÚstna počet
Anglický jazykB147(45/2)38,63%4047,75%4068267 2,7247
Nemecký jazykB16(6/0)32,64%556,00%5 231 2,836
Praktická časť odbornej zložky 53(51/2)           
Slovenský jazyk a literatúra 53(51/2)46,65%5345,46%53710279 2,7253
Teoretická časť odbornej zložky 53(51/2)    6122411 2,7553

Výsledky praktickej časti maturitnej skúšky

PredmetÚroveňPočet(M/Ž)1 Praktická2 Praktická3 Praktická4 Praktická5 PraktickáPraktická priemerPraktická počet
Praktická časť odbornej zložky 53(51/2)1018178 2,4353

§ 2. ods. 1 f Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov

Odbory a učebné plány

TriedaŠtudijný (učebný) odborZameranie
I.A4219M lesníctvolesnícka prevádzka
I.B  
I.C  
I.D4579F00 lesná výroba 
II.A  
II.B  
II.C4575 H mechanizátor lesnej výroby 
II.D  
III.A4219M lesníctvolesnícka prevádzka
III.B4219M lesníctvolesnícka prevádzka
III.C4575 H mechanizátor lesnej výroby 
IV.A4219M lesníctvolesnícka prevádzka
IV.B4219M lesníctvolesnícka prevádzka

Nepovinné predmety

PredmetRočníkPočet skupínPočet hodín týždenne
sokoliarstvotretí11

§ 2. ods. 1 g Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP3616  
DPP33  
Znížený úväzok63  
ZPS11  
Na dohodu00  

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov12324
vychovávateľov 55
asistentov učiteľa   
majstrov odborného výcviku 99
spolu13738

§ 2. ods. 1 h Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

Vzdelávanie zamestnancov

Na základe zákona č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a z vyhlášky č.445/2009 Z.z. o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov bol vypracovaný plán vzdelávania. V hodnotenom období sa pedagogickí zamestnanci snažili absolvovať vzdelávania podľa tohto plánu. Naďalej nie sme spokojní s ponukou kontinuálneho vzdelávania pre vyučujúcich odborných predmetov.

V prílohe správy je uvedený súčasný stav počtu získaných kreditov každého pedagogického zamestnanca.

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška151
2.kvalifikačná skúška8 
štúdium školského manažmentu  
špecializačné inovačné štúdium  
špecializačné kvalifikačné  
postgraduálne2 
doplňujúce pedagogické23 
vysokoškolské pedagogické15 
vysokoškolské nepedagogické17 

§ 2. ods. 1 i Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Mimovyučovacie aktivity

Stredoškolská odborná činnosť

Školské kolo sa uskutočnilo dňa 5.3.2018. Súťažila jedna práca žiaka IV. B triedy, Miroslava Miškufa „Výskyt a ochrana korytnačky močiarnej v NPR Tajba“ v odbore 04 - Biológia. Konzultantom práce bol Ing. P. Šuščák.

Práca postúpila do krajského kola. V konkurencii prác sa neumiestnila do druhého miesta a nepostúpila do celoštátneho kola SOČ. Krajské kolo sa uskutočnilo 6.4.2018 na SPŠ elektrotechnickej v Prešove.

Olympiáda v anglickom jazyku

Školské kolo sa uskutočnilo v rámci krúžku anglického jazyka 7.12. 2017 a zúčastnilo sa ho 13 žiakov z prvých až štvrtých ročníkov našej SOŠ-lesníckej.

Všetci žiaci sa najskôr zúčastnili písomného testu, ktorý vypracovala vyučujúca ANJ. Test sa skladal z rovnakých častí ako obsahuje písomná maturitná skúška - t.j. počúvanie, čítanie a praktické používanie jazyka. Na základe dosiahnutých percent mohli úspešní žiaci pristúpiť k ústnej skúške, kde opisovali obrázok a diskutovali na danú tému.

Najlepšie výsledky dosiahol , čiže prvé miesto obsadil žiak Rastislav Homza, II. B, druhé miesto získal Adam Štofko, IV.A. a tretie miesto patrí Tadeášovi Kravecovi, I. A. Žiak Rastislav Homza reprezentoval našu školu v regionálnom kole tejto olympiády. Žiakom boli vyhlásené výsledky a zároveň odovzdané knižné ceny, ktoré dotovalo Rodičovské združenie pri našej škole.

Cieľom tejto olympiády v ANJ je nielen preveriť vedomosti žiakov, ale motivovať ich k väčšiemu záujmu o štúdium tohto medzinárodného jazyka.

Medzinárodná matematická súťaž MATEMATICKÝ KLOKAN

Uskutočnila sa 19.3.2018, zúčastnilo sa 17 žiakov školy. Počet riešiteľov v rámci školy bol 8, úspešnými riešiteľmi bolo 9 žiakov.

Podmienkou úspešného riešiteľa bolo umiestnenie v prvých 20% riešiteľov.

Najlepšie výsledky dosiahli : Badidová Andrea, I.B

Vyrostek Dominik, I.B, ktorí získali titul školský šampión.

Úspešní riešitelia a riešitelia získali účastnícke diplomy a boli ocenení.

Bezpečné dni v práci

Súťaž sa konala sa v priestoroch našej SOŠ lesníckej v Prešove. Generálnym sponzorom podujatia boli Lesy SR, š.p. a mediálnym partnerom Lesmedium SK, s.r.o. Ambíciou súťaže je vštepovať základné princípy BOZP už počas vyučovacieho procesu a tým zlepšiť pripravenosť mladých ľudí na prechod do pracovného procesu. Prvého ročníka sa zúčastnilo sedem stredných odborných škôl. Súťaž bola určená pre študentov Stredných odborných škôl v pôsobnosti OZ DLV a pozostávala z teoretických a praktických vedomostí z problematiky BOZP a poskytovania predlekárskej prvej pomoci.

Študenti sa vďaka súťaži zlepšili predovšetkým vo vedomostiach v oblasti BOZP, ale mohli si vyskúšať aj praktické aspekty ochrany zdravia - poskytovanie prvej pomoci či riešenie modelových situácií BOZP v praxi.

Súťaž bola rozdelená do troch častí:

• časť I. - teoretická časť (všeobecne platné právne predpisy na zaistenie BOZP) - písomný test 20 otázok

• časť II. - praktická časť (riešenie modelových situácií

• časť III. - teoreticko - praktická časť - poskytovanie prvej pomoci

Žiačka školy Anna Petrová (III.B) získala v súťaži jednotlivcov 3. miesto.


Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo
SOČ1 účasť  
Olympiáda v anglickom jazyku 13 účasť  
Matematický klokan17  účasť 
súťaž stredných škôl NIE DROGÁM!41. miesto   
Volejbalový turnaj stredných škôl 3. miesto   
Futbalový turnaj stredných škôl 2. miesto   
Stolný tenis účasť   
Kolkársky turnaj 2. miesto   
Bezpečné dni v práci   3. miesto 

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Ďalšie aktivity :

Práca s verejnosťou

•Deň svätého Huberta v Bijacovciach

•Deň PSK 5.10.2017

•Poľovník - lesník Košice 23. - 25. 11 2017

•Účasť na výstave PRO JOB EDUCO v Košiciach 29. - 30.11. 2017

•DOD 8. december 2017

•Účasť na Valentínskej kvapke krvi 16. 2. 2018

•pozývanie potenciálnych uchádzačov o štúdium na osobnú návštevu školy a následná prezentácia v priestoroch školy

•organizácia lesníckeho dňa v Prešove 26. 4. 2018, Sobranciach, Kežmarku

•organizácia súťaže Mladý priateľ lesa 27. apríl 2018

•organizácia Dňa poľovníkov Šariša 16. jún 218

•účasť na Dni lesov mesta Dobšiná

•Európsky deň rodičov Ľubotice

•účasť na poľovníckom dni v Betliari

• lesná pedagogika: uskutočnené aktivity:

ZŠ Vranov nad Topľou február 2018

ZŠ Solivar 24. 4. 2018

ZŠ Ľubotice 3. 5. 2018

Projekt Potom za plotom s OZ Sobrance 4. - 5. 6. 2018

Deň Zeme Veľká Lomnica apríl 2018

Vyšná Šebastová

Európsky deň rodičov Ľubotice september 2017

prezentácia školy ZŠ ČSA

prezentácia školy ZŠ Košice október 2017

MŠ Kráľovnej pokoja Prešov máj 2018

ZŠ Bukovce jún 2018

•Otvorená škola

•pomoc pri organizácii chovateľskej prehliadky ŠRgO SPZ

•NIE DROGÁM ! škola organizovala už s tradíciou v spolupráci s Centrom voľného času postupové kolá súťažno-zábavného podujatia pre žiakov stredných škôl

§ 2. ods. 1 j Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená

Projekty

Zapojenosť do projektov:

• Lesy nepoznajú hranice

Škola sa stala vedúcim partnerom projektu v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014-2020. Partnerom je Zespół Szkół Leśnych w Lesku, obdobie realizácie projektu je stanovené na 01.10.2017 - 30.10.2018. Cieľom je komparatívna analýza obsahu vzdelávania v oblasti stredoškolského lesníctva s následnou aplikáciou relevantných zistení pri vytvorení optimálneho modelu pre školu a prax.

Špecifikácia cieľov:

1.Komparatívna analýza obsahu vzdelávania vybraných odborných predmetov

2.Inovácia metód a foriem vyučovania vybraných odborných predmetov

3.Aplikácia relevantných zistení s následným zakomponovaním do obsahu vyučovania vybraných odborných predmetov

4.Pilotný program implementácie formou výmenných študijných pobytov

5.Vytvorenie optimálneho modelu obsahu vzdelávania pre školu a prax

Projekt si dáva za cieľ porovnať teoretickú a praktickú výučbu vybraných odborných predmetov v odbore lesníctva medzi dvoma partnerskými školami a na základe komparatívnej analýzy, pilotných výmenných pobytov a práce cezhraničnej expertnej skupiny vytvoriť odporúčania pre zmenu učebných osnov a aplikáciu zistení vo vyučovacom procese. Projekt pozostáva zo 4 úloh, ktoré na seba tematicky nadväzujú a tvoria celý proces prípravy a aktualizácie učebných osnov.

Prvou úlohou je príprava komparatívnej analýzy vybraných odborných predmetov oboch partnerských škôl. Na úlohu nadväzuje príprava učebných zdrojov pre cieľové skupiny (študenti 3. ročníka) a metodicko-didaktických pokynov pre pedagógov, ktoré budú tvoriť učebné materiály pre realizáciu výmenných pobytov. V rámci tretej úlohy študenti absolvujú pilotný program výmenných pobytov, počas ktorých spoznajú špecifiká vzdelávania na partnerskej škole a skupina expertov cez nezávislé hodnotenia gestorov získa potrebné vstupy z praktických cvičení. Tieto hodnotenia budú zapracované v poslednej úlohe, ktorej výstupom budú odporúčania pre učebné osnovy jednotlivých vybraných odborných predmetov. Tieto odporúčania, a ich zapracovanie do učebných osnov, prinesú zvýšenie kvality vzdelávania, lepšiu prípravu študentov na prácu v poľsko-slovenskom cezhraničnom priestore a povedú k posilneniu profilácie i konkurencieschopnosti oboch škôl v regióne.

ÚLOHA 1 - Komparatívna analýza obsahu vzdelávania odborných predmetov

Realizácia od 01.10.2017 do 31.01.2018

Na základe zistení v analýze budú nové požiadavky kurikula zapracované do osnov výuky jednotlivých predmetov. Partneri už v prípravnej fáze projektu definovali rozsah vybraných predmetov. Je to týchto 7 predmetov, ktoré sú obsahom učebných osnov na oboch partnerských školách: pestovanie lesov, ekonomika, poľovníctvo, hospodárska úprava lesov, ochrana lesov, lesná ťažba a aplikovaná informatika. Pre potreby spracovania analýzy a odbornej práce v ďalších fázach projektu bude vyčlenených 7 poľských a 7 slovenských pedagogických zamestnancov, ktorí ako garanti jednotlivých odborných predmetov budú pracovať na projektových úlohách. Súčasťou úlohy bol spoločný jednodňový workshop pre pedagogický zbor oboch partnerských škôl, v rámci ktorého experti získali spätnú väzbu, nové podnety a odporúčania pre zapracovanie do výstupu úlohy. Účastníci zároveň získali nové informácie o vzdelávacích procesoch a postupoch na partnerskej škole.

ÚLOHA 2 - Inovácia metód a foriem vyučovania vybraných odborných predmetov a aplikácia relevantných zistení

Realizácia od 01.01.2018 do 30.06.2018

Experti pokračovali v zapracovaní zistení v podobe zavádzania inovatívnych metód vzdelávania za pomoci moderných učebných materiálov, pomôcok a IT technológií a inováciou pdg. dokumentácie v rozsahu školských vzdelávacích programov. V rámci U1 prebehne aj vzájomná výmena skúseností vyčlenených pedagogických zamestnancov na používanie moderných učebných pomôcok a laboratórneho vybavenia v jednotlivých častiach kurikula odborných predmetov. Experti na základe spoločných stretnutí a individuálnej práce pripravia učebné zdroje pre jednotlivé predmety spolu s metodicko-didaktickými pokynmi pre pedagógov. Tieto učebné zdroje pripravené v jazyku študentov využijú účastníci počas výmenných pobytov. V rámci aktivity budú taktiež zakúpené didaktické pomôcky a prístroje (GPS, software, diaľkomer), ktorými škola nedisponuje a sú potrebné k realizácii praktických cvičení počas výmenných pobytov aj pre ďalšie využite vo vzdelávacom procese. Cieľom projektu je skvalitnenie výučby, ktorá sa nákupom a používaním daného vybavenia dosiahne. Experti predstavili výsledky svojej práce a vypracované učebné zdroje s metodicko-didaktickými pokynmi pedagógom oboch partnerských škôl počas spoločného workshopu. Počas workshopu mali pedagógovia príležitosť oboznámiť sa s novými učebnými materiálmi, ktoré budú môcť použiť v priebehu realizácie výmenných pobytov študentov a naďalej vo svojej práci.

ÚLOHA 3 - Pilotný program implementácie formou výmenných študijných pobytov

Realizácia od 01.01.2018 do 30.06.2018

Bola realizovaná pilotná implementácia moderného vyučovania odborných predmetov vzdelávania v 3. ročníku študijného odboru lesníctvo počas školského roku 2017/2018 a to formou postupného uplatňovania inovatívnych metód a foriem výuky u žiakov patriacich do cieľovej skupiny. Výmenné pobyty boli realizované formou troch 5 dňových stáží, ktorých sa zúčastni

li všetci študenti tretieho ročníka a pedagogický dozor. V rámci každej stáže sa študenti zúčastnili na teoretických a praktických cvičeniach dvoch, resp. troch odborných predmetov. Cieľom tejto úlohy bolo zlepšenie pripravenosti cieľovej skupiny na potreby spoločnosti založenej na znalostiach a konkrétne zvýšenie kľúčových kompetencií a súlad s potrebami trhu práce a ďalšieho štúdia. Priebeh výmenných pobytov monitorovali dvaja nezávislí gestori (1PL a 1SK). Ich úlohou bol monitoring a vyhodnotenie priebehu výmenných pobytov formou hodnotiacich správ. Gestori budú referovať o svojich zisteniach na pracovných stretnutiach expertov a v ďalšej fáze projektu (Úloha 4), navrhnú odporúčania pre úpravu učebných osnov. Okrem toho boli pre potreby spätnej väzby expertmi vypracované dotazníky, ktoré vyplnili študenti. Dotazníky boli zamerané na získanie informácií o miere spokojnosti študentov s učivom, navrhnutými zmenami a odporúčaniami.

Termín SR PLR

11. -16.03.2018 HUL/LEŤ PEL/OL

16. -20.04.2018 EKO/API/POĽ HUL/LEŤ

13. -18.05.2018 PEL/OL EKO/API/POĽ

ÚLOHA 4 - Vytvorenie optimálneho modelu obsahu vzdelávania pre školu a prax

Realizácia od 01.07.2018 do 30.10.2018

Poslednou úlohou projektu bude zhodnotenie úspešnosti a účinnosti zavádzania obsahovej reformy počas výmenných pobytov študentov na základe hodnotení gestorov. Expertný tím spoločne s gestormi zanalyzuje výstupy a na ich základe navrhne odporúčania pre úpravu školských učebných osnov pre vybrané odborné predmety. Odporúčania budú slúžiť ako nástroj pre zavádzanie relevantných zistení, ich aplikáciu vo vyučovacom procese a monitorovanie dosahovania stanovených cieľov. Proces prípravy optimálneho modelu bude realizovaný prostredníctvom spoločnej práce expertov v rámci dvoch pracovných stretnutí (1PL a 1SK) a samostatnej „domácej“ práce jednotlivých expertov. Výstupom úlohy budú odporúčania, ktoré obe partnerské školy implementujú do svojich učebných osnov. Tieto odporúčania budú odprezentované pedagogickým zborom partnerských škôl počas jednodňového workshopu realizovaného VP v Prešove.

Počas workshopu sa pedagógovia oboznámia s novými úpravami školských učebných osnov, budú mať príležitosť vyjadriť sa ku zmenám a zapracovať ich do svojej výučby. Workshop bude realizovaný paralelne s expertným stretnutím.

•Školský multilaterálny projekt: „Old Buildings - New Technology“

Na jeseň aktívne zapojení pedagógovia: Mgr. Holub, Ing. Kostelník, Ing. Maňkoš a Mgr. Záhoráková vypracovali záverečnú správu a odovzdali fotodokumentáciu. Projekt bol ukončený a realizovaný v praxi.

• Projekt INFOVEK

cieľom je integrovanie informačných a komunikačných technológií do vzdelávania

čiastkové ciele : využitie internetu v pedagogickom procese

• Projekt Zdravá škola

Aktivity :

Dňa 22.9.2017 sa na celom Slovensku uskutočnila dobrovoľná akcia BIELA PASTELKA, kde si mohli oslovení zakúpiť biele pastelky v hodnote 1 euro alebo za prípadný dobrovoľný príspevok. BIELA PASTELKA, ktorá financuje kurzy pomáhajúce nevidiacim a slabozrakým prekonávať prekážky každodenného života. Ako dobrovoľníci sa zapojili do tejto akcie aj žiaci našej školy Jurík a Hudák, III. B.

Dňa 3.10.2017 sa žiaci II.A a II.B našej školy zapojili do kampane nazvanej Dni nezábudiek, ktorej súčasťou je verejná finančná zbierka. Kúpou kvietku ľudia vyjadria solidaritu s tými, ktorí trpia duševným ochorením. Rozdávali letáky s 12 rôznymi témami ako je depresia, schizofrénia, Alzheimerova choroba a podobne. Spoločne sa v uliciach Slovenska vyzbieralo množstvo finančných prostriedkov na zlepšenie starostlivosti o ľudí s duševnou poruchou.

Dňa 13.4.2018 (piatok) sa druhého ročníka zúčastnili verejnej dobrovoľnej finančnej zbierky Deň narcisov . Ide o celoslovenskú zbierku, ktorá je zameraná na pomoc onkologicky chorým pacientom a ich rodinám, na zabezpečenie informačných a preventívnych kampaní LPR a na podporu výskum a klinických projektov.

Výbor pre UNICEF potvrdil spoluprácu s našou školou aj na nasledujúci školský rok.

§ 2. ods. 1 k Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum inšpekčnej kontroly: 13.03.2018

Druh inšpekcie:

tematická

predmet školskej inšpekcie:

realizácia externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky v strednej odbornej škole

§ 2. ods. 1 l Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy

Materiálno-technické podmienky

Priestorové podmienky školy

Kapacita školy 240

Komplex školy tvoria : budova školy

budova ŠI

školská jedáleň

telocvičňa s posilňovňou

športoviská /trávnaté ihrisko, viacúčelové ihrisko, posilňovňa, tenisové kurty/

elokované pracoviská

Vyučovanie sa vykonáva v dvadsiatich učebniach, z toho v šiestich špecializovaných:

multimediálne učebne

jazyková učebňa

odborná učebňa na výučbu lesníckych predmetov

dve učebne informatiky.

Okrem štandardného vybavenia učební sú jednotlivé učebne vybavené interaktívnymi tabuľami, dataprojektormi, všetci vyučujúci majú k dispozícii notebooky, vyučujúci cudzích jazykov tablety pre vyučujúcich a skupiny žiakov. Vybavenie školy učebnými pomôckami je na veľmi dobrej úrovni.

Všešportový areál zahŕňa futbalové, volejbalové a basketbalové ihrisko, minifutbalové ihrisko s umelou trávou, tenisový kurt .

Súčasťou školy je školské účelové zariadenie Školské hospodárstvo Cemjata. Školské hospodárstvo Cemjata s rozlohou 1218 ha v plnom rozsahu spĺňa podmienky pre praktickú prípravu žiakov.

§ 2. ods. 1 m Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

škola

od 1.9.2017 - 31.12.2017 285 965,- €

od 1. 1. 2018 - 31.8.2018 577 789,- €

spolu 863 754,- €

školský internát

od 1. 9.2017 - 31.12.2017 54 660,- €

od 1. 1. 2018 - 31.8.2018 120 078,- €

spolu 174 738,- €

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

príjmy za školský rok 2017/2018 5 940,- €.

- z týchto prostriedkov boli financované súťaže, podujatia, sčasti krúžková činnosť, medzinárodná spolupráca, boli zakúpené učebné pomôcky, odborná literatúra, odmeny pre žiakov, dosahujúcich výborné výsledky v prospechu a žiakom, ktorí vzorne reprezentovali školu.

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

celková suma za školský rok 2017/2018 tvorila čiastku 20 538- € .

využitie: - materiálne vybavenie krúžkov

- zriadenie a zariadenie multifunkčnej učebne, slúžiacej na rozvoj

krúžkovej činnosti

- odmeny vedúcim krúžkov

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

finančné prostriedky za ubytovanie žiakov 25 076,- €, z toho:

od 1.9.2017 - 31.12.2017 10 176,- €

od 1. 1. 2018 - 31.8.2018 14 900,- €

všetky finančné prostriedky použité na úhradu nákladov na prevádzku ŠI

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

Z dôvodu všeobecného nedostatku rozpočtových prostriedkov a možnosti vytvárania doplnkových zdrojoch na financovanie položiek nezabezpečených rozpočtom škola od 1.1.1993 vykonáva podnikateľská činnosť. Je zdrojom finančných prostriedkov na zlepšenie materiálno-technického zabezpečenia školy.

Obsahom ekonomických aktivít sú kurzy na získanie vodičských preukazov na vedenie motocykla, osobného motorového vozidla a traktora pre žiakov školy, ale aj pre cudzích záujemcov. Škola organizuje školenia a kurzy z odboru lesníctva v rozsahu učebného plánu s právom vydávania certifikátov. Sú to kurzy na získanie odbornej spôsobilosti na obsluhu motorových píl a krovinorezov. V roku 2004 predmet podnikania bol rozšírený o ubytovacie a stravovacie služby.

Zisk vytvorený podnikateľskou činnosťou zabezpečuje škole finančné prostriedky na obnovu inventára školského internátu a zakúpenie nových učebných pomôcok v zmysle platných predpisov upravujúcich podnikateľskú činnosť školy.

Škola sa snaží hľadať rôzne možnosti na zlepšenie vybavenia školy. Medzi takéto možnosti patrí zapojenie školy do projektov EÚ, získanie grantov a sponzorských darov.

§ 2. ods. 1 n Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok, a vyhodnotenie jeho plnenia

Plnenie stanoveného cieľa

CIEĽ KONCEPČNÉHO ZÁMERU ROZVOJA ŠKOLY

Koncepčný cieľ pre škol. r. 2017/2018

- udržať a podľa možnosti zlepšiť kvalitu vo všetkých výchovno-vzdelávacieho procesu a dosahovaných výsledkov vo všetkých oblastiach výchovy a vzdelávania vrátane mimoškolskej činnosti cieľ v prevažnej miere splnený

- zabezpečiť primeranú účinnosť kontrolnej a hospitačnej činnosti - splnené

- podľa možnosti školy vylepšiť výučbový proces modernou didaktickou technikou - v predmete poľovníctvo bola odborná učebňa vybavená laserovou strelnicou, ktorá zabezpečila zvýšenie bezpečnosti a efektivity pri streleckej príprave študentov v danom predmete

- ponúknuť žiakom kvalitnú a zaujímavú mimoškolskú činnosť - splnené

- podporovať humanistický prístup vo vyučovacom procese i mimoškolskej činnosti - splnené

- udržiavať aktivity výchovného poradenstva a prevencie protidrogovej závislosti, minimálne na úrovni predchádzajúcich rokov a podľa možnosti ich zlepšovať - splnené

- aktívne spolupracovať s rodičovským združením a radou školy pri riešení problémov školy a ŠI - splnené

- účinne spolupracovať s organizáciami štátnych a neštátnych lesov pri zabezpečovaní praktického vyučovania žiakov - splnené

- podporovať metodicko-odborné a kontinuálne vzdelávanie pedagógov - splnené

- zabezpečiť účinne propagáciu školy a jej študijných a učebných odborov pre naplnenie výkonov na ďalší školský rok - propagácia zabezpečená, nepodarilo sa však zabezpečiť dostatočné naplnenie učebných odborov

udržať dobré partnerské vzťahy medzi lesníckymi školami doma a v zahraničí a odberateľmi absolventov školy - splnené

Prioritou vo výchovno-vzdelávacom procese pre ďalšie obdobie bude najmä udržať kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu a zlepšiť dosahované výsledky žiakov vo všetkých oblastiach výchovy a vzdelávania vrátane mimoškolskej činnosti.

Pre tento cieľ pedagogickí zamestnanci využijú hlavne inovatívne metódy vo vyučovacom procese, zvýšené využívanie IKT a pozitívne motivačné metódy spojené s vysvetľovaním.

§ 2. ods. 1 o Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení

Úspechy a nedostatky

Silné stránky

a/ poloha školy

b/ medzinárodné kontakty (Česká republika, Poľsko, Rakúsko, Slovinsko)

c/ odborná prax vykonávaná v zahraničí

d/ tradície školy

e/ nadregionálny charakter

f/ medzinárodné aktivity školy

g/ akceptácia požiadaviek trhu práce a regionálnych potrieb

h/ vlastné priestory školy

i/ stabilizovaný kvalifikovaný pedagogický zbor

j/ vlastná telocvičňa a všešportový areál

k/ školský internát pre žiakov zo vzdialenejších miest a obcí, školská jedáleň

l/ vybavené odborné učebne (učebne informatiky, učebňa na výuku vedenia motorových vozidiel)

m/ realizácia praktického vyučovania v účelovom zariadení Školského hospodárstva Cemjata

n/ záujem o školu pri voľbe strednej školy

o/ záujem žiakov o mimoškolské aktivity

p/ podnikateľská činnosť školy

r/ orientácia vedenia školy v školskej legislatíve

s/ koncepčnosť zámerov vedenia školy

t/ vytváranie podmienok na pestovanie pocitu spolupatričnosti a hrdosti na školu

a budúce povolanie

Slabé stránky

a/ uplatňovanie vízií školy vzhľadom na súčasnú finančnú situáciu

b/ nízky stupeň uvedomelosti žiakov pri dodržiavaní čistoty, poriadku a ochrany školského majetku

c/ absencia učiteľov a žiakov pri spolurozhodovaní o koncepčných otázkach

d/ nízky hygienický štandard

e/ pretrvávajúci problém fajčenia u žiakov

f/ nízky stupeň právneho vedomia

Príležitosti

a/ možnosti humanizácie výučby

b/ možnosti modernizácie vyučovacieho procesu

c/ možnosti užšej spolupráce s lesníckymi i nelesníckymi subjektami doma i v zahraničí

d/ možnosti spolupráce s domácimi i zahraničnými vzdelávacími subjektami

(výmenné pobyty žiakov družobných škôl)

e/zabezpečenie realizácie celoživotného vzdelávania na SOŠL pre pracovníkov lesného hospodárstva so stredným lesníckym vzdelaním

Ohrozenia

a/ klesajúca populačná krivka a prognózy demografického vývoja (trend vo vývoji populácie)

b/ sociálne pomery v rodinách

c/ preferencia gymnázií na úkor odborných škôl, veľká nezamestnanosť

§ 2. ods. 1 p Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium

Uplatnenie žiakov

Škola sleduje situáciu na trhu práce a profil absolventov prispôsobuje potrebám praxe. Absolventi majú všetky predpoklady na všestranné uplatnenie v štátnych organizáciách lesného hospodárstva, akciových spoločnostiach, urbariátoch, komposesorátoch a v mestských, cirkevných alebo súkromných lesoch.

Väčšina absolventov pokračuje vo vysokoškolskom štúdiu, ostatní po krátkej nástupnej praxi nachádzajú uplatnenie ako technicko-hospodárski pracovníci v štátnych i neštátnych organizáciách lesného hospodárstva, lesnej výroby a služieb, rôznych firmách, orientujúcich sa na drevársku výrobu, ťažbu, sústreďovanie a odvoz dreva, ale tiež ako pracovníci firiem orientujúcich sa na chov koní, včiel a rýb. Uplatnenie nájdu tiež ako pracovníci zememeračských skupín, vo výskume, v štátnej správe, v organizáciách ekologického a environmentálneho zamerania a v podnikateľskej činnosti.

Škola pravidelne eviduje počet a percentuálny podiel uchádzačov o prijatie na vysokú školu alebo uplatnenie sa na trhu práce /doma i v zahraničí/.

SOŠ lesnícka : z celkového počtu absolventov

80 % je prijatých na vysokú školu

20% sa uplatní na trhu práce doma alebo v zahraničí

10 % je evidovaných na úrade práce

SOŠ : z celkového počtu absolventov

45% sa uplatní na trhu práce doma alebo v zahraničí

25 % je evidovaných na úrade práce

o ostatných škola nemá evidenciu, keďže sa jedná o marginalizované skupiny /2-ročný učebný odbor/

§ 2. ods. 2 a Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole

Psychohygienické podmienky

V škole v aktuálnom školskom roku študuje celkom 13 tried, z toho 8 tried žiakov v študijnom odbore lesníctvo. Vyučovanie prebieha v klasických učebniach, súčasťou školy je multifunkčne zariadená učebňa, dve moderne vybavené učebne informatiky, učebňa cudzích jazykov, učebňa odborných predmetov, telocvičňa, posilňovňa a všešportový areál, ktorého súčasťou je ihrisko s umelou trávou, ihrisko pre všetky typy loptových hier a tenisový kurt.

Škola má vlastnú kuchyňu a jedáleň. Manažment školy a hospodársky úsek má svoje priestory, Učitelia využívajú svoje kabinety a zborovňu. Škola má pomerne dobre vybavenú knižnicu, ktorá slúži ako informačné centrum.

Výchovný poradca má k dispozícii kabinet, kde sa stretáva so žiakmi, rodičmi, sociálnymi zamestnancami a pod. V suteréne školy sú žiacke šatne, kotolňa, sklad, vzduchotechnika a jedna dielňa pre potreby údržby a opráv na škole. Hygienické zariadenia sú na každom poschodí, telocvičňa má vlastné hygienické priestory a sprchy.

Duševné zdravie zamestnancov a žiakov školy je zo strany školy zabezpečované najmä:

organizovaním športových a kultúrnych podujatí

organizovaním mimoškolskej činnosti a exkurzií

organizovaním lyžiarskych výcvikov a KOŽAZ

organizovaním výmenných pobytov do partnerských škôl v Poľsku, ČR...

zabezpečovaním rekreácií v spolupráci s OZ ZO PŠaV

§ 2. ods. 2 b Voľnočasové aktivity školy

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Akva - teraristický21 Ing. Martin Macej
Anglického jazyka37 Mgr. Svatava Záhoráková
Futbalový12 Ing. Albín Kostelník, PhD.
Futbalový 116 Jaroslav Bilišňanský
Geologický26 Ing. Vladimír Maňkoš
hádzanársky82 Mgr. Peter Šutran
Informatiky9 Mgr. Ján Holub
Lesná pedagogika2 Ing. Slavomír Karaš
Lesnícka všestrannosť7 Ján Varga
Lesničiarov13 Dušan Hulvej
Literárne diela v kinematografii26 Mgr. Tatiána Christaková
Lukostrelecký4 Ing. Miroslav Fuchs, PhD.
Ochranársky14 Ing. Michal Dilong
poľovnícky57 Ing. Vladimír Baláž
redakčný10 PhDr. Vlasta Hudáková
Sokoliarstvo12 Štefan Azari
Stolárstvo - rezbársky14 Bc. Jaroslav Kušnír
Šachový4 Mgr. Jozef Opiela
Technický29 Bc. Jaroslav Kušnír
Tenisový12 Mgr. Alexander Hutňan
Turistický16 Sergius Kačmár
Včelársky24 Ing. Slavomír Karaš
Volejbalový15 Ing. Pavol Bilas

§ 2. ods. 2 c Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom

Spolupráca školy s rodičmi

Rodičovské združenie v prvom rade veľmi úzko spolupracovalo so všetkými pedagogickými a výchovnými pracovníkmi školy pri výchove a vzdelávaní žiakov. Svoju pozornosť zameralo hlavne na tieto úlohy:

1. Pomáhať pri výchove žiakov mimo vyučovania, pri organizovaní športových a jazykových súťaží, olympiád, krúžkov, exkurzií, maturitných skúšok a stužkových slávností.

2. Spolupracovať pri technickom vybavení školy, nákupe odbornej literatúry a využívaní audiovizuálnej techniky podľa svojich možností.

3. Rodičovská rada bude aktívne spolupracovať s rodičmi žiakov a školou pri odhaľovaní všetkých negatívnych javov v správaní sa žiakov v škole, ŠI aj mimo školy.

4. Rodičia budú aktívne spolupracovať v potieraní fajčenia, alkoholizmu, drog a iných škodlivých návykov.

Uvedené rámcové úlohy sa zabezpečovali plnením časového a obsahového plánu rodičovského združenia, triednych schôdzok a zasadnutí rodičovskej rady.

V školskom roku bolo jedno plenárne rokovanie a podľa potreby boli zvolávané okrem dvoch riadnych aj mimoriadne triedne rokovania (napr. pre žiakov 1. ročníka). Výkonným orgánom RZ je rodičovská rada a jej výkonný výbor. Každé rokovanie RZ a jeho výsledky prerokovávala rodičovská rada s vedením školy v zámere pomáhať škole pri plnení jej programu daného plánom práce školy a odstraňovať nedostatky vedúce k frustrácii žiakov i rodičov, tiež pri priamej účasti rodičov pri plnení programu školy. Je nutné vyzdvihnúť aktivitu RZ pri riešení mnohých problémov školy.

§ 2. ods. 2 d Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v školách podieľajú

Spolupráca školy a verejnosti

Škola sa teší obojstranne prospešnej spolupráci s týmito organizáciami:

- Slovenský poľovnícky zväz

- Slovenská poľovnícka komora

- Lesnícka komora

- Klub lesničiarov SPZ

- Klub sokoliarov SPZ

- Klub chovateľov slovenského kopova

- NLC vo Zvolene

- Krajský lesný úrad Prešov

- Obvodný lesný úrad Prešov

Oblasti spolupráce:

- organizovanie kurzov so Slovenským poľovníckym zväzom, Šarišskou regionálnou organizáciou v Prešove. Jedná sa o prípravu záujemcov z radov verejnosti na výkon práva poľovníctva a o prípravu na získanie preukazu odbornej spôsobilosti na zbrojný preukaz spojenú so skúškou. Spolupráca spočíva i v organizovaní každoročnej chovateľskej prehliadky trofejí

- predvádzanie výcviku dravcov,

- vystúpenia lesničiarov školy

- prednášky na rôzne odborné témy z oblasti lesníctva, poľovníctva, kynológie, sokoliarstva

V rámci podpory podujatí a výskumu spolupracujeme s Lesníckym výskumným ústavom, Ústavom pre výchovu a vzdelávanie pracovníkov lesného a vodného hospodárstva a Národným lesníckym centrom vo Zvolene.

Aktívna je spolupráca s firmami STÉNIA (Stihl) Košice a HUSQUARNA (Liptovský Mikuláš) a Technickými službami - mestské lesy Prešov. Mnohoročnú tradíciu má spolupráca so Slovenským poľovníckym zväzom, najmä Šarišskou regionálnou organizáciou, s ktorou máme výbornú spoluprácu. Škola je spoluorganizátorom kurzov prípravy záujemcov z radov verejnosti na výkon práva poľovníctva. V našich priestoroch ŠRO SPZ usporadúva výstavu trofejí.

Pri zabezpečovaní ozelenenia areálu a organizovaní rôznych výstav a podujatí škola spolupracuje s firmou Glass s.r.o., Prešov.

Škola aktívne spolupracuje s kmeňovými a zmluvnými zamestnaneckými organizáciami. Spolupráca je zameraná hlavne na poskytovanie priestoru pre absolvovanie odbornej praxe žiakov, materiálno-technické zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu, tematické prednášky, besedy a súťaže, sprostredkovanie rôznych zaujímavých exkurzií a výstav. Zástupcovia zamestnávateľov sa zúčastňujú pravidelne na zasadaniach Rady školy, pedagogických poradách a aktívne pôsobia ako prizvaní hostia maturitných komisií. Prinášajú informácie o zmenách a vývoji nových technológií, poskytujú škole nové materiály, ktoré by inak škola nemala k dispozícii a učitelia ich využívajú vo výchovno-vyučovacom procese a je nesporné, že vedú k skvalitneniu odbornej prípravy žiakov našej školy.

K spolupracujúcim organizáciám patria:

Lesy SR - OZ Prešov, Košice, Vranov nad Topľou, Sobrance, Rožňava, Revúca, Semenoles Liptovský Hrádok

VLM, š.p. Pliešovce, o.z. Kežmarok, Kamenica nad Cirochou

Lesy TANAP-u

Mestské lesy Košice

Mesto Prešov - prevádzka mestských lesov

Mesto Sabinov - mestské lesy

PRO Populo

urbárske spoločnosti

obecné lesy

Záver

Vypracoval: Ing. Miroslav Fuchs, PhD.

V Prešove, 8. októbra 2018

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 17. októbra 2018

Vyjadrenie rady školy

Vyjadrenie rady školy nie je súčasťou správy, keďže ku dňu predloženia (31. október 2018) v súvislosti so zriadením SOŠ lesníckej, Kollárova 10, Prešov, nie je konštituovaná.

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, 080 01 Prešov
    Kollárova 10, 080 01 Prešov
  • 051 / 7718548

Fotogaléria