Navigácia

Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a Základné identifikačné údaje o škole: názov, adresa, telefónne a faxové čísla, internetová a elektronická adresa, údaje o zriaďovateľovi

Základné identifikačné údaje

Názov školyStredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, 080 01 Prešov
Adresa školyKollárova 10, 080 01 Prešov
Telefón051 / 7465611
E-mailslspo@slspo.sk
WWW stránkaslspo.edupage.org
Zriaďovateľ 

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľIng. Miroslav Fuchs   
ZRŠ    
ZRŠ    
ZRŠ    

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predseda  
pedagogickí zamestnanci  
ostatní zamestnanci  
zástupcovia rodičov  
zástupca zriaďovateľa  
iní  

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka

§ 2. ods. 1 b Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 268

Počet tried: 13

Podrobnejšie informácie:
TriedaPočet žiakovz toho ŠVVP
I.A24 
I.B22 
I.C17 
I.D27 
II.A29 
II.B29 
II.C20 
II.D18 
III.A22 
III.B24 
III.C28 
IV.A27 
IV.B26 

§ 2. ods. 1 d Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: súčet / počet dievčat Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: súčet / počet dievčat Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: súčet / počet dievčat Počet zapísaných prvákov k 30.6.2017: súčet / počet dievčat Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2017: súčet / počet dievčat
 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení        
prijatí        
% úspešnosti        

§ 2. ods. 1 e Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Klasifikácia tried

TriedaANJAPIAKEBIODEJDRVEKOETVFYZHULCHEISLINFKOZLEŤ
I.A3,25   3,08   2,38 3,04 1,58  
I.B3,06   3,05   2,05 2,91 1,77  
I.C        3,06   1,94  
I.D               
II.A2,86   2,21       1,52  
II.B3,27   2,1       1,69  
II.C      3,26     1,79  
II.D               
III.A3,591,64    2,68  3,14    3,77
III.B3,311,58    2,54  2,67    3,54
III.C3,08     2,92        
IV.A3,22     2,67  3,33    3,56
IV.B3,05     2,58  3,12    3,15

TriedaLNALESLEBLEZLEMMPSMATMOVNBVNLSNLPNORNORNOSNEJ
I.A  3,082,38  2,54   2,88    
I.B  3,452,55  3,09   3,09   3,2
I.C      3,18  3,29     
I.D2,56     2,85        
II.A  3,072,76  3,071,17  3,14    
II.B  2,792,45  3,141,17  2,76   3,71
II.C      3,161,89 2,89  2,58  
II.D3     3,11        
III.A      3,23        
III.B      3,04       3,45
III.C       1,81       
IV.A 1,29             
IV.B 1,31            3,33

TriedaOBNODAODNOVYOLPOLOPPELPODPOĽPČOZPCVPRNPXAPLV
I.A2,08            1,08 
I.B2,45            2,14 
I.C2,47  2,29           
I.D2,41  1,89           
II.A1,9            1,07 
II.B2,07            1,17 
II.C   2,11           
II.D   2,06           
III.A2,36    3,05 3,18 3,09  3,271,27 
III.B2,08    2,92 3 2,33  31,25 
III.C   1,88           
IV.A 2,26   2,93 3,332,23   2,851,15 
IV.B 2,953,67  3,23 3,192,54   2,961,23 

TriedaRUJSEMSJLSOKSprSTZSTNSHTECTSVTEVTČOZTRHUPXUCV
I.A  3,42 1,293,25   1,42     
I.B  3,64 1,183,55   1,55     
I.C2,71 2,29 1,24 3,18 2,881,65     
I.D  3,26 1    1,59     
II.A  3,242,0312,83   1,34     
II.B  3,481,2812,69   1,21     
II.C3,32 3 1   31,84     
II.D  3 1,33    1,94     
III.A  3,7711    1,5     
III.B  3,5811    1,42     
III.C2,46 2,81 1,5   3,352     
IV.A 1,963,41 1,15    1,26     
IV.B 1,883,5 1    1,31     

TriedaUCTVCEZEKZPL
I.A    
I.B    
I.C    
I.D    
II.A    
II.B    
II.C    
II.D    
III.A    
III.B    
III.C    
IV.A2,67   
IV.B2,19   

Prospech žiakov

TriedaPočetVyznamenaníVeľmi dobreProspeliNeprospeliNeklasifikovaníSprávanie 2Správanie 3Správanie 4
I.A24341700320
I.B22211630020
I.C17121400020
I.D27252000000
II.A29541910000
II.B29432020000
II.C20071201000
II.D18041400220
III.A22031900000
III.B24222000000
III.C28062002322
IV.A27222300020
IV.B26222200000

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
I.A24199583,13192980,38662,75
I.B22181282,36149067,7332214,64
I.C171859109,35131277,1854732,18
I.D272907107,672895107,22120,44
II.A29257788,86257788,8600,00
II.B292906100,212906100,2100,00
II.C202122106,102122106,1000,00
II.D182396133,112046113,6735019,44
III.A222368107,642356107,09120,55
III.B24178574,38175573,13301,25
III.C284353155,463439122,8291432,64
IV.A27169362,70168562,4180,30
IV.B26230388,58230388,5800,00

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
Monitor SJL   
Monitor MAT   

Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky

PredmetÚroveňPočet(M/Ž)EČ priemerEČ početPFIČ priemerPFIČ počet1 Ústna2 Ústna3 Ústna4 Ústna5 ÚstnaÚstna priemerÚstna počet
Anglický jazykB147(45/2)38,63%4047,75%4068267 2,7247
Nemecký jazykB16(6/0)32,64%556,00%5 231 2,836
Praktická časť odbornej zložky 53(51/2)           
Slovenský jazyk a literatúra 53(51/2)46,65%5345,46%53710279 2,7253
Teoretická časť odbornej zložky 53(51/2)    6122411 2,7553

Výsledky praktickej časti maturitnej skúšky

PredmetÚroveňPočet(M/Ž)1 Praktická2 Praktická3 Praktická4 Praktická5 PraktickáPraktická priemerPraktická počet
Praktická časť odbornej zložky 53(51/2)1018178 2,4353

§ 2. ods. 1 f Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov

Odbory a učebné plány

TriedaŠtudijný (učebný) odborZameranie
I.A4219M lesníctvolesnícka prevádzka
I.B  
I.C  
I.D4579F00 lesná výroba 
II.A  
II.B  
II.C4575 H mechanizátor lesnej výroby 
II.D  
III.A4219M lesníctvolesnícka prevádzka
III.B4219M lesníctvolesnícka prevádzka
III.C4575 H mechanizátor lesnej výroby 
IV.A4219M lesníctvolesnícka prevádzka
IV.B4219M lesníctvolesnícka prevádzka

Nepovinné predmety

PredmetRočníkPočet skupínPočet hodín týždenne

Rozširujúce hodiny

Učebný variantTriedaPredmetPočet hodín v týždni

§ 2. ods. 1 g Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy

Zamestnanci

Pracovný pomer
Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP    
DPP    
Znížený úväzok    
ZPS    
Na dohodu    

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov   
vychovávateľov   
asistentov učiteľa   
spolu   

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne

§ 2. ods. 1 h Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška  
2.kvalifikačná skúška  
štúdium školského manažmentu  
špecializačné inovačné štúdium  
špecializačné kvalifikačné  
postgraduálne  
doplňujúce pedagogické  
vysokoškolské pedagogické  
vysokoškolské nepedagogické  

§ 2. ods. 1 i Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, školské akadémie, športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom a pod...)

§ 2. ods. 1 j Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2017/2018 boli školou vypracované projekty:

§ 2. ods. 1 k Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

Druh inšpekcie:

Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2017/2018, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

- veľmi dobrá

- dobrá

- priemerná

- málo vyhovujúca

- nevyhovujúca

- kľúčové pozitívne stránky školy

- oblasti vyžadujúce zlepšenie

§ 2. ods. 1 l Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy

Materiálno-technické podmienky

Priestorové podmienky školy

Kapacita školy 240

Komplex školy tvoria : budova školy

budova ŠI

školská jedáleň

telocvičňa s posilňovňou

športoviská /trávnaté ihrisko, viacúčelové ihrisko, posilňovňa, tenisové kurty/

elokované pracoviská

Vyučovanie sa vykonáva v dvadsiatich učebniach, z toho v šiestich špecializovaných:

multimediálne učebne

jazyková učebňa

odborná učebňa na výučbu lesníckych predmetov

dve učebne informatiky.

Okrem štandardného vybavenia učební sú jednotlivé učebne vybavené interaktívnymi tabuľami, dataprojektormi, všetci vyučujúci majú k dispozícii notebooky, vyučujúci cudzích jakykov tablety pre vyučujúcich a skupiny žiakov. Vybavenie školy učebnými pomôckami je na veľmi dobrej úrovni.

Všešportový areál zahŕňa futbalové, volejbalové a basketbalové ihrisko, minifutbalové ihrisko s umelou trávou, tenisový kurt .

Súčasťou školy je školské účelové zariadenie Školské hospodárstvo Cemjata. Školské hospodárstvo Cemjata s rozlohou 1218 ha v plnom rozsahu spĺňa podmienky pre praktickú prípravu žiakov.

§ 2. ods. 1 m Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

škola

od 1.9.2016 - 31.12.2016 266 243,- €

od 1. 1. 2017 - 31.8.2017 534 962,- €

spolu 801 205,- €

školský internát

od 1. 9.2016 - 31.12.2016 55 023,- €

od 1. 1. 2017 - 31.8.2017 104 666,- €

spolu 159 689,- €

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

príjmy za školský rok 2016/2017 4 995,- €.

- z týchto prostriedkov boli financované súťaže, podujatia, sčasti krúžková činnosť, medzinárodná soplupráca, boli zakúpené učebné pomôcky, odborná literatúra, odmeny pre žiakov, dosahujúcich výborné výsledky v prospechu a žiakom, ktorí vzorne reprezentovali školu.

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

celková suma za školský rok 2016/2017 tvorila čiastku 25 948- € .

využitie: - materiálne vybavenie krúžkov

- zriadenie a zariadenie multifunkčnej učebne, slúžiacej na rozvoj

krúžkovej činnosti

- odmeny vedúcim krúžkov

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

finančné prostriedky za ubytovanie žiakov 26 633,- €, z toho:

od 1.9.2016 - 31.12.2016 9 960,- €

od 1. 1. 2017 - 31.8.2017 16 673,- €

všetky finančné prostriedky použité na úhradu nákladov na prevádzku ŠI

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

Z dôvodu všeobecného nedostatku rozpočtových prostriedkov a možnosti vytvárania doplnkových zdrojoch na financovanie položiek nezabezpečených rozpočtom škola od 1.1.1993 vykonáva podnikateľská činnosť. Je zdrojom finančných prostriedkov na zlepšenie materiálno-technického zabezpečenia školy.

Obsahom ekonomických aktivít sú kurzy na získanie vodičských preukazov na vedenie motocykla, osobného motorového vozidla a traktora pre žiakov školy, ale aj pre cudzích záujemcov.Škola organizuje školenia a kurzy z odboru lesníctva v rozsahu učebného plánu s právom vydávania certifikátov. Sú to kurzy na získanie odbornej spôsobilosti na obsluhu motorových píl a krovinorezov. V roku 2004 predmet podnikania bol rozšírený o ubytovacie a stravovacie služby.

Zisk vytvorený podnikateľskou činnosťou zabezpečuje škole finančné prostriedky na obnovu inventára školského internátu a zakúpenie nových učebných pomôcok v zmysle platných predpisov upravujúcich podnikateľskú činnosť školy.

Škola sa snaží hľadať rôzne možnosti na zlepšenie vybavenia školy. Medzi takéto možnosti patrí zapojenie školy do projektov EÚ, získanie grantov a sponzorských darov.

§ 2. ods. 1 o Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

Návrh opatrení:

§ 2. ods. 2 b Voľnočasové aktivity školy

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Akva - teraristický21 Ing. Martin Macej
Anglického jazyka37 Mgr. Svatava Záhoráková
Futbalový12 Ing. Albín Kostelník, PhD.
Futbalový 116 Jaroslav Bilišňanský
Geologický26 Ing. Vladimír Maňkoš
hádzanársky82 Mgr. Peter Šutran
Informatiky9 Mgr. Ján Holub
Lesná pedagogika2 Ing. Slavomír Karaš
Lesnícka všestrannosť7 Ján Varga
Lesničiarov13 Dušan Hulvej
Literárne diela v kinematografii26 Mgr. Tatiána Christaková
Lukostrelecký4 Ing. Miroslav Fuchs, PhD.
Ochranársky14 Ing. Michal Dilong
poľovnícky57 Ing. Vladimír Baláž
redakčný10 Mgr. Vlasta Hudáková
Sokoliarstvo12 Štefan Azari
Stolárstvo - rezbársky14 Bc. Jaroslav Kušnír
Šachový4 Mgr. Jozef Opiela
Technický29 Bc. Jaroslav Kušnír
Tenisový12 Mgr. Alexander Hutňan
Turistický16 Sergius Kačmár
Včelársky24 Ing. Slavomír Karaš
Volejbalový15 Ing. Pavol Bilas

§ 2. ods. 2 c Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom

Spolupráca školy s rodičmi

Rodičovské združenie v prvom rade veľmi úzko spolupracovalo so všetkými pedagogickými a výchovnými pracovníkmi školy pri výchove a vzdelávaní žiakov. Svoju pozornosť zameralo hlavne na tieto úlohy:

1. Pomáhať pri výchove žiakov mimo vyučovania, pri organizovaní športových a jazykových súťaží, olympiád, krúžkov, exkurzií, maturitných skúšok a stužkových slávností.

2. Spolupracovať pri technickom vybavení školy, nákupe odbornej literatúry a využívaní audiovizuálnej techniky podľa svojich možností.

3. Rodičovská rada bude aktívne spolupracovať s rodičmi žiakov a školou pri odhaľovaní všetkých negatívnych javov v správaní sa žiakov v škole, ŠI aj mimo školy.

4. Rodičia budú aktívne spolupracovať v potieraní fajčenia, alkoholizmu, drog a iných škodlivých návykov.

Uvedené rámcové úlohy sa zabezpečovali plnením časového a obsahového plánu rodičovského združenia, triednych schôdzok a zasadnutí rodičovskej rady.

V školskom roku bolo jedno plenárne rokovanie a podľa potreby boli zvolávané okrem dvoch riadnych aj mimoriadne triedne rokovania (napr. pre žiakov 1. ročníka). Výkonným orgánom RZ je rodičovská rada a jej výkonný výbor. Každé rokovanie RZ a jeho výsledky prerokovávala rodičovská rada s vedením školy v zámere pomáhať škole pri plnení jej programu daného plánom práce školy a odstraňovať nedostatky vedúce k frustrácii žiakov i rodičov, tiež pri priamej účasti rodičov pri plnení programu školy. Je nutné vyzdvihnúť aktivitu RZ pri riešení mnohých problémov školy.

Záver

Vypracoval: Ing. Miroslav Fuchs

V Prešove, 3. októbra 2018

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, 080 01 Prešov
    Kollárova 10, 080 01 Prešov
  • 051 / 7718548

Fotogaléria