Navigácia

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2016/2017

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a Základné identifikačné údaje o škole: názov, adresa, telefónne a faxové čísla, internetová a elektronická adresa, údaje o zriaďovateľovi

Základné identifikačné údaje

Názov školySpojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov
Adresa školyKollárova 10, 080 01 Prešov
Telefón+42151 7465611
E-mailslspo@slspo.sk
WWW stránkawww.slspo.sk
ZriaďovateľPrešovský samosprávny kraj

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefóne-mail
Riaditeľ školyIng. Fuchs Miroslav, PhD.+421517465613riaditel@slspo.sk
ZRŠ pre organizačnú zložku SOŠ lesníckaMgr. Hudáková Vlasta+421517465612hudakova.vlasta@slspo.sk
ZRŠ pre odborné predmetyIng. Baláž Vladimír+421517465614balaz.vladimir@slspo.sk
ZRŠ pre organizačnú zložku SOŠIng. Michal Dilong+421517465659dilong.michal@slspo.sk
vedúci Školského internátuMgr. Boris Franko+421517465643franko.boris@slspo.sk

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predsedaIng. Bilas, Pavol 
pedagogickí zamestnanciIng. Karaš, Slavomír 
   
zástupca žiakovHudák, Adam 
ostatní zamestnanciLabaško, Marián 
   
zástupcovia rodičovMgr. Brecelj, Radoslav 
 Dzivý, Ľubomír 
 Verčimák, Pavel 
   
zástupca zriaďovateľaJUDr. Hagyari, Pavel 
 PhDr. Kičura, Jozef 
 Ing. Lacko, Karol, PhD. 
iní:  
   
zástupca stavovskej organizácieIng. Žula, Peter 

Poradné orgány školy

Poradné orgány školy a ich funkcia:

Pedagogická rada

- spolupráca s vedením školy bola na dobrej úrovni

- členmi sú všetci pedagogickí a výchovní zamestnanci školy

- počet riadnych rokovaní: 10

- počet mimoriadnych rokovaní: 0

- predmetom rokovaní PR boli analýzy výchovno-vzdelávacieho procesu, pedagogické a organizačné opatrenia vyplývajúce z plánu práce školy

Predmetová komisia všeobecnovzdelávacích predmetov

· Predmetová komisia VVP pracovala v školskom roku 2015/2016 pod vedením Mgr. Alexandra Hutňana. Skladala sa z učiteľov slovenského, anglického, nemeckého jazyka, dejepisu, občianskej náuky, matematiky, informatiky, telesnej a športovej výchovy, chémie, etickej výchovy a náboženstva. PKVVP zasadala podľa plánu práce pravidelne raz za dva mesiace.

· Pravidelné zasadnutia boli zvolávané podľa ročného plánu práce - 5x za rok

· Snažili sa zabezpečiť kontinuitu jazykového vzdelávania pri prechode žiaka zo ZŠ na SŠ v súvislosti s koncepciou vyučovania cudzích jazykov, v prvých ročníkoch sa urobili vstupné testy, vyhodnotili úroveň vedomostí a sledovali pokrok žiakov počas školského roka.Na záverečnej porade členovia PK urobili vyhodnotenie jazykov v maturitnom ročníku.

· Vyučujúci jazykov tvorili učebné plány v súlade s platným učebným plánom a osnovami. Pri tvorbe individuálneho vzdelávacieho plánu spolupracovali s výchovným poradcom a triednymi učiteľmi.

· Realizovali sa objednávky učebníc

· V oblasti práce s talentovanými žiakmi v priebehu škol. roka 2015/2016 sa študenti v rámci všeobecno-vzdelávacích predmetov zúčastnili rôznych úťaží a jazykových olympiád

· Predmetom rokovaní PK bola analýza vedomostí, zručností a schopností žiakov, podporovanie ich aktivity, kritériá hodnotenia vedomostí, príprava na zvládnutie maturitných skúšok, príprava maturitných zadaní. Organizačne, priestorovo a materiálne sa PK VVP podieľala na zabezpečení maturitných skúšok v zmysle právnych predpisov.

· Počas vyučovacieho procesu sme si pripomínali významné dni a sviatky, niektoré z nich sú aj súčasťou maturitnej odpovede v cudzích jazykoch.

· So žiakmi sme sa zúčastnili rôznych mimotriednych a mimoškolských aktivít, exkurzií, výstav, podujatí.

· Počas uplynulého školského roka sa členovia PK zúčastnili vzájomných hospitácií a ich rozborov (vyučujúci: Mgr. Holub, Mgr. Hutňan, Mgr. Hudáková, Mgr. Christaková, PhDr. Jarkovský, Ing. Karasová, Mgr. Opiela, Ing. Šuščák, Mgr. Šutran, Mgr. Záhoráková )

· V rámci ďalšieho vzdelávania učiteľov sa všetci členovia PK zúčastnili školení a seminárov, ktoré ukončili vypracovaním a obhajobou záverečných prác a skúškou, prípadne overením kompetencií.

Výsledkom rokovaní boli uznesenia a odporúčania pre riaditeľa školy.

Predmetová komisia odborných predmetov

Predseda PKOP: Ing. Martin Macej

Členovia PKOP: 12 učiteľov odborných predmetov

PKOP zabezpečovala organizáciu pedagogicko - odbornej činnosti počas celého školského roku. Pracovala ako poradný orgán vedenia školy, členmi komisie sú všetci učitelia, ktorí zabezpečujú výučbu odborných predmetov.

Pravidelné zasadnutia boli zvolané podľa ročného plánu práce, ktorý bol schválený na prvom zasadnutí. Okrem toho prebehlo jedno mimoriadne zasadnutie PKOP, ktorého predmetom jednania bola príprava maturitných skúšok.

Hospitačná činnosť prebiehala podľa ročného plánu hospitačnej činnosti, bola zameraná najmä na dodržiavanie organizácie vyučovacej hodiny, vedenie pedagogickej dokumentácie, používanie didaktickej techniky, samostatné a odborné vedenie vyučovacej hodiny. Z každej hospitácie bol spracovaný hospitačný záznam, závery boli prejednané s vyučujúcim po ukončení hodiny.

Bolo konštatované, že výuka prebieha na odbornej úrovni, vybavenosť učební didaktickou technikou je na dostatočnej úrovni, no rezervy sú v organizácii vyučovacej hodiny, motivácii študentov a vo výbere učiva podľa dôležitosti.

Činnosť PK OP, týkajúca sa zabezpečenia predmetu PRAX:

-členovia komisie pripomienkovali návrh výkonových a obsahových štandardov, ich pripomienky boli zahrnuté do navrhovaných materiálov ŠVP

-na zasadnutiach stanovila spôsoby a podmienky výučby všetkých druhov praktických činností v školskom roku 2015/2016

- zabezpečila priebeh praktických maturitných skúšok v opravnom jesennom termíne september 2015 aj v riadnom termíne máj 2016,

- vyhodnotila priebeh exkurzií z júna 2016 a prijala odporúčania vedúcich exkurzií na ďalšie obdobie

-vyhodnocovala a riadila činnosť pri výcviku vo vedení motorových vozidiel

- kontrolovala priebeh a praktickú náplň praxí

-na svojich zasadnutiach riešila problematiku technického a bezpečnostného vybavenia pre výkon všetkých druhov praktického výcviku, praktických predmetových cvičení, prevádzkovej individuálnej praxe, súvislej odbornej praxe, učebnej praxe a letnej odbornej praxe

-s majiteľmi a dodávateľmi software Vebles prebehli rokovania o zavedení tohto IT produktu do vyučovacieho procesu vo 4. ročníku v študijnom odbore lesníctvo

-komisia vypracovala nový súbor maturitných otázok pre praktickú časť maturitných skúšok, komisia vybrala a schválila nové stanovištia pre maturitné otázky v porastoch ŠH Cemjata, podľa reálnych podmienok stavu porastov

-podľa plánu hospitácií bolo vykonané hospitácie na letnej odbornej praxi, na učebnej praxi, na prevádzkovej odbornej praxi.

- Členovia PK OP ale aj iní odborní učitelia pracovali ako konzultanti pri vypracovávaní prác SOČ a projektov, ktoré boli určené ako forma praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky. Žiaci tieto projekty obhajovali pred maturitnou komisiou formou prezentácie.

- Do stredoškolskej odbornej činnosti sa zapojili 12 žiaci, všetci sa zúčastnili školského kola, všetci postúpili do krajského kola. Najlepšie práce získali 1. a 3. miesto, postupujúca práca v celoslovenskej prehliadke obsadila 3. miesto.

- Členovia PK OP boli informovaní o platnosti nových všeobecne záväzných predpisoch a koncepčných materiálov v rezorte školstva formou internetu, materiálov v podobe metodických pokynov č. 8/2009-R, ...

- Vyučujúci sledovali individuálne alebo po upozornení informácie potrebné k zabezpečeniu výchovno-vzdelávacieho procesu na internetových stránkach www.minedu.sk, www.statpedu.sk, www.siov.sk, www.ksuza.sk

- Počas vyučovacieho procesu sme si pripomínali významné dni a sviatky

- Členovia boli zapojení do vypracovania maturitných otázok na teoretickú časť odbornej zložky.

- So žiakmi sme sa zúčastňovali rôznych mimotriednych a mimoškolských aktivít, exkurzií, výstav, podujatí

- Počas uplynulého školského roka sa členovia PK zúčastnili vzájomných hospitácií a ich rozborov.

- Výsledkom rokovaní boli uznesenia a odporúčania pre riaditeľa školy

Externá činnosť PKOP: - traja členovia PKOP ( Ing. Vlasta Bodnárová, Ing. Martin Macej a Ing. František Štupák) boli menovaní príslušnými orgánmi štátnej správy za predsedov ŠMK, resp. PMK pre PČOZ a TČOZ na SOŠL v Liptovskom Hrádku a SOŠ v Bijacovciach.

Podľa záverov z jednotlivých zasadnutí možno konštatovať, že výuka odborných predmetov prebiehala počas roka na vysokej úrovni, podľa možností sa približovala požiadavkám praxe.

V budúcom školskom roku bude potrebné naďalej udržať dosiahnutú vysokú úroveň a maximálne využiť možnosti na racionalizáciu a posilnenie výučby odborných predmetov, a to najmä s ohľadom na meniace sa požiadavky praxe.

Predmetová komisia pre OP, organizačná zložka SOŠ:

Pracovala pod vedením Ing. Pavla Bilasa. Skladala sa z zo všetkých vyučujúcich odborných predmetov OZ SOŠ a majstrov odborného výcviku.

- zasadala podľa plánu práce pravidelne raz za dva meniace

- pravidelné zasadnutia boli zvolávané podľa ročného plánu práce 5 krát za rok

- PK OP vypracovala a schválila tematické plány pre školský rok 2015/2016 v súlade s platným učebným plánom a učebnými osnovami.

- vyučovanie odborných predmetov bolo realizované v súlade s učeným plánom a učebnými osnovami. Vyučujúci hľadali možnosti spojenia teórie s praktickou ukážkou v teréne

- Vyučujúci využívali medzipredmetové vzťahy

- Vyučujúci venovali pozornosť zaostávajúcim žiakom formou konzultačných hodín, opravné písomky.

-členovia komisie pripomienkovali návrh výkonových a obsahových štandardov, ich pripomienky boli zahrnuté do navrhovaných materiálov ŠVP

-na zasadnutiach stanovila spôsoby a podmienky výučby odborného výcviku v školskom roku 2015/2016

- zabezpečila priebeh záverečných skúšok v riadnom termíne jún 2016,

-na svojich zasadnutiach riešila problematiku technického a bezpečnostného vybavenia pre odborný výcvik,

-komisia vypracovala súbor otázok pre praktickú, písomnú a teoretickú časť záverečných skúšok,

- Výsledkom rokovaní boli uznesenia a odporúčania pre riaditeľa školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka
predmetová komisia VVPMgr. Hutňan Alexandervšeobecno-vzdelávacie predmety 
predmetová komisia VVP/SOŠ lesníckaMgr. Čontofalský Jozefvšeobecno-vzdelávacie predmety 
predmetová komisia OP/SOŠ lesníckaIng. Macej Martinodborné predmety 
predmetová komisia OP/SOŠ Ing. Bilas Pavolodborné predmety 
predmetová komisia OVYBc. Kušnír Jaroslavodborný výcvik 

§ 2. ods. 1 b Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 305

Počet tried: 13

Podrobnejšie informácie:

TriedaPočet žiakovz toho ŠVVP
I.A29 
I.B29 
I.C20 
I.D21 
II.A22 
II.B24 
II.C33 
II.D17 
III.A27 
III.B27 
III.C(MLV)15 
IV.A22 
IV.B19 

§ 2. ods. 1 d Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: súčet / počet dievčat

Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: súčet / počet dievčat

Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: súčet / počet dievčat

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2016: súčet / počet dievčat

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2016: súčet / počet dievčat


 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení        
prijatí        
% úspešnosti        

§ 2. ods. 1 e Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Klasifikácia tried

TriedaANJAPIAKEBIODEJDRVEKOEKOETVFYZHULHUL-PCCHEINFKOZ
I.A3,24   2,62    2,17  3,141,83 
I.B3,2   2,69    2  3,071,66 
I.C         2,45   1,5 
I.D               
II.A3,41   2,27        1,73 
II.B3,23   1,75        1,71 
II.C2,85      2,91     1,18 
II.D               
III.A3,141,5    2,68   2,71    
III.B2,951,22    2,63   3    
III.C(MLV)       2,93       
IV.A3,27     2,68   3    
IV.B3,1     3   3    

TriedaLEŤLEŤ-PCLNALESLEBLB-PCLEZLEZ-PCLEMMPSMATMOVMOVNBVNLS
I.A    3,03 2,66   2,86    
I.B    2,79 2,48   2,97    
I.C          2,75   2,2
I.D  2,67       2,95    
II.A    3,18 3   3,36 1,23  
II.B    3 2,33   3,04 1,21  
II.C          2,79 2,09 2,76
II.D  2,65       3,24    
III.A3,43         3,25    
III.B3,56         3,19    
III.C(MLV)           2,53   
IV.A3,36  1,5           
IV.B3,32  1,47           

TriedaNLPNLP-PCNORNORNOSNEJOBNODAODNOVYOLPOLOL-PCOPPEL
I.A2,76     1,69        
I.B2,55    2,861,86        
I.C      1,65  1,55     
I.D      2,62  2,05     
II.A3,41     2,36        
II.B3,13    3,362,33        
II.C   2,27     1,85     
II.D         2,29     
III.A      2,29    3,11  2,82
III.B     3,671,96    3,22  3
III.C(MLV)         2,07     
IV.A       3,18   3,14  3,36
IV.B     3,33 3,33,22  3,05  3,26

TriedaPEL-PCPODPODPOĽPOL-PCPČOZPRNPXAPLVRUJSEMSJLSOKSprSTZ
I.A       1   3,48 13,28
I.B       1,24   3,59 13,1
I.C         2,45 2,95 1 
I.D           2,95 1,38 
II.A       1   3,591,9112,77
II.B       1   3,421,8812,63
II.C         2,32 2,88 1,7 
II.D           3,47 1 
III.A   2,79  1,931,32   3,4611,14 
III.B   2,56  2,041,04   3,4811 
III.C(MLV)         2,33 2,87 1,07 
IV.A      31,18  2,233,55 1 
IV.B      3,161,26  23,68 1,11 

TriedaSTZ-PCSTNSHTECTSVTEVTČOZTRHUPXUCVUCTZEKZPL
I.A    1,21        
I.B    1,21        
I.C 3,3 2,61,3        
I.D    1,57        
II.A    1,36        
II.B    1,33        
II.C   2,971,67        
II.D    1,76        
III.A    1,36        
III.B    1,33        
III.C(MLV)   3,131,53        
IV.A    1,09     2,18  
IV.B    1,11     2,21  

Prospech žiakov

TriedaPočetVyznamenaníVeľmi dobreProspeliNeprospeliNeklasifikovaníSprávanie 2Správanie 3Správanie 4
I.A29262100000
I.B29242300000
I.C20191000000
I.D21081300040
II.A22321700000
II.B24271500000
II.C330102300372
II.D17011600000
III.A27232200020
III.B27322110000
III.C(MLV)15121200100
IV.A22401800000
IV.B19211510010

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
I.A293271112,793271112,7900,00
I.B293512121,103509121,0030,10
I.C202098104,902098104,9000,00
I.D21182286,76161977,102039,67
II.A222883131,052841129,14421,91
II.B242568107,002559106,6390,38
II.C334689142,093991120,9469821,15
II.D172301135,352277133,94241,41
III.A272749101,812747101,7420,07
III.B273094114,593071113,74230,85
III.C(MLV)1595263,4791360,87392,60
IV.A223046138,453046138,4500,00
IV.B192747144,582653139,63944,95

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
Monitor SJL   
Monitor MAT   

Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky

PredmetÚroveňPočet(M/Ž)EČ priemerEČ početPFIČ priemerPFIČ počet1 Ústna2 Ústna3 Ústna4 Ústna5 ÚstnaÚstna priemerÚstna počet
Anglický jazykB131(30/1)78,82%3156,77%3164813 2,9031
Nemecký jazykB19(9/0)51,43%747,14%71224 3,009
Praktická časť odbornej zložky 40(39/1)           
Slovenský jazyk a literatúra 40(39/1)57,35%4045,75%40531319 3,1540
Teoretická časť odbornej zložky 40(39/1)    6101212 2,7540

Výsledky praktickej časti maturitnej skúšky

PredmetÚroveňPočet(M/Ž)1 Praktická2 Praktická3 Praktická4 Praktická5 PraktickáPraktická priemerPraktická počet
Praktická časť odbornej zložky 40(39/1)1210711 2,4340

§ 2. ods. 1 f Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov

Odbory a učebné plány

TriedaŠtudijný (učebný) odborZameranie
I.A  
I.B  
I.C4575 H mechanizátor lesnej výroby 
I.D  
II.A4219M lesníctvolesnícka prevádzka
II.B4219M lesníctvolesnícka prevádzka
II.C4575 H mechanizátor lesnej výroby 
II.D4579 F lesná výroba 
III.A4219M lesníctvolesnícka prevádzka
III.B4219M lesníctvolesnícka prevádzka
III.C(MLV)4575 H mechanizátor lesnej výroby 
IV.A4219M lesníctvolesnícka prevádzka
IV.B4219M lesníctvolesnícka prevádzka

Nepovinné predmety

PredmetRočníkPočet skupínPočet hodín týždenne
sokoliarstvotretí11

§ 2. ods. 1 g Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP3616  
DPP33  
Znížený úväzok63  
ZPS11  
Na dohodu00  

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov12324
vychovávateľov 55
asistentov učiteľa   
majstrov odborného výcviku 99
spolu13738

§ 2. ods. 1 h Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

Vzdelávanie zamestnancov

Na základe zákona č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a z vyhlášky č.445/2009 Z.z. o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov bol vypracovaný plán vzdelávania. V hodnotenom období sa pedagogickí zamestnanci snažili absolvovať vzdelávania podľa tohto plánu. Naďalej nie sme spokojní s ponukou kontinuálneho vzdelávania pre vyučujúcich odborných predmetov.

V prílohe správy je uvedený súčasný stav počtu získaných kreditov každého pedagogického zamestnanca.

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška151
2.kvalifikačná skúška8 
štúdium školského manažmentu  
špecializačné inovačné štúdium  
špecializačné kvalifikačné  
postgraduálne2 
doplňujúce pedagogické23 
vysokoškolské pedagogické15 
vysokoškolské nepedagogické17 

§ 2. ods. 1 i Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Stredoškolská odborná činnosť (SOČ)

Dňa 29. februára 2016 prebehlo školské kolo súťaže SOČ.

Do súťaže sa prihlásilo 7 prác v 6 odboroch:

Odbor 04 - Biológia

Téma: Filmový projekt „V lone prírody“

autor: Ambrúš, Sztahon, IV. A

konzultant: Ing. Macej

Odbor 04 - Biológia

Téma: Lišajníky na haldách po banskej činnosti

autor: Varga, II.A

konzultant: Ing. Macej

Odbor 05 - Životné prostredie, geografia, geológia

Téma: Výskyt Brezy previsnutej, poddruh čiernokôrej (Betula pendula, ssp. Obscura) v katastri obce Zlatá Baňa

autor: Repaský, Červeňák, III.B

konzultant: Ing. Macej

Odbor 06 - Životné prostredie, geografia, geológia

Téma: Dreviny kúpeľného parku Sobrance

autor: Maľuk, Kováč, III.A

konzultant: Ing. Macej

Odbor 07-Pôdohospodárstvo (poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo)

Téma: Tvorba náučného filmu o lesníctve a jeho prezentovanie verejnosti

autori: Bača, Hlísta, III.B

konzultant: Ing. Bodnárová

Téma: Ujatosť, poškodenie a rast výsadieb na kalamitnej ploche vo Vysokých Tatrách

autori: Valiček, Biroš, IV. A

konzultant: Ing. Karaš

Odbor 14 - Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

Téma: Tvorba náučného filmu o krytosemenných drevinách lesných spoločenstiev

autori: Bača, Hlísta, III.B

konzultant: Ing. Macej

Žiaci predstavili svoje práce a v rámci obhajoby odpovedali na otázky členov komisie.

Na záver odborná komisia zhodnotila dané práce a odporučila ich postup na súťaž do krajského kola SOČ. Jedna práca bola posúdená ako práca , ktorú je potrebné prepracovať.

Celkové poradie v školskom kole:

1. miesto : Ambrúš, Sztahon, IV.A

2. miesto: Bača, Hlísta, III. B

3. miesto: Varga, II. A

Krajské kolo SOČ sa konalo 8.4.2016 na Spojenej škole v Sabinove.

Zúčastnilo sa sedem prác žiakov nešej školy

- jedna v odbore“01 - problematika voľného času“,

- jedna v odbore „04 - Biológia“,

- dve v odbore „05 - Životné prostredie, geografia“, geológia,

- dve v odbore „07 - Pôdohospodárstvo (poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo)“

- jedna v odbore 14 - Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie".

Práca Miroslava Baču a Juraja Hlístu - Tvorba náučného filmu o lesníctve a jeho prezentovanie verejnosti, v odbore 07 - Pôdohospodárstvo (poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo), sa umiestnila na prvom mieste a postúpila do celoslovenského kola.

Práca Vladimíra Vargu - Lišajníky na haldách po banskej činnosti, v odbore 04 - Biológia, sa umiestnila na treťom mieste. Ostatné práce sa neumiestnili a boli ohodnotené na spoločnom štvrtom mieste.

Na celoštátnej prehliadke práca Miroslava Baču a Juraja Hlístu - Tvorba náučného filmu o lesníctve a jeho prezentovanie verejnosti, v odbore 07 - Pôdohospodárstvo (poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo - sa umiestnila na 3. mieste.

Školský rok 2015/2016 možno z hľadiska zapojenosti žiakov do SOČ hodnotiť ako úspešný, z hľadiska kvality prác postupom na celoštátne kolo s následným umiestnením zaväzujúci.

Olympiáda v anglickom jazyku

Školské kolo sa uskutočnilo v rámci krúžku anglického jazyka 16.12. 2015 a zúčastnilo sa ho 15 žiakov z prvých až štvrtých ročníkov našej SOŠ-lesníckej.

Všetci žiaci sa najskôr zúčastnili písomného testu, ktorý vypracovala vyučujúca ANJ. Test sa skladal z rovnakých častí ako obsahuje písomná maturitná skúška - t.j. počúvanie, čítanie a praktické používanie jazyka. Na základe dosiahnutých percent mohli úspešní žiaci pristúpiť k ústnej skúške, kde opisovali obrázok a diskutovali na danú tému.

Najlepšie výsledky dosiahol , čiže prvé miesto obsadil žiak Ján Vasiľ, III.A, druhé miesto získal žiak Richard Sztahon, IV.A a tretie miesto obsadil žiak Richard Kaščák, IV.B. Žiak Ján Vasiľ reprezentoval našu školu v regionálnom kole tejto olympiády. Žiakom boli vyhlásené výsledky a zároveň odovzdané knižné ceny, ktoré dotovalo Rodičovské združenie pri našej škole.

Cieľom tejto olympiády v ANJ je nielen preveriť vedomosti žiakov, ale motivovať ich k väčšiemu záujmu o štúdium tohto medzinárodného jazyka.


Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo
Stredoškolská odborná činnosť12 1.a 3. miesto3. miesto 
olympiáda v anglickom jazyku15    
olympiáda v nemeckom jazyku     
Matematický klokan     

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Práca s verejnosťou

• organizácia Dňa otvorených dverí

• organizácia súťaže Mladý priateľ lesa

• organizácia Dňa poľovníkov Šariša

• účasť na výstave PRO EDUCO JOB v Košiciach

• účasť na výstave Poľovník - lesník v Košiciach

• účasť na výstave Poľovníctvo a príroda 2016 v Nitre

• účasť na poľovníckom dni v Betliari

• Lesná pedagogika

• Otvorená škola

• Lesnícky deň v Sobranciach

• Lesnícky deň v Košiciach

• účasť na burzách informácií

• prezentácia školy na stretnutiach výchovných poradcov

• pomoc pri organizácii chovateľskej prehliadky ŠRgO SPZ

• propagácia školy formou prezentácií na stretnutiach rodičov posledných ročníkov ZŠ

• propagácia školy formou osobných návštev na ZŠ

• NIE DROGÁM ! škola organizovala už s tradíciou v spolupráci s Centrom voľného času postupové kolá

§ 2. ods. 1 j Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená

Projekty

Modernizácia vzdelávania v oblasti stredoškolského lesníctva

(v rámci operačného programu VZDELÁVANIE Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu pre štrukturálne fondy EÚ)

Strategický cieľ projektu priamo podporuje globálny cieľ „Zabezpečenie dlhodobej konkurencieschopnosti SR prostredníctvom prispôsobenia vzdelávacieho systému potrebám vedomostnej spoločnosti. Škola dlhodobo spolupracuje s podnikateľskou sférou a priebežne monitoruje uplatnenie absolventov školy na trhu práce s tendenciou vývoja dopytu na trhu práce v regióne. Predkladaný má za cieľ produkciu stále kvalitnejších absolventov, ktorých vedomosti plne zodpovedajú potrebám trhu.

Strategický cieľ projektu: uskutočniť obsahovú prestavbu vzdelávania s využitím inovovaných foriem a metód výučby pripraviť absolventa pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti, ako aj pre jeho nadväzujúce vzdelávanie v systéme VŠ a ďalšieho vzdelávania.

Primárne sa zameriava na:

1.inováciu obsahu a metód výučby, skvalitňovanie výstupov vzdelávania pre potreby trhu práce vo vedomostnej spoločnosti a;

2.na prípravu a ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov na získavanie a rozvoj kompetencií potrebných na premenu tradičnej školy na modernú.

Špecifickým cieľom č. 1 je „Inovovať obsah a metódy výučby a skvalitniť výstupy vzdelávania vrátane využívania a inovácie didakticko-technického zabezpečenia.“ Tento cieľ bude zabezpečený tvorbou a inováciou učebných textov, učebných materiálov, metodických príručiek a didaktických prostriedkov spolu s inováciou obsahu vzdelávania v zmysle Školského vzdelávacieho programu, vrátane implementácie do vyučovacieho procesu

Špecifickým cieľom č.2 je „Zvýšiť úroveň kľúčových kompetencií pedagogických pracovníkov prostredníctvom podpory kontinuálneho vzdelávania“ Ktorý bude zabezpečený ďalším vzdelávaním a podporou osobnostného a odborného rozvoja pedagogických zamestnancov zameraného na potreby modernej školy s cieľom získania certifikátu/osvedčenia.

Využitím inovatívnych foriem výučby, inováciou obsahu a metód výučby, prepojením výučby s využívaním didakticko-technických prostriedkov a skvalitnením výstupov vzdelávania sa dosiahne obsahová prestavba vzdelávania smerom od tradičnej školy k modernej. Výstupom projektu budú nové učebné materiály, metodické príručky pre pedagógov, inovovaný výchovno-vzdelávací proces a zmodernizované a inovované didakticko-technické zabezpečenie v školy. Vzdelávaním pedagogických zamestnancov, zvyšovaním ich kompetentnosti a podporou kontinuálneho vzdelávania sa dosiahne obsahová prestavba vzdelávania smerom od tradičnej školy k modernej. Výstupom projektu budú tiež pedagogický pracovníci so zvýšenou vzdelanostnou úrovňou. Všetky výstupy projektu umožnia zvýšenie kvality vzdelávania na SOŠ lesníckej v Prešove a prispejú k zvýšenej schopnosti absolventov uplatniť sa na trhu práce.

Špecifické ciele č.1 a č.2 sú v priamej väzbe na strategický cieľ projektu a taktiež na príslušnú aktivitu opatrenia „Podpora reformy a rozvoj všeobecného a odborného vzdelávania na SŠ.“

Školský multilaterálny projekt: „Old Buildings - New Technology“

Projekt je súčasťou programu ERASMUS+. Hlavným koordinátorom projektu je Nemecko (partnermi sú: Poľsko, Holandsko, Turecko, Maďarsko, Slovensko, Grécko a Nórsko).

Cieľom tohto projektu je naučiť žiakov renovovať a rekonštruovať staré budovy a využívať na vykurovanie alternatívne zdroje energií - fotovoltaické články, biomasu, drevnú štiepku atď.

Prvý pracovný míting sa uskutočnil v Poľsku, žiaci našej školy pripravili počítačovú prezentáciu o využívaní alternatívnych zdrojov energií na Slovensku a predstavili tiež prostredníctvom prezentácie našu lesnícku školu, krajinu a školský systém.

V máji 2015 sme sa stali usporiadateľskou krajinou pracovného stretnutia partnerských krajín. Témou tohto mítingu bola biomasa a jej využitie v jednotlivých zapojených krajinách.

V septembri 2015 sme začali pripravovať projektové úlohy/prezentácie pre pracovný míting v Holandsku na tému Stará budova v našom regióne a jej renovácia s využitím alternatívnych zdrojov energií, ktorý sa uskutočnil v októbri 2015. Ďalšou témou tohto mítingu bolo využívanie termografickej kamery pri rekonštrukcii a renovácii starých budov (tepelné úniky v starých budovách).

V apríli 2016 sme sa zúčastnili projektového mítingu v Grécku, kde hlavnou témou rokovaní bolo využívanie zelených striech v jednotlivých účastníckych krajinách, Štátna politika vo využívaní alternatívnych zdrojov energií, šetrenie energií a využitie solárnej energie v starých budovách.

V súčasnosti pripravujeme projektové zadania pre projektový míting v Maďarsku v októbri 2016 na tému: Geotermálna energia a jej využitie.

Aktívne zapojení pedagógovia: Mgr. Holub, Ing. Kostelník, Ing. Maňkoš a Mgr. Záhoráková.

Projekt INFOVEK

cieľom je integrovanie informačných a komunikačných technológií do vzdelávania

čiastkové ciele : vybudovanie informačnej učebne,

pripojenie školy na internet,

využitie tohto média v pedagogickom procese

vštepiť žiakom návyky používať internet

Projekt Zdravá škola

Aktivity :

Všetky akcie prebehli bezproblémovo vďaka kvalitnej príprave a inštruktáži koordinátorky pre zdravú školu Ing. Bodnárovej.

Dňa 16.9.2015 sa niektorí žiaci našej školy zapojili do kampane nazvanej Dni nezábudiek, ktorej súčasťou je verejná finančná zbierka. Kúpou kvietku ľudia vyjadria solidaritu s tými, ktorí trpia duševným ochorením. Rozdávali letáky s 12 rôznymi témami ako je depresia, schizofrénia, Alzheimerova choroba a podobne. Spoločne sa v uliciach Slovenska vyzbieralo množstvo finančných prostriedkov na zlepšenie starostlivosti o ľudí s duševnou poruchou.

Dňa 25.9.2015 sa na celom Slovensku uskutočnila dobrovoľná akcia BIELA PASTELKA, kde si mohli oslovení zakúpiť biele pastelky v hodnote 1 euro alebo za prípadný dobrovoľný príspevok. BIELA PASTELKA, ktorá financuje kurzy pomáhajúce nevidiacim a slabozrakým prekonávať prekážky každodenného života. Ako dobrovoľníci sa zapojili do tejto akcie aj žiaci našej školy Hrušková a Miškuf, II.B.

Dňa 15.4.2016 (piatok) sa niektorí žiaci z III.A a III. B zúčastnili 18. ročníka verejnej dobrovoľnej finančnej zbierky Dňa narcisov . Ide o celoslovenskú zbierku, ktorá je zameraná na pomoc onkologicky chorým pacientom a ich rodinám, na zabezpečenie informačných a preventívnych kampaní LPR a na podporu výskum a klinických projektov.

Výbor pre UNICEF potvrdil spoluprácu s našou školou aj na nasledujúci školský rok.

Projekt Sme v škole

V školskom roku 2015/2016 sme sa do projektu SME V ŠKOLE zapojili na rôzne témy:

Etická výchova

Od komunizmu k slobode

Environmentálna výchova

Multikultúrna výchova

Mediálna výchova

Organické látky

Človek a spoločnosť

Slovensko

§ 2. ods. 1 k Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 12.05.2016

Druh inšpekcie:

tematická -

predmet školskej inšpekcie:

kontrola zabezpečenia a priebehu prijímacieho konania na strednú odbornú školu.

§ 2. ods. 1 l Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy

Materiálno-technické podmienky

Priestorové podmienky školy

Kapacita školy 240

Komplex školy tvoria : budova školy

budova ŠI

školská jedáleň

telocvičňa s posilňovňou

športoviská /trávnaté ihrisko, viacúčelové ihrisko, posilňovňa, tenisové kurty/

elokované pracoviská

Vyučovanie sa vykonáva v dvadsiatich učebniach, z toho v šiestich špecializovaných:

multimediálne učebne

jazyková učebňa

odborná učebňa na výučbu lesníckych predmetov

dve učebne informatiky.

Okrem štandardného vybavenia učební sú jednotlivé učebne vybavené interaktívnymi tabuľami, dataprojektormi, všetci vyučujúci majú k dispozícii notebooky, vyučujúci cudzích jakykov tablety pre vyučujúcich a skupiny žiakov. Vybavenie školy učebnými pomôckami je na veľmi dobrej úrovni.

Všešportový areál zahŕňa futbalové, volejbalové a basketbalové ihrisko, minifutbalové ihrisko s umelou trávou, tenisový kurt .

Súčasťou školy je školské účelové zariadenie Školské hospodárstvo Cemjata. Školské hospodárstvo Cemjata s rozlohou 1218 ha v plnom rozsahu spĺňa podmienky pre praktickú prípravu žiakov.

§ 2. ods. 1 m Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

škola

od 1.9.2015 - 31.12.2015 266 243,- €

od 1. 1. 2016 - 31.8.2016 534 962,- €

spolu 801 205,- €

školský internát

od 1. 9.2015 - 31.12.2015 55 023,- €

od 1. 1. 2016 - 31.8.2016 104 666,- €

spolu 159 689,- €

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

príjmy za školský rok 2015/2016 5 405,- €.

- z týchto prostriedkov boli financované súťaže, podujatia, sčasti krúžková činnosť, medzinárodná soplupráca, boli zakúpené učebné pomôcky, odborná literatúra, odmeny pre žiakov, dosahujúcich výborné výsledky v prospechu a žiakom, ktorí vzorne reprezentovali školu.

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

celková suma za školský rok 2015/2016 tvorila čiastku 25 948- € .

využitie: - materiálne vybavenie krúžkov

- zriadenie a zariadenie multifunkčnej učebne, slúžiacej na rozvoj

krúžkovej činnosti

- odmeny vedúcim krúžkov

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

finančné prostriedky za ubytovanie žiakov 26 633,- €, z toho:

od 1.9.2015 - 31.12.2015 9 960,- €

od 1. 1. 2016 - 31.8.2016 16 673,- €

všetky finančné prostriedky použité na úhradu nákladov na prevádzku ŠI

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

Z dôvodu všeobecného nedostatku rozpočtových prostriedkov a možnosti vytvárania doplnkových zdrojoch na financovanie položiek nezabezpečených rozpočtom škola od 1.1.1993 vykonáva podnikateľská činnosť. Je zdrojom finančných prostriedkov na zlepšenie materiálno-technického zabezpečenia školy.

Obsahom ekonomických aktivít sú kurzy na získanie vodičských preukazov na vedenie motocykla, osobného motorového vozidla a traktora pre žiakov školy, ale aj pre cudzích záujemcov.Škola organizuje školenia a kurzy z odboru lesníctva v rozsahu učebného plánu s právom vydávania certifikátov. Sú to kurzy na získanie odbornej spôsobilosti na obsluhu motorových píl a krovinorezov. V roku 2004 predmet podnikania bol rozšírený o ubytovacie a stravovacie služby.

Zisk vytvorený podnikateľskou činnosťou zabezpečuje škole finančné prostriedky na obnovu inventára školského internátu a zakúpenie nových učebných pomôcok v zmysle platných predpisov upravujúcich podnikateľskú činnosť školy.

Škola sa snaží hľadať rôzne možnosti na zlepšenie vybavenia školy. Medzi takéto možnosti patrí zapojenie školy do projektov EÚ, získanie grantov a sponzorských darov.

§ 2. ods. 1 n Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok, a vyhodnotenie jeho plnenia

Plnenie stanoveného cieľa

CIEĽ KONCEPČNÉHO ZÁMERU ROZVOJA ŠKOLY

Koncepčný cieľ pre škol. r. 2015/2016

- udržať a podľa možnosti zlepšiť kvalitu vo všetkých výchovno-vzdelávacieho procesu a dosahovaných výsledkov vo všetkých oblastiach výchovy a vzdelávania vrátane mimoškolskej činnosti cieľ v prevažnej miere splnený

- zabezpečiť primeranú účinnosť kontrolnej a hospitačnej činnosti - splnené

- podľa možnosti školy vylepšiť výučbový proces modernou didaktickou technikou - v predmete poľovníctvo bola odborná učebňa vybavená laserovou strelnicou, ktorá zabezpečila zvýšenie bezpečnosti a efektivity pri streleckej príprave študentov v danom predmete

- ponúknuť žiakom kvalitnú a zaujímavú mimoškolskú činnosť - splnené

- podporovať humanistický prístup vo vyučovacom procese i mimoškolskej činnosti - splnené

- udržiavať aktivity výchovného poradenstva a prevencie protidrogovej závislosti, minimálne na úrovni predchádzajúcich rokov a podľa možnosti ich zlepšovať - splnené

- aktívne spolupracovať s rodičovským združením a radou školy pri riešení problémov školy a ŠI - splnené

- účinne spolupracovať s organizáciami štátnych a neštátnych lesov pri zabezpečovaní praktického vyučovania žiakov - splnené

- podporovať metodicko-odborné a kontinuálne vzdelávanie pedagógov - splnené

- zabezpečiť účinne propagáciu školy a jej študijných a učebných odborov pre naplnenie výkonov na ďalší školský rok - propagácia zabezpečená, nepodarilo sa však zabezpečiť dostatočné naplnenie učebných odborov

udržať dobré partnerské vzťahy medzi lesníckymi školami doma a v zahraničí a odberateľmi absolventov školy - splnené

Prioritou vo výchovno-vzdelávacom procese pre ďalšie obdobie bude najmä udržať kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu a zlepšiť dosahované výsledky žiakov vo všetkých oblastiach výchovy a vzdelávania vrátane mimoškolskej činnosti.

Pre tento cieľ pedagogickí zamestnanci využijú hlavne inovatívne metódy vo vyučovacom procese, zvýšené využívanie IKT a pozitívne motivačné metódy spojené s vysvetľovaním.

§ 2. ods. 1 o Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení

Úspechy a nedostatky

Silné stránky

a/ poloha školy

b/ medzinárodné kontakty (Česká republika, Poľsko, Rakúsko, Slovinsko)

c/ odborná prax vykonávaná v zahraničí

d/ tradície školy

e/ nadregionálny charakter

f/ medzinárodné aktivity školy

g/ akceptácia požiadaviek trhu práce a regionálnych potrieb

h/ vlastné priestory školy

i/ stabilizovaný kvalifikovaný pedagogický zbor

j/ vlastná telocvičňa a všešportový areál

k/ školský internát pre žiakov zo vzdialenejších miest a obcí, školská jedáleň

l/ vybavené odborné učebne (učebne informatiky, učebňa na výuku vedenia motorových vozidiel)

m/ realizácia praktického vyučovania v účelovom zariadení Školského hospodárstva Cemjata

n/ záujem o školu pri voľbe strednej školy

o/ záujem žiakov o mimoškolské aktivity

p/ podnikateľská činnosť školy

r/ orientácia vedenia školy v školskej legislatíve

s/ koncepčnosť zámerov vedenia školy

t/ vytváranie podmienok na pestovanie pocitu spolupatričnosti a hrdosti na školu

a budúce povolanie

Slabé stránky

a/ uplaňovanie vízií školy vzhľadom na súčasnú finančnú situáciu

b/ nízky stupeň uvedomelosti žiakov pri dodržiavaní čistoty, poriadku a ochrany školského majetku

c/ absencia učiteľov a žiakov pri spolurozhodovaní o koncepčných otázkach

d/ nízky hygienický štandard

e/ pretrvávajúci problém fajčenia u žiakov

f/ nízky stupeň právneho vedomia

Príležitosti

a/ možnosti humanizácie výučby

b/ možnosti modernizácie vyučovacieho procesu

c/ možnosti užšej spolupráce s lesníckymi i nelesníckymi subjektami doma i v zahraničí

d/ možnosti spolupráce s domácimi i zahraničnými vzdelávacími subjektami

(výmenné pobyty žiakov družobných škôl)

e/zabezpečenie realizácie celoživotného vzdelávania na SOŠL pre pracovníkov lesného hospodárstva so stredným lesníckym vzdelaním

Ohrozenia

a/ klesajúca populačná krivka a prognózy demografického vývoja (trend vo vývoji populácie)

b/ sociálne pomery v rodinách

c/ preferencia gymnázií na úkor odborných škôl, veľká nezamestnanosť

§ 2. ods. 1 p Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium

Uplatnenie žiakov

Škola sleduje situáciu na trhu práce a profil absolventov prispôsobuje potrebám praxe. Absolventi majú všetky predpoklady na všestranné uplatnenie v štátnych organizáciách lesného hospodárstva, akciových spoločnostiach, urbariátoch, komposesorátoch a v mestských, cirkevných alebo súkromných lesoch.

Väčšina absolventov pokračuje vo vysokoškolskom štúdiu, ostatní po krátkej nástupnej praxi nachádzajú uplatnenie ako technicko-hospodárski pracovníci v štátnych i neštátnych organizáciách lesného hospodárstva, lesnej výroby a služieb, rôznych firmách, orientujúcich sa na drevársku výrobu, ťažbu, sústreďovanie a odvoz dreva, ale tiež ako pracovníci firiem orientujúcich sa na chov koní, včiel a rýb. Uplatnenie nájdu tiež ako pracovníci zememeračských skupín, vo výskume, v štátnej správe, v organizáciách ekologického a environmentálneho zamerania a v podnikateľskej činnosti.

Škola pravidelne eviduje počet a percentuálny podiel uchádzačov o prijatie na vysokú školu alebo uplatnenie sa na trhu práce /doma i v zahraničí/.

SOŠ lesnícka : z celkového počtu absolventov

75 % je prijatých na vysokú školu

15% sa uplatní na trhu práce doma alebo v zahraničí

10 % je evidovaných na úrade práce

SOŠ : z celkového počtu absolventov

45% sa uplatní na trhu práce doma alebo v zahraničí

25 % je evidovaných na úrade práce

o ostatných škola nemá evidenciu, keďže sa jedná o marginalizované skupiny /2-ročný učebný odbor/

§ 2. ods. 2 a Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole

Psychohygienické podmienky

V škole v aktuálnom školskom roku študuje celkom 14 tried, z toho 8 tried žiakov v študijnom odbore lesníctvo. Vyučovanie prebieha v klasických učebniach, súčasťou školy je multifunkčne zariadená učebňa, dve moderne vybavené učebne informatiky, učebňa cudzích jazykov, učebňa odborných predmetove, telocvičňa, posilňovňa a všešportový areál, ktorého súčasťou je ihrisko s umelou trávou, ihrisko pre všetky typy loptových hier a tenisový kurt.

Škola má vlastnú kuchyňu a jedáleň. Manažment školy a hospodársky úsek má svoje priestory, Učitelia využívajú svoje kabinety a zborovňu. Škola má pomerne dobre vybavenú knižnicu, ktorá slúži ako informačné centrum.

Výchovný poradca má k dispozícii kabinet, kde sa stretáva so žiakmi, rodičmi, sociálnymi zamestnancami a pod. V suteréne školy sú žiacke šatne, kotolňa, sklad, vzduchotechnika a jedna dielňa pre potreby údržby a opráv na škole. Hygienické zariadenia sú na každom poschodí, telocvičňa má vlastné hygienické priestory a sprchy.

Duševné zdravie zamestnancov a žiakov školy je zo strany školy zabezpečované najmä:

organizovaním športových a kultúrnych podujatí

organizovaním mimoškolskej činnosti a exkurzií

organizovaním lyžiarskych výcvikov a KOŽAZ

organizovaním výmenných pobytov do partnerských škôl v Poľsku, ČR...

zabezpečovaním rekreácií v spolupráci s OZ ZO PŠaV

§ 2. ods. 2 b Voľnočasové aktivity školy

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Akva - teraristický21 Ing. Martin Macej
Anglického jazyka37 Mgr. Svatava Záhoráková
Futbalový12 Ing. Albín Kostelník, PhD.
Futbalový 116 Jaroslav Bilišňanský
Geologický26 Ing. Vladimír Maňkoš
hádzanársky82 Mgr. Peter Šutran
Informatiky9 Mgr. Ján Holub
Lesná pedagogika2 Ing. Slavomír Karaš
Lesnícka všestrannosť7 Ján Varga
Lesničiarov13 Dušan Hulvej
Literárne diela v kinematografii26 Mgr. Tatiána Christaková
Lukostrelecký4 Ing. Miroslav Fuchs, PhD.
Ochranársky14 Ing. Michal Dilong
poľovnícky57 Ing. Vladimír Baláž
redakčný10 Mgr. Vlasta Hudáková
Sokoliarstvo12 Štefan Azari
Stolárstvo - rezbársky14 Bc. Jaroslav Kušnír
Šachový4 Mgr. Jozef Opiela
Technický29 Bc. Jaroslav Kušnír
Tenisový12 Mgr. Alexander Hutňan
Turistický16 Sergius Kačmár
Včelársky24 Ing. Slavomír Karaš
Volejbalový15 Ing. Pavol Bilas

§ 2. ods. 2 c Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom

Spolupráca školy s rodičmi

Rodičovské združenie v prvom rade veľmi úzko spolupracovalo so všetkými pedagogickými a výchovnými pracovníkmi školy pri výchove a vzdelávaní žiakov. Svoju pozornosť zameralo hlavne na tieto úlohy:

1. Pomáhať pri výchove žiakov mimo vyučovania, pri organizovaní športových a jazykových súťaží, olympiád, krúžkov, exkurzií, maturitných skúšok a stužkových slávností.

2. Spolupracovať pri technickom vybavení školy, nákupe odbornej literatúry a využívaní audiovizuálnej techniky podľa svojich možností.

3. Rodičovská rada bude aktívne spolupracovať s rodičmi žiakov a školou pri odhaľovaní všetkých negatívnych javov v správaní sa žiakov v škole, ŠI aj mimo školy.

4. Rodičia budú aktívne spolupracovať v potieraní fajčenia, alkoholizmu, drog a iných škodlivých návykov.

Uvedené rámcové úlohy sa zabezpečovali plnením časového a obsahového plánu rodičovského združenia, triednych schôdzok a zasadnutí rodičovskej rady.

V školskom roku bolo jedno plenárne rokovanie a podľa potreby boli zvolávané okrem dvoch riadnych aj mimoriadne triedne rokovania (napr. pre žiakov 1. ročníka). Výkonným orgánom RZ je rodičovská rada a jej výkonný výbor. Každé rokovanie RZ a jeho výsledky prerokovávala rodičovská rada s vedením školy v zámere pomáhať škole pri plnení jej programu daného plánom práce školy a odstraňovať nedostatky vedúce k frustrácii žiakov i rodičov, tiež pri priamej účasti rodičov pri plnení programu školy. Je nutné vyzdvihnúť aktivitu RZ pri riešení mnohých problémov školy.

§ 2. ods. 2 d Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v školách podieľajú

Spolupráca školy a verejnosti

Škola sa teší obojstranne prospešnej spolupráci s týmito organizáciami:

- Slovenský poľovnícky zväz

- Slovenská poľovnícka komora

- Lesnícka komora

- Klub lesničiarov SPZ

- Klub sokoliarov SPZ

- Klub chovateľov slovenského kopova

- NLC vo Zvolene

- Krajský lesný úrad Prešov

- Obvodný lesný úrad Prešov

Oblasti spolupráce:

- organizovanie kurzov so Slovenským poľovníckym zväzom, Šarišskou regionálnou organizáciou v Prešove. Jedná sa o prípravu záujemcov z radov verejnosti na výkon práva poľovníctva a o prípravu na získanie preukazu odbornej spôsobilosti na zbrojný preukaz spojenú so skúškou. Spolupráca spočíva i v organizovaní každoročnej chovateľskej prehliadky trofejí

- predvádzanie výcviku dravcov,

- vystúpenia lesničiarov školy

- prednášky na rôzne odborné témy z oblasti lesníctva, poľovníctva, kynológie, sokoliarstva

V rámci podpory podujatí a výskumu spolupracujeme s Lesníckym výskumným ústavom, Ústavom pre výchovu a vzdelávanie pracovníkov lesného a vodného hospodárstva a Národným lesníckym centrom vo Zvolene.

Aktívna je spolupráca s firmami STÉNIA (Stihl) Košice a HUSQUARNA (Liptovský Mikuláš) a Technickými službami - mestské lesy Prešov. Mnohoročnú tradíciu má spolupráca so Slovenským poľovníckym zväzom, najmä Šarišskou regionálnou organizáciou, s ktorou máme výbornú spoluprácu. Škola je spoluorganizátorom kurzov prípravy záujemcov z radov verejnosti na výkon práva poľovníctva. V našich priestoroch ŠRO SPZ usporadúva výstavu trofejí.

Pri zabezpečovaní ozelenenia areálu a organizovaní rôznych výstav a podujatí škola spolupracuje s firmou Glass s.r.o., Prešov.

Škola aktívne spolupracuje s kmeňovými a zmluvnými zamestnaneckými organizáciami. Spolupráca je zameraná hlavne na poskytovanie priestoru pre absolvovanie odbornej praxe žiakov, materiálno-technické zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu, tematické prednášky, besedy a súťaže, sprostredkovanie rôznych zaujímavých exkurzií a výstav. Zástupcovia zamestnávateľov sa zúčastňujú pravidelne na zasadaniach Rady školy, pedagogických poradách a aktívne pôsobia ako prizvaní hostia maturitných komisií. Prinášajú informácie o zmenách a vývoji nových technológií, poskytujú škole nové materiály, ktoré by inak škola nemala k dispozícii a učitelia ich využívajú vo výchovno-vyučovacom procese a je nesporné, že vedú k skvalitneniu odbornej prípravy žiakov našej školy.

K spolupracujúcim organizáciám patria:

Lesy SR - OZ Prešov, Košice, Vranov nad Topľou, Sobrance, Rožňava, Revúca, Semenoles Liptovský Hrádok

VLM, š.p. Pliešovce, o.z. Kežmarok, Kamenica nad Cirochou

Lesy TANAP-u

Mestské lesy Košice

Mesto Prešov - prevádzka mestských lesov

Mesto Sabinov - mestské lesy

PRO Populo

urbárske spoločnosti

obecné lesy

Záver

Vypracoval: Ing. Miroslav Fuchs, PhD.

V Prešove, 5. októbra 2016

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 12. októbra 2016

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, 081 21 Prešov
    Kollárova 10, 081 21 Prešov
  • 051 / 7718548

Fotogaléria