Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2019/2020

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a Základné identifikačné údaje o škole: názov, adresa, telefónne a faxové čísla, internetová a elektronická adresa, údaje o zriaďovateľovi

Základné identifikačné údaje

Názov školySOŠ lesnícka, Kollárova 10, 080 01 Prešov
Adresa školyKollárova 10, 080 01 Prešov
Telefón+42151 7465611
E-mailslspo@slspo.sk
WWW stránkawww.slspo.sk
ZriaďovateľPrešovský samosprávny kraj

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefóne-mail
Riaditeľ školyIng. Fuchs Miroslav, PhD.+421517465613riaditel@slspo.sk
ZRŠ pre všeobecnovzdelávacie predmetyPhDr. Hudáková Vlasta+421517465612hudakova.vlasta@slspo.sk
ZRŠ pre odborné predmetyIng. Baláž Vladimír+421517465614balaz.vladimir@slspo.sk
ZRŠ pre technicko-hospodárske činnosti a podnikateľskú činnosťIng. Kostelník Albín, PhD.+421517465625kostelnik.albin@slspo.sk
hlavný majster odborného výcvikuIng. Dilong Michal+421517465659dilong.michal@slspo.sk
vedúci Školského internátuMgr.Šilan Andrej+421517465641silan.andrej@slspo.sk

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predsedaPaedDr.Perželová, Zuzanazuzana.perzelova2@gmail.com
   
pedagogickí zamestnanciIng. Karaš, Slavomírkaras.slavomir@slspo.sk
zástupca žiakovKalinská, Zuzana 
   
ostatní zamestnanciLabaško, Marián 
zástupcovia rodičovBučko, Rudolfsona.bucko@gmail.com
 Ing. Lehocký, Marcelmarcel.lehocky@lesy.sk
 PaedDr.Perželová, Zuzana 
   
zástupca zriaďovateľaRNDr., PhD.Bednárová, Zuzanazuzana.bednarova.po@gmail.com
 Ing. Fecko, Marián  
 PaedDr. Leščáková, Vieraviera.lescakova@gmail.com
 Ing. Lukáč, Jozefjozef.lukac@vucpo.sk
iní:  
zástupca stavovskej organizácieIng. Staško, Jozefjozef.stasko@lesy.sk

Poradné orgány školy

Poradné orgány školy a ich funkcia:

Pedagogická rada

- spolupráca s vedením školy bola na dobrej úrovni

- členmi sú všetci pedagogickí a výchovní zamestnanci školy

- počet riadnych rokovaní: 10

- počet mimoriadnych rokovaní: 1

- predmetom rokovaní PR boli analýzy výchovno-vzdelávacieho procesu, pedagogické a organizačné opatrenia vyplývajúce z plánu práce školy

Predmetová komisia všeobecnovzdelávacích predmetov

· Predmetová komisia VVP pracovala v školskom roku 2019/2020 pod vedením Mgr. Alexandra Hutňana. Skladala sa z učiteľov slovenského, anglického, nemeckého jazyka, dejepisu, občianskej náuky, matematiky, informatiky, telesnej a športovej výchovy, chémie, etickej výchovy a náboženstva. PKVVP zasadala podľa plánu práce pravidelne raz za dva mesiace.

· Pravidelné zasadnutia boli zvolávané podľa ročného plánu práce - v období dištančnej formy sa modifikoval program.

· Snažili sa zabezpečiť kontinuitu jazykového vzdelávania pri prechode žiaka zo ZŠ na SŠ v súvislosti s koncepciou vyučovania cudzích jazykov, v prvých ročníkoch sa urobili vstupné testy, vyhodnotili úroveň vedomostí a sledovali pokrok žiakov počas školského roka.Na záverečnej porade členovia PK urobili vyhodnotenie jazykov v maturitnom ročníku.

· Vyučujúci jazykov tvorili učebné plány v súlade s platným učebným plánom a osnovami. Pri tvorbe individuálneho vzdelávacieho plánu spolupracovali s výchovným poradcom a triednymi učiteľmi.

· Realizovali sa objednávky učebníc

· V oblasti práce s talentovanými žiakmi v priebehu škoského. roka 2019/2020 sa študenti v rámci všeobecno-vzdelávacích predmetov zúčastnili rôznych súťaží a jazykových olympiád

· Predmetom rokovaní PK bola analýza vedomostí, zručností a schopností žiakov, podporovanie ich aktivity, kritériá hodnotenia vedomostí, príprava na zvládnutie maturitných skúšok, príprava maturitných zadaní. Organizačne, priestorovo a materiálne sa PK VVP podieľala na zabezpečení maturitných skúšok v zmysle právnych predpisov.

· Počas vyučovacieho procesu sme si pripomínali významné dni a sviatky.

· So žiakmi sme sa zúčastnili rôznych mimotriednych a mimoškolských aktivít, exkurzií, výstav, podujatí.

· Počas uplynulého školského roka sa členovia PK zúčastnili vzájomných hospitácií a ich rozborov (vyučujúci: Mgr. Bakoš,Mgr. Holub/Mgr. Furman, PhDr. Hudáková, Mgr. Hutňan, Mgr. Christaková, Ing. Maňkoš,Mgr. Košč, Mgr. Ružbarská, Mgr. Šutran, Mgr. Záhoráková )

· V rámci ďalšieho vzdelávania učiteľov sa členovia PK zúčastnili školení a seminárov, ktoré ukončili vypracovaním a obhajobou záverečných prác a skúškou, prípadne overením kompetencií.

Výsledkom rokovaní boli uznesenia a odporúčania pre riaditeľa školy.

Predmetová komisia odborných predmetov

Predseda PKOP: Ing. Martin Macej

Členovia PKOP: učitelia odborných predmetov

PKOP zabezpečovala organizáciu pedagogicko - odbornej činnosti počas celého školského roku. Pracovala ako poradný orgán vedenia školy, členmi komisie sú všetci učitelia, ktorí zabezpečujú výučbu odborných predmetov.

Pravidelné zasadnutia boli zvolané podľa ročného plánu práce, ktorý bol schválený na prvom zasadnutí.

Hospitačná činnosť prebiehala podľa ročného plánu hospitačnej činnosti, bola zameraná najmä na dodržiavanie organizácie vyučovacej hodiny, vedenie pedagogickej dokumentácie, používanie didaktickej techniky, samostatné a odborné vedenie vyučovacej hodiny. Z každej hospitácie bol spracovaný hospitačný záznam, závery boli prerokované s vyučujúcim po ukončení hodiny.

Bolo konštatované, že výučba prebieha na odbornej úrovni, vybavenosť učební didaktickou technikou je na nadštandardnej úrovni, no rezervy sú v organizácii vyučovacej hodiny, motivácii študentov a vo výbere učiva podľa dôležitosti.

Činnosť PK OP, týkajúca sa zabezpečenia predmetu PRAX:

- na zasadnutiach stanovila spôsoby a podmienky výučby všetkých druhov praktických činností v školskom roku 2019/2020

- zabezpečila tvorbu tém praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky (zameranie 01 lesnícka prevádzka, zameranie 02 krajinná ekológia)

- vyhodnotila priebeh exkurzií z priebehu školského roka a prijala odporúčania vedúcich exkurzií na ďalšie obdobie

- kontrolovala priebeh a praktickú náplň praxí

- na svojich zasadnutiach riešila problematiku technického a bezpečnostného vybavenia pre výkon všetkých druhov praktického výcviku, praktických predmetových cvičení, prevádzkovej individuálnej praxe, súvislej odbornej praxe, učebnej praxe a letnej odbornej praxe

- komisia vypracovala nový súbor maturitných tém pre praktickú časť odbornej zložky maturitných skúšok, komisia vybrala a schválila nové stanovištia pre maturitné otázky v porastoch ŠL Cemjata, podľa reálnych podmienok stavu porastov

-podľa plánu hospitácií boli vykonané hospitácie na letnej odbornej praxi, na učebnej praxi, na prevádzkovej odbornej praxi.

- členovia PK OP, ale aj iní odborní učitelia pracovali ako konzultanti pri vypracovávaní prác SOČ a projektov, ktoré boli určené ako forma praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky. Žiaci tieto projekty obhajovali pred maturitnou komisiou formou prezentácie.

- do stredoškolskej odbornej činnosti sa škola zapojila, práce postúplil do krajského kola,1 práca umiestnila na 3.mieste.

- členovia PK OP boli informovaní o platnosti nových všeobecne záväzných predpisoch a koncepčných materiálov v rezorte školstva a v rámci odbornej legislatívy.

- vyučujúci sledovali individuálne alebo po upozornení informácie potrebné k zabezpečeniu výchovno-vzdelávacieho procesu na internetových stránkach www.minedu.sk, www.statpedu.sk, www.siov.sk, ...

- Členovia boli zapojení do vypracovania maturitných zadaní na teoretickú časť odbornej zložky.

- So žiakmi sme sa zúčastňovali rôznych mimotriednych a mimoškolských aktivít, exkurzií, výstav, podujatí

- Počas uplynulého školského roka sa členovia PK zúčastnili vzájomných hospitácií a ich rozborov.

- Výsledkom rokovaní boli uznesenia a odporúčania pre riaditeľa školy

Externá činnosť PKOP: - traja členovia PKOP ( Ing. Július Korušiak a Ing. Michal Dilong) boli menovaní príslušnými orgánmi štátnej správy za predsedov ŠMK, resp. PMK pre PČOZ a TČOZ na SOŠL v Banskej Štiavnici, v Liptovskom Hrádku a na SOŠ v Bijacovciach. V rámci mimiriadnej situácie sa však MS konali formou administratívneho hodnotenia.

Podľa záverov z jednotlivých zasadnutí možno konštatovať, že výuka odborných predmetov prebiehala počas roka na vysokej úrovni, podľa možností sa približovala požiadavkám praxe.

V budúcom školskom roku bude potrebné naďalej udržať dosiahnutú vysokú úroveň a maximálne využiť možnosti na racionalizáciu a posilnenie výučby odborných predmetov, a to najmä s ohľadom na meniace sa požiadavky praxe.

Predmetová komisia pre OP elokované pracoviská

Skladala sa zo všetkých vyučujúcich odborných predmetov elokovaných pracovísk a majstrov odborného výcviku.

- zasadala podľa plánu práce pravidelne raz za dva meniace

- pravidelné zasadnutia boli zvolávané podľa ročného plánu práce.

- PK OP vypracovala a schválila tematické plány pre školský rok 2019/2020 v súlade s platným učebným plánom a učebnými osnovami.

- vyučovanie odborných predmetov bolo realizované v súlade s učeným plánom a učebnými osnovami. Vyučujúci hľadali možnosti spojenia teórie s praktickou ukážkou v teréne

- Vyučujúci využívali medzipredmetové vzťahy

- Vyučujúci venovali pozornosť zaostávajúcim žiakom

- na zasadnutiach stanovila spôsoby a podmienky výučby odborného výcviku v školskom roku 2019/2020

-na svojich zasadnutiach riešila problematiku technického a bezpečnostného vybavenia pre odborný výcvik,

- komisia vypracovala súbor otázok pre praktickú, písomnú a teoretickú časť záverečných skúšok,

- Výsledkom rokovaní boli uznesenia a odporúčania pre riaditeľa školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetov
predmetová komisia VVPMgr. Hutňan Alexandervšeobecno-vzdelávacie predmety
predmetová komisia VVP/elokované pracoviskáMgr. Čontofalský Jozefvšeobecno-vzdelávacie predmety
predmetová komisia OP/SOŠ lesníckaIng. Macej Martinodborné predmety
predmetová komisia OP/elokované pracoviskáMgr. Kušnír Jaroslavodborné predmety
predmetová komisia OVYBc. Kušnír Jaroslavodborný výcvik

§ 2. ods. 1 b Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 392

Počet tried: 17

Podrobnejšie informácie:

Celkový počet žiakov školy ku 1. septembru 2019 bol 392 ku koncu roka je stav 353 žiakov.

Štruktúra:

študijný odbor: 197 žiakov, 29 dievčat

4219M01 lesníctvo-lesnícka prevádzka 158 žiakov, 18 dievčat

4219M02 lesníctvo-krajinná ekológia 39 žiakov, 11 dievčat

učebné odbory: 195 žiakov,

3-ročné odbory 136 žiakov , 2-ročný odbor 59 / 10 dievčat,

do 30.6.2020 študijný odbor 192 žiakov (IVVP 19 žiakov)

učebné odbory 161 žiakov,

z toho 3-ročné odbory 106 žiakov a 2-ročné odbory 55 žiakov


TriedaPočet žiakovz toho ŠVVP
I.A242
I.B232
I.C21 
I.D21 
I.D(LV)13 
I.E20 
II.A242
II.B233
II.C14 
II.D21 
II.E22 
III.A233
III.B203
III.C10 
III.E19 
IV.A292
IV.B263

§ 2. ods. 1 d Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

študijný odbor 4219M 01 lesníctvo - lesnícka prevádzka/ 4219M 02 lesníctvo - krajinná ekológia

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: súčet 79 / počet dievčat 15

Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: súčet 0/ počet dievčat 0

Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: súčet 48 / počet dievčat 5

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2020: súčet 45 / počet dievčat 5

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2020: súčet 44/ počet dievčat 5

učebný odbor 4575 H mechanizátor lesnej výroby

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: súčet 35 / počet dievčat 0

Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: súčet 0/ počet dievčat 0

Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: súčet 23 / počet dievčat 0

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2020: súčet 23 / počet dievčat 0

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2020: súčet 23 / počet dievčat 0

učebný odbor 4579 F lesná výroba

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: súčet 31 / počet dievčat 1

Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: súčet 0/ počet dievčat 0

Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: súčet 26/ počet dievčat 1

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2020: súčet 26/ počet dievčat 1

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2020: súčet 26 / počet dievčat 1

učebný odbor 3370 H čalúnnik

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: súčet 34 / počet dievčat 34

Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: súčet 0/ počet dievčat 0

Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: súčet 8 / počet dievčat 8

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2020: súčet 8 / počet dievčat 8

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2020: súčet 8 / počet dievčat 8

Prijímacia komisia schválila kritériá na prijatie do prvého ročníka v podobných intenciách ako v predošlom období. Pozitívne hodnotíme záujem o školu.

Pre školský rok 2020/2021 boli plánované 2 triedy v študijnom odbore lesníctvo - lesnícka prevádzka a lesníctvo - krajinná ekológia, 1 trieda učebného odboru mechanizátor lesnej výroby v kombinácii s odborom čalúnnik a 1 trieda učebného odboru lesná výroba.

Žiaci boli prijatí na základe poradia, ktoré vzniklo po pridelení bodov podľa kritérií schválených prijímacou komisiou. Kritériá boli vypracované v zmysle Rozhodnutia MŠVVaŠ SR o termínoch, organizácií a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 dňa 07. 05. 2020 na prijatie..

Je potrebné nájsť spôsob na spopularizovanie učebného odboru mechanizátor lesnej výroby.

Úlohou školy bude aj naďalej udržať záujem o naše študijné a učebné odbory. Z toho vyplýva, že úlohy na nasledujúce obdobie budú zamerané na:

- propagáciu štúdia na našej škole

- zvýšenie informovanosti rodičov a žiakov o jednotlivých odboroch

- neustála inovácia obsahu ŠkVP v súlade s modernými trendmi v lesníctve

- šírenie dobrého mena školy v regióne

- neustálu komunikáciu so zamestnávateľmi s cieľom držať krok s trendmi v odbore

- prácu so žiakmi vo fáze adaptácie na stredoškolské štúdium a rozvíjať ich záujem o zvolené odbory


 4219M01/4219M02 lesníctvo4575H mechanizátor lesnej výroby3370H čalúnnik4579F lesná výrobaSpolu
prihlásení 79 35 34 31 179
prijatí 48 23 8 26 105
% úspešnosti 60,75 % 65,71% 23,5% 83,87% 58,65%

§ 2. ods. 1 e Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Klasifikácia tried

TriedaANJAPIAKEDEJEKLEKOETVFYZHULCHEINFLEŤLNALEBLEZ
I.A2,92  1,46   2,42 2,212,29  2,751,67
I.B2,91  1,96   2,3 2,482,04  2,481,61
I.C       2,81  2    
I.D            2,29  
I.D(LV)            2,15  
I.E    1,85  2,5       
II.A3,13  1,63      2  2,422,38
II.B1,96  1,78      2,13  2,912,3
II.C     2,43    1,57    
II.D            3  
II.E2,87    2,73 2,45  2,18    
III.A2,962,74   2,57  2,74  3,13   
III.B3,42,551,43  2,85  2,95  3,05   
III.C     2,8         
III.E2,67    2,68    2,26    
IV.A2,9 2,7  2,79  2,83  3,24   
IV.B3 1,5  2,35  2,54  3,08   

TriedaMATMTEMOVNBVNLSNLPNORNEJOBNODAODNODKOVYOLRPEL
I.A1,83    2,58  1,38      
I.B2,13    2,48  1,43      
I.C3,24   2,67   2,62      
I.D2,43       1,38      
I.D(LV)2,62       1,08      
I.E2,32,1      1,5  1,15   
II.A2,08 1,13  1,92  1,92      
II.B1,87 1,13  2,17  1,78      
II.C2,93 2 2,57 2,5        
II.D3,05              
II.E2,592,32      1,68  2,23   
III.A1,83       1,61    2,172,87
III.B1,85      2,61,95    2,73,3
III.C  2,1            
III.E2,372,16      1,79  1,84   
IV.A1,66        2,21   2,413,07
IV.B1,62      2,83 2,362,33  2,273,04

TriedaPODPOĽPČOZPCVPRNPXARUJSJLSOKSprSTZSTNTECTSVTČOZ
I.A       2,96 12,67    
I.B       2,91 12,57    
I.C      2,382,43 1,38 2,862,67  
I.D       2,86 1     
I.D(LV)       2,85 1     
I.E      2,62,5 1  2,15  
II.A       2,921,2512,96    
II.B       2,961,3312,74    
II.C      2,212,36 1,43  2,71  
II.D       3,1 1,48     
II.E      2,712,77 1  2,91  
III.A 2,35     3,221,331     
III.B 1,8     3,251,51,1     
III.C      21,8 1  2,8  
III.E      2,862,68 1  2,79  
IV.A1,86   2,52  2,97 1     
IV.B1,81   2,08  2,88 1     

TriedaUPXUSPVCEVBN
I.A    
I.B    
I.C    
I.D    
I.D(LV)    
I.E   1,9
II.A  1,54 
II.B  1,35 
II.C    
II.D    
II.E    
III.A    
III.B    
III.C    
III.E 1,84  
IV.A    
IV.B    

Prospech žiakov

TriedaPočetVyznamenaníVeľmi dobreProspeliNeprospeliNeklasifikovaníSprávanie 2Správanie 3Správanie 4
I.A24381300000
I.B23521600000
I.C21031801230
I.D21016500000
I.D(LV)1309400000
I.E2029900000
II.A24471300000
II.B23551301000
II.C1408600220
II.D21012000050
II.E220111101000
III.A23331700000
III.B20321501010
III.C1013600000
III.E19151307000
IV.A29342200000
IV.B26332000000

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
I.A2464626,9264626,9200,00
I.B23100743,78100743,7800,00
I.C21207294,18171778,0535516,14
I.D21134363,95134363,9500,00
I.D(LV)13112386,38111685,8570,54
I.E20116458,20116458,2000,00
II.A24104543,54104143,3840,17
II.B23130354,29124852,00552,29
II.C14135596,7998070,0037526,79
II.D21113954,2483939,9530014,29
II.E22211792,04211792,0400,00
III.A23146763,78142361,87441,91
III.B20169280,57164078,10522,48
III.C101236123,601215121,50212,10
III.E19163762,96163762,9600,00
IV.A29165056,90165056,9000,00
IV.B26148357,04147656,7770,27

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
Monitor SJL   
Monitor MAT   

Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky

Predmet ÚroveňPočet(M/Ž)EČ priemerEČ početPFIČ priemerPFIČ počet1 Ústna2 Ústna3 Ústna4 Ústna5 ÚstnaÚstna priemerÚstna počet
Anglický jazykadministratívne hodnotenieB144(39/5) --------- --------- --------- ---------681515 2,8944
Nemecký jazykadministratívne hodnotenieB112(10/2) --------- --------- --------- ---------1173 3,0012
Praktická časť odbornej zložkyadministratívne hodnotenie 56(49/7) --------- --------- --------- ---------       
Slovenský jazyk a literatúraadministratívne hodnotenie 56(49/7) --------- --------- --------- --------- 92126 3,3056
Teoretická časť odbornej zložkyadministratívne hodnotenie 56(49/7) --------- --------- --------- ---------1162514 2,9356

Výsledky praktickej časti maturitnej skúšky

Maturitné skúšky v školskom roku 2019/2020 prebehli v súlade s Rozhodnutím Ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Externá časť a písomná forma externej časti v školskom roku 2019/2020 sa nekonala, interná časť maturitnej skúšky vrátane teoretickej časti a praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky bola vykonávaná administratívne. Počet žiakov 4. ročníka bol 55. Všetkým sa podarilo úspešne absolvovať MS. 1 žiak konal opravnú skúšku zo SJL, ktorá sa neuskutočnila v marcovom termíne, termín bol určený na 3.9.2020 (úspešne).


PredmetÚroveňPočet(M/Ž)1 Praktická2 Praktická3 Praktická4 Praktická5 PraktickáPraktická priemerPraktická počet
Praktická časť odbornej zložkyadministratívne hodnotenie56(49/7)417314 2,6356

§ 2. ods. 1 f Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov

Odbory a učebné plány

TriedaŠtudijný (učebný) odborZameranie
I.A4219M lesníctvolesnícka prevádzka
I.B4219M lesníctvolesnícka prevádzka/krajinná ekológia
I.C4575 H mechanizátor lesnej výroby 
I.D4579 F lesná výroba 
I.D(LV)4579 F lesná výroba 
I.E3370H00 čalúnnik 
II.A4219M lesníctvolesnícka prevádzka
II.B4219M lesníctvolesnícka prevádzka/krajinná ekológia
II.C4575 H mechanizátor lesnej výroby 
II.D4579 F lesná výroba 
II.E3355H00 stolár 
III.A4219M lesníctvolesnícka prevádzka
III.B4219M lesníctvolesnícka prevádzka/krajinná ekológia
III.C4575 H mechanizátor lesnej výroby 
III.E3355H00 stolár 
IV.A4219M lesníctvolesnícka prevádzka
IV.B4219M lesníctvolesnícka prevádzka/krajinná ekológia

§ 2. ods. 1 g Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.
TPP3616
DPP33
Znížený úväzok63
ZPS11
Na dohodu00

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov 2324
vychovávateľov 55
asistentov učiteľa   
majstrov odborného výcviku 99
spolu 3738

§ 2. ods. 1 h Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

Vzdelávanie zamestnancov

V súlade so zákonom 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch bol vypracovaný plán vzdelávania. V hodnotenom období sa pedagogickí zamestnanci snažili absolvovať vzdelávania podľa tohto plánu. Naďalej nie sme spokojní s ponukou kontinuálneho vzdelávania pre vyučujúcich odborných predmetov.

V prílohe správy je uvedený súčasný stav počtu získaných kreditov každého pedagogického zamestnanca.

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška151
2.kvalifikačná skúška8 
štúdium školského manažmentu 1
špecializačné inovačné štúdium  
špecializačné kvalifikačné  
postgraduálne2 
doplňujúce pedagogické23 
vysokoškolské pedagogické15 
vysokoškolské nepedagogické17 

§ 2. ods. 1 i Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Mimovyučovacie aktivity

Stredoškolská odborná činnosť

-Školské kolo sa uskutočnilo dňa 27.2.2020. Súťažili dve práce v odboroch učebné pomôcky a poľnohospodárstvo a lesníctvo.

1. miesto: Badidová Andrea.: Multimediálna učebnica lesníckej botaniky

konzultant: Ing. Macej

2. miesto: Sasák Marián: Introdukované dreviny mesta Košice

konzultant: Ing. Macej

Krajské kolo prebehlo dištančnou formou, odborná komisia posudzovala práce bez obhajoby prác žiakmi.

Práca A. Badidovej sa umiestnila na 3. mieste.

Olympiáda v anglickom jazyku

Školské kolo sa uskutočnilo v rámci krúžku anglického jazyka 27.11.2019 a zúčastnilo sa ho 12 žiakov z prvých až štvrtých ročníkov našej SOŠ-lesníckej.

Všetci žiaci sa najskôr zúčastnili písomného testu, ktorý vypracovala vyučujúca ANJ. Test sa skladal z rovnakých častí ako obsahuje písomná maturitná skúška - t.j. počúvanie, čítanie a praktické používanie jazyka. Na základe dosiahnutých percent mohli úspešní žiaci pristúpiť k ústnej skúške, kde opisovali obrázok a diskutovali na danú tému.

Najlepšie výsledky dosiahol , čiže prvé miesto obsadil žiak Rastislav Homza, IV. B, druhé miesto získala Dorota Jusková, II. A a tretie miesto Martin Rigan, II. B. Žiak Rastislav Homza reprezentoval našu školu v regionálnom kole tejto olympiády, kde sa neumiestnil. Žiakom boli vyhlásené výsledky a zároveň odovzdané knižné ceny, ktoré dotovalo Rodičovské združenie pri našej škole.

Cieľom tejto olympiády v ANJ je nielen preveriť vedomosti žiakov, ale motivovať ich k väčšiemu záujmu o štúdium tohto medzinárodného jazyka.

Medzinárodná matematická súťaž MATEMATICKÝ KLOKAN

Uskutočnila sa distančnou fornou, zúčastnili sa vybraní jednotlivci.

Podmienkou úspešného riešiteľa bolo umiestnenie v prvých 20% riešiteľov.

Úspešní riešitelia a riešitelia získali účastnícke diplomy a boli ocenení.

Bezpečné dni v práci

Dňa 21. 02. 2020 Odborový zväz DREVO, LESY VODA v spolupráci s PEFC SK zorganizoval na Strednej odbornej škole lesníckej v Prešove pod záštitou štátneho tajomníka MPSVR SR 3. ročník súťaže stredných odborných škôl o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Generálnym partnerom podujatia boli LESY SR, š.p.

Súťaž sa konala sa v priestoroch našej SOŠ lesníckej v Prešove. Generálnym sponzorom podujatia boli Lesy SR, š.p. a mediálnym partnerom Lesmedium SK, s.r.o. Ambíciou súťaže je vštepovať základné princípy BOZP už počas vyučovacieho procesu a tým zlepšiť pripravenosť mladých ľudí na prechod do pracovného procesu. Prvého ročníka sa zúčastnilo sedem stredných odborných škôl. Súťaž bola určená pre študentov Stredných odborných škôl v pôsobnosti OZ DLV a pozostávala z teoretických a praktických vedomostí z problematiky BOZP a poskytovania predlekárskej prvej pomoci.

Študenti sa vďaka súťaži zlepšili predovšetkým vo vedomostiach v oblasti BOZP, ale mohli si vyskúšať aj praktické aspekty ochrany zdravia - poskytovanie prvej pomoci či riešenie modelových situácií BOZP v praxi.

Súťaž bola rozdelená do troch častí:

• časť I. - teoretická časť (všeobecne platné právne predpisy na zaistenie BOZP) - písomný test 20 otázok

• časť II. - praktická časť (riešenie modelových situácií

• časť III. - teoreticko - praktická časť - poskytovanie prvej pomoci

Žiak školy Dominik Vyrostek (III.B) získal v súťaži jednotlivcov 3. miesto. Družstvo školy získalo 3. miesto.


Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolo
SOČ2 práce 3. miesto 
Olympiáda v anglickom jazyku 12účasť  
Olympiáda v nemeckom jazyku52. miesto  
Matemetický klokanjednotlivci2. miesto  
Volejbalový turnaj stredných škôldružstvo3. miesto  
Futbalový turnaj stredných škôldružstvo2. miesto  
Stolný tenis družstvoúčasť  
Kolkársky turnaj ŠIdružstvo2. miesto  
Bezpečné dni v práci3  3. miesto jednotlivci,
Bezpečné dni v prácidružstvo  3. miesto v súťaži družstiev

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Ďalšie aktivity :

Práca s verejnosťou

• Deň svätého Huberta v Bijacovciach

• Deň PSK

• Poľovník - lesník Košice

• Účasť na výstave PRO JOB EDUCO v Košiciach

• DOD december 2019/január 2020

• Účasť na Valentínskej kvapke krvi

• pozývanie potenciálnych uchádzačov o štúdium na osobnú návštevu školy a následná prezentácia priestorov školy

• organizácia celoslovenského podujatia Bezpečné dni v práci 21.2.2020

• organizácia lesníckeho dňa v Prešove a v Košiciach

• účasť na poľovníckxch dňoch v Betliari

• Európsky deň rodičovzákladných škôl

• lesná pedagogika

• pomoc pri organizácii chovateľskej prehliadky ŠRgO SPZ (neprístupná verejnosti v čase mimioriadnej situácie)

• NIE DROGÁM ! škola organizovala už s tradíciou v spolupráci s Centrom voľného času postupové kolá súťažno-zábavného podujatia pre žiakov stredných škôl

• Školský športový klub aktivity počas celého roka

§ 2. ods. 1 j Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená

Projekty

Zapojenosť do projektov:

Názov projektu: Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP

Cieľ projektu : Hlavným cieľom národného projektu je plošná implementácia systému duálneho vzdelávania do všetkých vhodných učebných a študijných odborov, prehĺbenie prepojenia vzťahu zamestnávateľ - stredná škola - žiak v rámci systému duálneho vzdelávania, vytvorenie jednotného informačného prostredia pre systém duálneho vzdelávania a elektronizácia procesov implementácie, zvýšenie atraktivity a kvality OVP a príprava inštruktorov, majstrov a učiteľov na plnenie uvedených úloh.

Aktivita projektu: A.5 Sprevádzanie žiaka v systéme duálneho vzdelávania a príprava PZ a riadenia SOŠ a základných škôl (ZŠ) so zameraním na zavedenie SDV

Popis činnosti: Zavedenie a overenie modelu sprevádzania žiakov na SOŠ v SDV.

Na vybraných školách z celého Slovenska boli plánované a realizované aktivity zamerané na sprevádzanie žiaka počas štúdia na strednej škole - motivačné rozhovory, pozorovacie hárky, individuálne a skupinové aktivity, spolupráca so zamestnávateľmi, spolupráca so ZŠ.. Cieľom tejto časti projektu bolo získať čo najviac výstupov, ktoré budú podkladom pre vypracovanie a zavedenie optimálneho modelu sprevádzania žiakov na SOŠ v SDV do praxe.

Projekt INFOVEK

cieľom je integrovanie informačných a komunikačných technológií do vzdelávania

čiastkové ciele : vybudovanie informačnej učebne,

pripojenie školy na internet,

využitie tohto média v pedagogickom procese

vštepiť žiakom návyky používať internet

Projekt Zdravá škola

Aktivity :

Všetky akcie prebehli bezproblémovo vďaka kvalitnej príprave a inštruktáži koordinátorky pre zdravú školu Ing. Bodnárovej.

Dňa 20.9.2019 sa na celom Slovensku uskutočnila dobrovoľná akcia BIELA PASTELKA, kde si mohli oslovení zakúpiť biele pastelky v hodnote 1 euro alebo za prípadný dobrovoľný príspevok. BIELA PASTELKA, ktorá financuje kurzy pomáhajúce nevidiacim a slabozrakým prekonávať prekážky každodenného života. Ako dobrovoľníci sa zapojili do tejto akcie aj žiaci našej školy Tomášiková a Závidná, III. A.

Aktivity boli obmedzené v súvislosti s mimoriadnou situáciou.

Výbor pre UNICEF potvrdil spoluprácu s našou školou aj na nasledujúci školský rok.

§ 2. ods. 1 k Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole

Výsledky inšpekčnej činnosti

V školskom roku 2019/2020 bola realizovaná inšpekčná činnosť v rámci elokovaných pracovísk školy.

§ 2. ods. 1 l Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy

Materiálno-technické podmienky

Priestorové podmienky školy

Kapacita školy 240, ďalšie elokované pracoviská kapacitne pokryjú záujem žiakov o štúdium učebných odborov

Komplex školy tvoria : budova školy

budova ŠI

školská jedáleň

telocvičňa s posilňovňou

športoviská /trávnaté ihrisko, viacúčelové ihrisko, posilňovňa, tenisové kurty/

elokované pracoviská

Vyučovanie sa vykonáva v dvadsiatich učebniach, z toho v šiestich špecializovaných:

multimediálne učebne

jazyková učebňa

odborná učebňa na výučbu lesníckych predmetov

dve učebne informatiky.

Okrem štandardného vybavenia učební sú jednotlivé učebne vybavené interaktívnymi tabuľami, dataprojektormi, všetci vyučujúci majú k dispozícii notebooky, vyučujúci cudzích jazykov tablety pre vyučujúcich a skupiny žiakov. Vybavenie školy učebnými pomôckami je na veľmi dobrej úrovni.

Všešportový areál zahŕňa futbalové, volejbalové a basketbalové ihrisko, minifutbalové ihrisko s umelou trávou, tenisový kurt .

Súčasťou školy je školské účelové zariadenie Školské lesy Cemjata. Školské lesy Cemjata s rozlohou 1218 ha v plnom rozsahu spĺňa podmienky pre praktickú prípravu žiakov.

§ 2. ods. 1 m Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

škola

od 1.9.2019 - 31.12.2019 371 587 ,- €

od 1. 1. 2020 - 31.8.2020 938 266 ,- €

spolu 1 309 853 ,- €

školský internát

od 1. 9.2019 - 31.12.2019 48 048 - €

od 1. 1. 2020 - 31.8.2020 155 278 ,- €

spolu 203 326 ,- €

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

príjmy za školský rok 2019/2020 5700 ,- €.

- z týchto prostriedkov boli financované súťaže, podujatia, sčasti krúžková činnosť, medzinárodná spolupráca, boli zakúpené učebné pomôcky, odborná literatúra, odmeny pre žiakov, dosahujúcich výborné výsledky v prospechu a žiakom, ktorí vzorne reprezentovali školu.

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

celková suma za školský rok 2019/2020 tvorila čiastku 14 163, - € .

využitie: - materiálne vybavenie krúžkov

- zriadenie a zariadenie multifunkčnej učebne, slúžiacej na rozvoj

krúžkovej činnosti

- odmeny vedúcim krúžkov

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

finančné prostriedky za ubytovanie žiakov 23 947 ,- €, z toho:

od 1.9.2019 - 31.12.2019 7 280 ,- €

od 1. 1. 2020 - 31.8.2020 16 667,- €

všetky finančné prostriedky použité na úhradu nákladov na prevádzku ŠI

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

Z dôvodu všeobecného nedostatku rozpočtových prostriedkov a možnosti vytvárania doplnkových zdrojoch na financovanie položiek nezabezpečených rozpočtom škola od 1.1.1993 vykonáva podnikateľská činnosť. Je zdrojom finančných prostriedkov na zlepšenie materiálno-technického zabezpečenia školy.

Obsahom ekonomických aktivít sú kurzy na získanie vodičských preukazov na vedenie motocykla, osobného motorového vozidla a traktora pre žiakov školy, ale aj pre cudzích záujemcov. Škola organizuje školenia a kurzy z odboru lesníctva v rozsahu učebného plánu s právom vydávania certifikátov. Sú to kurzy na získanie odbornej spôsobilosti na obsluhu motorových píl a krovinorezov. V roku 2004 predmet podnikania bol rozšírený o ubytovacie a stravovacie služby.

Zisk vytvorený podnikateľskou činnosťou zabezpečuje škole finančné prostriedky na obnovu inventára školského internátu a zakúpenie nových učebných pomôcok v zmysle platných predpisov upravujúcich podnikateľskú činnosť školy.

Škola sa snaží hľadať rôzne možnosti na zlepšenie vybavenia školy. Medzi takéto možnosti patrí zapojenie školy do projektov EÚ, získanie grantov a sponzorských darov.

§ 2. ods. 1 n Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok, a vyhodnotenie jeho plnenia

Plnenie stanoveného cieľa

CIEĽ KONCEPČNÉHO ZÁMERU ROZVOJA ŠKOLY

Koncepčný cieľ pre škol. r. 2019/2020

- udržať a podľa možnosti zlepšiť kvalitu vo všetkých výchovno-vzdelávacieho procesu a dosahovaných výsledkov vo všetkých oblastiach výchovy a vzdelávania vrátane mimoškolskej činnosti cieľ v prevažnej miere splnený

- zabezpečiť primeranú účinnosť kontrolnej a hospitačnej činnosti - splnené

- podľa možnosti školy vylepšiť výučbový proces modernou didaktickou technikou - v predmete poľovníctvo bola odborná učebňa vybavená laserovou strelnicou, ktorá zabezpečila zvýšenie bezpečnosti a efektivity pri streleckej príprave študentov v danom predmete

- ponúknuť žiakom kvalitnú a zaujímavú mimoškolskú činnosť - splnené

- podporovať humanistický prístup vo vyučovacom procese i mimoškolskej činnosti - splnené

- udržiavať aktivity výchovného poradenstva a prevencie protidrogovej závislosti, minimálne na úrovni predchádzajúcich rokov a podľa možnosti ich zlepšovať - splnené

- aktívne spolupracovať s rodičovským združením a radou školy pri riešení problémov školy a ŠI - splnené

- účinne spolupracovať s organizáciami štátnych a neštátnych lesov pri zabezpečovaní praktického vyučovania žiakov - splnené

- podporovať metodicko-odborné a kontinuálne vzdelávanie pedagógov - splnené

- zabezpečiť účinne propagáciu školy a jej študijných a učebných odborov pre naplnenie výkonov na ďalší školský rok - propagácia zabezpečená, nepodarilo sa však zabezpečiť dostatočné naplnenie učebných odborov

udržať dobré partnerské vzťahy medzi lesníckymi školami doma a v zahraničí a odberateľmi absolventov školy - splnené

Prioritou vo výchovno-vzdelávacom procese pre ďalšie obdobie bude najmä udržať kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu a zlepšiť dosahované výsledky žiakov vo všetkých oblastiach výchovy a vzdelávania vrátane mimoškolskej činnosti.

Pre tento cieľ pedagogickí zamestnanci využijú hlavne inovatívne metódy vo vyučovacom procese, zvýšené využívanie IKT a pozitívne motivačné metódy spojené s vysvetľovaním.

§ 2. ods. 1 o Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení

Úspechy a nedostatky

Silné stránky

a/ poloha školy

b/ medzinárodné kontakty (Česká republika, Poľsko, Rakúsko, Slovinsko)

c/ odborná prax vykonávaná v zahraničí

d/ tradície školy

e/ nadregionálny charakter

f/ medzinárodné aktivity školy

g/ akceptácia požiadaviek trhu práce a regionálnych potrieb

h/ vlastné priestory školy

i/ stabilizovaný kvalifikovaný pedagogický zbor

j/ vlastná telocvičňa a všešportový areál

k/ školský internát pre žiakov zo vzdialenejších miest a obcí, školská jedáleň

l/ vybavené odborné učebne (učebne informatiky, učebňa na výuku vedenia motorových vozidiel)

m/ realizácia praktického vyučovania v účelovom zariadení Školské lesy Cemjata

n/ záujem o školu pri voľbe strednej školy

o/ záujem žiakov o mimoškolské aktivity

p/ podnikateľská činnosť školy

r/ orientácia vedenia školy v školskej legislatíve

s/ koncepčnosť zámerov vedenia školy

t/ vytváranie podmienok na pestovanie pocitu spolupatričnosti a hrdosti na školu

a budúce povolanie

Slabé stránky

a/ uplatňovanie vízií školy vzhľadom na súčasnú finančnú situáciu

b/ nízky stupeň uvedomelosti žiakov pri dodržiavaní čistoty, poriadku a ochrany školského majetku

c/ absencia učiteľov a žiakov pri spolurozhodovaní o koncepčných otázkach

d/ nízky hygienický štandard

e/ pretrvávajúci problém fajčenia u žiakov

f/ nízky stupeň právneho vedomia

Príležitosti

a/ možnosti humanizácie výučby

b/ možnosti modernizácie vyučovacieho procesu

c/ možnosti užšej spolupráce s lesníckymi i nelesníckymi subjektami doma i v zahraničí

d/ možnosti spolupráce s domácimi i zahraničnými vzdelávacími subjektami

(výmenné pobyty žiakov družobných škôl)

e/zabezpečenie realizácie celoživotného vzdelávania na SOŠL pre pracovníkov lesného hospodárstva so stredným lesníckym vzdelaním

Ohrozenia

a/ klesajúca populačná krivka a prognózy demografického vývoja (trend vo vývoji populácie)

b/ sociálne pomery v rodinách

c/ preferencia gymnázií na úkor odborných škôl, veľká nezamestnanosť

§ 2. ods. 1 p Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium

Uplatnenie žiakov

Škola sleduje situáciu na trhu práce a profil absolventov prispôsobuje potrebám praxe. Absolventi majú všetky predpoklady na všestranné uplatnenie v štátnych organizáciách lesného hospodárstva, akciových spoločnostiach, urbariátoch, komposesorátoch a v mestských, cirkevných alebo súkromných lesoch.

Väčšina absolventov pokračuje vo vysokoškolskom štúdiu, ostatní po krátkej nástupnej praxi nachádzajú uplatnenie ako technicko-hospodárski pracovníci v štátnych i neštátnych organizáciách lesného hospodárstva, lesnej výroby a služieb, rôznych firmách, orientujúcich sa na drevársku výrobu, ťažbu, sústreďovanie a odvoz dreva, ale tiež ako pracovníci firiem orientujúcich sa na chov koní, včiel a rýb. Uplatnenie nájdu tiež ako pracovníci zememeračských skupín, vo výskume, v štátnej správe, v organizáciách ekologického a environmentálneho zamerania a v podnikateľskej činnosti.

Škola pravidelne eviduje počet a percentuálny podiel uchádzačov o prijatie na vysokú školu alebo uplatnenie sa na trhu práce /doma i v zahraničí/.

SOŠ lesnícka : z celkového počtu absolventov

študijný odbor 70 % je prijatých na vysokú školu

20% sa uplatní na trhu práce doma alebo v zahraničí

10 % je evidovaných na úrade práce

učebné odbory

40% sa uplatní na trhu práce doma alebo v zahraničí

25 % je evidovaných na úrade práce

o ostatných škola nemá evidenciu, keďže sa jedná o marginalizované skupiny /2- ročný učebný odbor/

§ 2. ods. 2 a Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole

Psychohygienické podmienky

V škole v aktuálnom školskom roku študuje celkom 17 tried, z toho 8 tried žiakov v študijnom odbore lesníctvo. Vyučovanie prebieha v klasických učebniach, súčasťou školy je multifunkčne zariadená učebňa, dve moderne vybavené učebne informatiky, učebňa cudzích jazykov, učebňa odborných predmetov, telocvičňa, posilňovňa a všešportový areál, ktorého súčasťou je ihrisko s umelou trávou, ihrisko pre všetky typy loptových hier a tenisový kurt.

Škola má vlastnú kuchyňu a jedáleň. Manažment školy a hospodársky úsek má svoje priestory, Učitelia využívajú svoje kabinety a zborovňu. Škola má pomerne dobre vybavenú knižnicu, ktorá slúži ako informačné centrum.

Výchovný poradca má k dispozícii kabinet, kde sa stretáva so žiakmi, rodičmi, sociálnymi zamestnancami a pod. V suteréne školy sú žiacke šatne, kotolňa, sklad, vzduchotechnika a jedna dielňa pre potreby údržby a opráv na škole. Hygienické zariadenia sú na každom poschodí, telocvičňa má vlastné hygienické priestory a sprchy.

Duševné zdravie zamestnancov a žiakov školy je zo strany školy zabezpečované najmä:

organizovaním športových a kultúrnych podujatí

organizovaním mimoškolskej činnosti a exkurzií

organizovaním lyžiarskych výcvikov a KOŽAZ

organizovaním výmenných pobytov do partnerských škôl v Poľsku, ČR...

zabezpečovaním rekreácií v spolupráci s OZ ZO PŠaV

§ 2. ods. 2 b Voľnočasové aktivity školy

Voľnočasové aktivity

V rámci pravidelnej záujmovej činnosti v uplynulom školskom roku v škole pracovali krúžky :

I. prírodovedné:

- akvateraristický

- meteorologický

- lesníckej všestrannosti

- kynologický

- poľovnícky/hodnotiteľov trofejí

- včelársky

II. humanitného zamerania :

- krúžok ANJ (Maturita po novom)

- krúžok NEJ

III. estetické:

- lesničiarov

- Literárne diela v kinematografii I.

- Literárne diela v kinematografii II.

IV. technické:

- informatiky

V. športové:

- futbalový

- tenisový

- stolnotenisový

- hádzanársky

- rybársky

- lukostrelecký


Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Akva - teraristický10 Ing. Martin Macej
Anglického jazyka31 Mgr. Oľga Ružbarská
Anglického jazyka38 Mgr. Svatava Záhoráková
Bedmintonový4 Bc. Peter Šalata
Bibliografický5 PhDr. Vladimír Jarkovský
Čalúnický15 Mgr. Slavka Čverhová
Interierový dizajn15 Ing. Kristína Mihňáková
Futbalový15 Ing. Albín Kostelník,PhD.
Futbalový 120 Jaroslav Bilišňanský
Geologický10 Ing. Vladimír Maňkoš
Futbalový 115 Jaroslav Bilišňanský
Geologický10 Ing. Vladimír Maňkoš
Hádzanársky 133 Mgr. Peter Šutran
Hádzanársky 230 Mgr. Peter Šutran
Informatiky15 Mgr. Ján HoluB/Mgr. Stanislav Furman
Lesná pedagogika10 Ing. Slavomír Karaš
Lesničiarov10 Dušan Hulvej
Lesnícka všestrannosť5 Ján Varga
Literárne diela v kinematografii I.30 Mgr. Tatiána Christaková
Literárne diela v kinematografii II.23 PhDr. Vlasta Hudáková
Lukostrelecký8 Ing. Miroslav Fuchs,PhD.
Meteorologický6 Ing. Vladimír Maňkoš
Posilňovací7 Mgr. Viera Šebej-Kovaľová
Sokoliarstvo21 Filip Kollár
Stolársky7 Miroslav Polom
Šikovných rúk11 Ing. Iveta Trnková
Tenisový14 Mgr. Alexander Hutňan
Turistický10 Mgr. Gabriel Búri
Vábenie zveri15 Ing. Vladimír Baláž
Včelársky4 Ing. Slavomír Karaš

§ 2. ods. 2 c Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom

Spolupráca školy s rodičmi

Rodičovské združenie v prvom rade veľmi úzko spolupracovalo so všetkými pedagogickými a výchovnými pracovníkmi školy pri výchove a vzdelávaní žiakov. Svoju pozornosť zameralo hlavne na tieto úlohy:

1. Pomáhať pri výchove žiakov mimo vyučovania, pri organizovaní športových a jazykových súťaží, olympiád, krúžkov, exkurzií, maturitných skúšok a stužkových slávností.

2. Spolupracovať pri technickom vybavení školy, nákupe odbornej literatúry a využívaní audiovizuálnej techniky podľa svojich možností.

3. Rodičovská rada bude aktívne spolupracovať s rodičmi žiakov a školou pri odhaľovaní všetkých negatívnych javov v správaní sa žiakov v škole, ŠI aj mimo školy.

4. Rodičia budú aktívne spolupracovať v potieraní fajčenia, alkoholizmu, drog a iných škodlivých návykov.

Uvedené rámcové úlohy sa zabezpečovali plnením časového a obsahového plánu rodičovského združenia, triednych schôdzok a zasadnutí rodičovskej rady.

V školskom roku bolo jedno plenárne rokovanie a podľa potreby boli zvolávané okrem dvoch riadnych aj mimoriadne triedne rokovania (napr. pre žiakov 1. ročníka). Výkonným orgánom RZ je rodičovská rada a jej výkonný výbor. Každé rokovanie RZ a jeho výsledky prerokovávala rodičovská rada s vedením školy v zámere pomáhať škole pri plnení jej programu daného plánom práce školy a odstraňovať nedostatky vedúce k frustrácii žiakov i rodičov, tiež pri priamej účasti rodičov pri plnení programu školy. Je nutné vyzdvihnúť aktivitu RZ pri riešení mnohých problémov školy.

§ 2. ods. 2 d Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v školách podieľajú

Spolupráca školy a verejnosti

Škola sa teší obojstranne prospešnej spolupráci s týmito organizáciami:

- Slovenský poľovnícky zväz

- Slovenská poľovnícka komora

- Lesnícka komora

- Klub lesničiarov SPZ

- Klub sokoliarov SPZ

- Klub chovateľov slovenského kopova

- NLC vo Zvolene

- Krajský lesný úrad Prešov

- Obvodný lesný úrad Prešov

Oblasti spolupráce:

- organizovanie kurzov so Slovenským poľovníckym zväzom, Šarišskou regionálnou organizáciou v Prešove. Jedná sa o prípravu záujemcov z radov verejnosti na výkon práva poľovníctva a o prípravu na získanie preukazu odbornej spôsobilosti na zbrojný preukaz spojenú so skúškou. Spolupráca spočíva i v organizovaní každoročnej chovateľskej prehliadky trofejí

- predvádzanie výcviku dravcov,

- vystúpenia lesničiarov školy

- prednášky na rôzne odborné témy z oblasti lesníctva, poľovníctva, kynológie, sokoliarstva

V rámci podpory podujatí a výskumu spolupracujeme s Lesníckym výskumným ústavom, Ústavom pre výchovu a vzdelávanie pracovníkov lesného a vodného hospodárstva a Národným lesníckym centrom vo Zvolene.

Aktívna je spolupráca s firmami STÉNIA (Stihl) Košice a HUSQUARNA (Liptovský Mikuláš) a Technickými službami - mestské lesy Prešov. Mnohoročnú tradíciu má spolupráca so Slovenským poľovníckym zväzom, najmä Šarišskou regionálnou organizáciou, s ktorou máme výbornú spoluprácu. Škola je spoluorganizátorom kurzov prípravy záujemcov z radov verejnosti na výkon práva poľovníctva. V našich priestoroch ŠRO SPZ usporadúva výstavu trofejí.

Pri zabezpečovaní ozelenenia areálu a organizovaní rôznych výstav a podujatí škola spolupracuje s firmou Glass s.r.o., Prešov.

Škola aktívne spolupracuje s kmeňovými a zmluvnými zamestnaneckými organizáciami. Spolupráca je zameraná hlavne na poskytovanie priestoru pre absolvovanie odbornej praxe žiakov, materiálno-technické zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu, tematické prednášky, besedy a súťaže, sprostredkovanie rôznych zaujímavých exkurzií a výstav. Zástupcovia zamestnávateľov sa zúčastňujú pravidelne na zasadaniach Rady školy, pedagogických poradách a aktívne pôsobia ako prizvaní hostia maturitných komisií. Prinášajú informácie o zmenách a vývoji nových technológií, poskytujú škole nové materiály, ktoré by inak škola nemala k dispozícii a učitelia ich využívajú vo výchovno-vyučovacom procese a je nesporné, že vedú k skvalitneniu odbornej prípravy žiakov našej školy.

K spolupracujúcim organizáciám patria:

Lesy SR - OZ Prešov, Košice, Vranov nad Topľou, Sobrance, Rožňava, Revúca, Semenoles Liptovský Hrádok

VLM, š.p. Pliešovce, o.z. Kežmarok, Kamenica nad Cirochou

Lesy TANAP-u

Mestské lesy Košice

Mesto Prešov - prevádzka mestských lesov

Mesto Sabinov - mestské lesy

PRO Populo

urbárske spoločnosti

obecné lesy

Činnosť v čase mimoriadnej situácie

Od 13. marca 2020 do 30. júna 2020 prebiehalo v škole vyučovanie mimoriadnym spôsobom v súlade s nariadeniami hlavného hygienika a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu.

V čase mimoriadnej situácie od 13. marca 2020 do 22. júna 2020 sa žiaci zúčastňovali na dištančnom vzdelávaní. V rámci humanitných predmetov úlohy boli žiakom zadávané podľa plánu, učitelia ich posielali do e-mailu alebo prostredníctvom Edupage. V prvej etape bolo potrebné redukovať učivo, prispôsobiť sa materiálnym a technickým podmienkam práce v domácom prostredí, zostaviť si plán a rozvrh práce. Túto etapu všetci vyučujúci úspešne zvládli. Žiaci sa spočiatku zapájali nepravidelne, viacerí si nedokázali nájsť spôsob práce. V malej miere boli príčinou technické prekážky (nemali počítač a internet, alebo bol nefunkčný, prípadne bola preťažená sieť). Nové učivo vyučujúci vysvetľovali najčastejšie pomocou prezentácií vo Worde alebo Powerpointe, cez google class, posielali žiakom linky na otvorené hodiny (oxford online english), tematicky zhodné s preberaným učivom v ANJ, videá na youtube na rozšírenie vedomostí z literatúry, hrané filmy v televízii. Žiaci využívali pri práci s textom pracovné zošity s CD roomom, cvičebnice, dostupné učebnice a čítanky.

Úlohy zadávali vyučujúci cez Edupage vo Worde tak, aby žiaci mohli písať priamo do dokumentu. Súčasťou zadania domácej úlohy boli aj prílohy, učebné materiály a prezentácie, ktoré pomohli žiakom pri vysvetľovaní učiva.

V ANJ využívali webové stránky anglictina.edu.sk a projekt e-twinning. Žiakom uľahčovali precvičovanie učiva aj on-line cvičenia k učebnici. Vyučujúce SJL používali karty s otvorenými otázkami, do ktorých žiaci vkladali svoje slohové práce a prezentácie. V predmete OBN využívali učitelia elektronickú knihu ako doplnkový materiál k pracovnému zošitu OBN, portál zmúdri.sk, multikulti.sk. Po prebratí učiva tematického celku dostali žiaci príležitosť pracovať s on-line testami, kvízmi a otvorenými otázkami, ktoré spracovali písomnou formou s využitím odbornej literatúry a internetu, pripravovali si referáty a prezentácie k preberaným témam.

V ďalších humanitných a prírodovedných predmetoch žiaci spracovali dištančné projekty v programoch MS Word, Excel, PowerPoint, Dreamweaver, Pascal. Pracovné úlohy boli zadávané cez Edupage, gmail, google class, on-line testovanie prebiehalo cez Edupage. Najčastejšie používané metódy - motivačné, demonštratívne (zvuky, video), problémové, forma hry, projekty, samostatná práca s prezenčným materiálom, pracovným listom, videom, učebnicou, fixačné metódy na upevňovanie učiva - otázky a odpovede, testy, písomky, domáce úlohy. Triednické hodiny boli vedené cez Facebook aplikáciu Messenger, video hovory, konzultácie so žiakmi formou telefonátov, aj cez skype a messenger videohovory. Žiaci boli stále na začiatku mesiaca informovaní o forme vyučovania, prípadných zmenách. Do dištančného vyučovania sa postupne zapájali, všetci žiaci veľmi dobre, samozrejme našli sa aj takí žiaci, ktorí odignorovali všetky zadania a bolo potrebné komunikovať s rodičmi

Pozitíva dištančného vzdelávania vidia vyučujúci v tom, že umožňuje lepšie spoznať osobnostné vlastnosti žiakov, ktorí preukázali svoju kreativitu, samostatnosť, zodpovednosť, resp. nezodpovednosť. Žiaci boli menej rušení inými vplyvmi na vyučovacích hodinách, stávali sa disciplinovanejší, dokázali sa lepšie prispôsobiť práci podľa vlastného rozvrhu. On-line prostredie je pre mnohých žiakov motivujúce a umožňuje im dosahovať pokroky v učení individuálne zvoleným tempom. Je evidentné, že si žiaci rozšírili svoje zručnosti pri práci s IKT, dokázali lepšie pracovať s textom, vyhľadávať a spracúvať nové informácie pomocou aplikácií.

Negatíva vidia vyučujúci v tom, že mnohí žiaci podvádzali pri plnení úloh, bolo zrejmé, že nepracovali samostatne, ale kopírovali zadania od spolužiakov alebo z internetu. Za slabú stránku považovali učitelia sťaženú možnosť objektívne hodnotiť žiacke výstupy, nemožnosť uplatňovať sociálne formy vyučovania a malú podporu ústneho vyjadrovania žiakov. Našli sa aj žiaci, ktorí sa do dištančnej formy nezapojili, a to nielen pre obmedzené technické možnosti, ale z dôvodu nezáujmu. Nereagovali ani na upozornenia zo strany učiteľa, triedneho učiteľa či vedenia školy.

V rámci odborných predmetov dištančné vzdelávanie žiakov prebiehalo formou e-learningu, hlavne komunikáciou prostredníctvom webinárov - interaktívny livestream na kanáli YouTube, edukačného portálu EduPage, e-mailovej komunikácie, sociálnych sietí, inštruktážnych videí, programu Alf. Žiaci sa zapájali formou živého chatu, formou samoštúdia a následným spracovaním zadaní, pracovných listov, riešením problémových úloh, príkladov, zadaní, vyhotovením výkresov a testov.

Spočiatku sa niektorí žiaci nezapájali, ale po upozornení triednych učiteľov došlo k náprave. Malé percento žiakov nemalo k dispozícií počítač, a tak dostávali náhradné úlohy, ktoré mohli spracovať mobilom.

Všetci učitelia dištančné vzdelávanie zvládli. Aj keď niektorí zo začiatku mali určité problémy so zvládnutím technických možnosti, postupne si zvolili nejaké formy a naučili sa s nimi pracovať.

Za silné stránky dištančného vzdelávania možno považovať: žiaci sa naučili samostatnosti a pravidelnosti, žiak si mohol pri štúdiu zvoliť vlastné tempo a vzdelávať sa v optimálnom čase, ktorý je pre neho vhodný, prezentácie v Edupage umožňujú spätnú väzbu pre učiteľa - bolo možné skontrolovať, koľko z prezentácie si žiaci prezreli a podľa odpovedí na kontrolné otázky ako pochopili učivo, testy, projekty a domáce úlohy v Edupage, umožňujú vidieť učiteľovi jednotlivé odpovede žiaka, posielať im komentáre, zobrazovať správne výsledky, prehľadne vidieť všetky aktivity, interaktívne úlohy v programe Alf umožňujú pozrieť, ako žiak vypracoval konkrétnu úlohu a štatisticky vyhodnotia jednotlivé otázky - učiteľ zistí, ako si žiak osvojil jednotlivé časti učiva.

Ako slabé stránky dištančného vzdelávania sa ukazovali: časová náročnosť prípravy materiálu v Edupage a v programe Alf, nedostupnosť softvérov pre žiakov - väčšina žiakov mala slabé PC, prípadne softvér nebol voľne dostupný, niektorí žiaci nie vždy mali pripojenie k internetu, častokrát bolo potrebné časovo sa prispôsobiť možnostiam žiakov, niektorým žiakom chýbali technické zručnosti, resp. prejavili isté nedostatky pri práci na PC, niektorí žiaci si úlohy navzájom preposielali, strata osobného kontaktu so žiakmi.

Priebežné aj záverečné hodnotenie výkonov žiakov prebiehalo v súlade s kritériami, ktoré si škola stanovila na začiatku mimoriadneho obdobia po prerokovaní v pedagogickej rade. Žiaci boli prostredníctvom e-mailu a webovej stránky školy informovaní o spôsobe hodnotenia. Vyučujúci využívali kombináciu slovného hodnotenia a hodnotenia známkou, čo motivovalo žiakov k zlepšovaniu výkonu. Popritom komunikovali so žiakmi, rodičmi a kolegami, priebežne sa vzájomne informovali o učebných výsledkoch a žiadali nápravu.

Materiálne aj technické možnosti žiakov aj učiteľov boli na vyhovujúcej úrovni, len ojedinele sa vyskytli prípady, keď žiaci nemali počítač alebo internet. V takom prípade vyučujúci posielali úlohy cez aplikácie v mobile alebo prostredníctvom e-mailu iných vlastníkov. Nevýhodou bola väčšia možnosť nežiaducej spolupráce medzi žiakmi na úkor vzájomnej pomoci a podpory, opakovaného vysvetľovania učiva. Ťažkosti spôsobovala aj nemožnosť kontrolovať časové rozvrhnutie práce a dobu aktívneho učenia sa žiakov zo strany učiteľa.

Na zasadnutiach predmetových komisií škola venovala zvýšenú pozornosť vypracovaniu opatrení, ktoré majú smerovať vo väčšej miere k opakovaniu učiva prebratého počas mimoriadnej situácie, respektíve učivu, ktoré bolo prenesené do ďalšieho ročníka (aspoň prvé dva týždne na začiatku školského roka). Ukazuje sa potreba zlepšiť digitálne zručnosti učiteľov formou školení (naučiť sa efektívne pracovať s internetovými platformami - práca s Edupage, špeciálne venovaná učiteľom s podobným predmetovým zameraním).

Záver

Vypracoval: Ing. Miroslav Fuchs, PhD.

V Prešove, 14. októbra 2020

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 15. októbra 2020