Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2022/2023

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z. v znení vyhlášky 526/2021 Z.z.

§ 2. ods. 1 a Údaje o škole alebo o školskom zariadení v rozsahu: názov, adresa, telefónne číslo, webové sídlo, adresa elektronickej pošty

Údaje o škole

Názov školyStredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
Adresa školyKollárova 10, 080 01 Prešov
Telefón051 / 7465611
E-mailslspo@slspo.sk
WWW stránkahttps://slspo.edupage.org

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefóne-mail
Riaditeľ školyIng. Fuchs Miroslav, PhD.+421517465613riaditel@slspo.sk
ZRŠ pre všeobecnovzdelávacie predmetyPhDr. Hudáková Vlasta+421517465612hudakova.vlasta@slspo.sk
ZRŠ pre technicko-hospodárske činnosti a podnikateľskú činnosťIng. Kostelník Albín, PhD.+421517465625kostelnik.albin@slspo.sk
ZRŠ pre elokované pracoviskáIng. Dilong Michal+421534182045dilong.michal@slspo.sk
ZRŠ pre teoretické vyučovanie EP BijacovceIng. Kamenická Agáta+421534182045kamenicka.agata@slspo.sk
vedúci učiteľ praxeIng. Karaš Slavomír+421517465614karas.slavomir@slspo.sk
hlavný majster odborného výcvikuMarcin Vladimír+421517465659marcin.vladimir@slspo.sk
vedúci Školského internátuMgr.Šilan Andrej+421517465641silan.andrej@slspo.sk

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predsedaMgr. Šutran, Petersutran.peter@slspo.sk
   
pedagogickí zamestnanciIng. Takács, Oskártakacs.oscar@slspo.sk
 Mgr. Šutran, Petersutran.peter@slspo.sk
zástupca žiakovMrkvica, Peter 
ostatní zamestnanciLabaško, Mariánlabasko.marian@slspo.sk
zástupcovia rodičovKlobušovská, Andrea 
 Kľučár, Rastislav 
 Ing. Madzin, Pavol 
zástupca zriaďovateľaRNDR. Bednárová, Zuzana, PhD. 
 Ing. Benes, Artúr 
 Ing. Oľha, František 
zástupca stavovskej organizácieIng. Fedor, Peter 

§ 2. ods. 1 b Údaje o zriaďovateľovi v rozsahu: názov, sídlo, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty

Údaje o zriaďovateľovi

NázovPrešovský samosprávny kraj
SídloNámestie mieru 5043/2, 080 01 Prešov
Telefón051/708 11 11
E-mailpodatelna@vucpo.sk

§ 2. ods. 1 c Informácie o činnosti rady školy alebo rady školského zariadenia, najmä počet a dátumy zasadnutí a prijaté uznesenia

Činnosť rady školy

Poradné orgány školy a ich funkcia:

Rada školy

Rada školy vykonáva školskú samosprávu.

Je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania.

Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy.

Rada školy, ako kontrolný orgán vedenia školy funguje v zmysle legislatívy pod vedením jej predsedu.

Rada školy (RŠ) sa na svojich zasadnutiach riadila schváleným štatútom RŠ a plánom činnosti.

V školskom roku 2022/2023 sa uskutočnili zasadnutia podľa plánu činnosti. Konštituovala sa nová rada školy, ustanovujúce zasadnutie sa uskutočnilo 19.4.2023. Rada školy prerokovala

- Správu o hospodárení za rok 2022

- Rozpočet na rok 2023

- Kritériá prijímacieho konania v školskom roku 2023/2024 - prezenčne a dištančne

- Vyjadrenie k požiadavke zavedenia nových odborov

- Návrh počtu žiakov prvého ročníka pre prijímacie konanie v nasledujúcom školskom roku.

- Návrh školského vzdelávacieho programu a výchovného programu

- Prehľad o mimovyučovacích aktivitách a reprezentácii školy

Pedagogická rada

- spolupráca s vedením školy bola na dobrej úrovni

- členmi sú všetci pedagogickí a výchovní zamestnanci školy

- počet riadnych rokovaní: 10

- počet mimoriadnych rokovaní: 1

- predmetom rokovaní PR boli analýzy výchovno-vzdelávacieho procesu, pedagogické a organizačné opatrenia vyplývajúce z plánu práce školy

Predmetová komisia všeobecnovzdelávacích predmetov

· Predmetová komisia VVP pracovala v školskom roku 2022/2023 pod vedením Mgr. Alexandra Hutňana.

Skladala sa z učiteľov slovenského, anglického jazyka, dejepisu, občianskej náuky, matematiky, fyziky, telesnej a športovej výchovy, chémie, etickej a náboženskej výchovy (rímskokatolíckej a gréckokatolíckej)..

PKVVP zasadala podľa plánu práce pravidelne raz za dva mesiace.

· Pravidelné zasadnutia boli zvolávané podľa ročného plánu práce.

· Snažili sa zabezpečiť kontinuitu jazykového vzdelávania pri prechode žiaka zo ZŠ na SŠ v súvislosti s koncepciou vyučovania cudzích jazykov, v prvých ročníkoch sa urobili vstupné testy, vyhodnotili úroveň vedomostí a sledovali pokrok žiakov počas školského roka. Na záverečnej porade členovia PK urobili vyhodnotenie jazykov v maturitnom ročníku.

· Vyučujúci jazykov tvorili učebné plány v súlade s platným učebným plánom a osnovami. Pri tvorbe individuálneho vzdelávacieho plánu spolupracovali s výchovným poradcom a triednymi učiteľmi.

· Realizovali sa objednávky učebníc

· V oblasti práce s talentovanými žiakmi v priebehu školského. roka 2022/2023 sa študenti v rámci všeobecno-vzdelávacích predmetov zúčastnili rôznych súťaží a jazykových olympiád

· Predmetom rokovaní PK bola analýza vedomostí, zručností a schopností žiakov, podporovanie ich aktivity, kritériá hodnotenia vedomostí, príprava na zvládnutie maturitných skúšok, príprava maturitných zadaní. Organizačne, priestorovo a materiálne sa PK VVP podieľala na zabezpečení maturitných skúšok v zmysle právnych predpisov.

· Počas vyučovacieho procesu sme si pripomínali významné dni a sviatky.

· So žiakmi sme sa zúčastnili rôznych mimotriednych a mimoškolských aktivít, exkurzií, výstav, podujatí.

· Počas uplynulého školského roka sa členovia PK zúčastnili vzájomných hospitácií a ich rozborov (vyučujúci: Mgr. Bakoš,Mgr. Furman, PhDr. Hudáková, Mgr. Hutňan, PaedDr. Christaková, Mgr. Jurčišin, Mgr. Kušnír, PhDr. Ružbarská, Mgr. Šutran, Mgr. Záhoráková).

· V rámci ďalšieho vzdelávania učiteľov sa členovia PK zúčastnili školení a seminárov, ktoré ukončili vypracovaním a obhajobou záverečných prác a skúškou, prípadne overením kompetencií.

Výsledkom rokovaní boli uznesenia a odporúčania pre riaditeľa školy.

Predmetová komisia odborných predmetov

Predseda PKOP: Ing. Martin Macej

Členovia PKOP: učitelia odborných predmetov

PKOP zabezpečovala organizáciu pedagogicko - odbornej činnosti počas celého školského roku. Pracovala ako poradný orgán vedenia školy, členmi komisie sú všetci učitelia, ktorí zabezpečujú výučbu odborných predmetov.

Pravidelné zasadnutia boli zvolané podľa ročného plánu práce, ktorý bol schválený na prvom zasadnutí.

Hospitačná činnosť prebiehala podľa ročného plánu hospitačnej činnosti, bola zameraná najmä na dodržiavanie organizácie vyučovacej hodiny, vedenie pedagogickej dokumentácie, používanie didaktickej techniky, samostatné a odborné vedenie vyučovacej hodiny. Z každej hospitácie bol spracovaný hospitačný záznam, závery boli prerokované s vyučujúcim po ukončení hodiny.

Bolo konštatované, že výučba prebieha na odbornej úrovni, vybavenosť učební modernou didaktickou technikou ( počítače, dataprojektory, interaktívne tabule, pomocou ktorých a prezentačných programov sa sprostredkúvajú žiakom informácie) je na nadštandardnej úrovni. Pozitívne zmeny, ktoré priniesli informačné zdroje, nové informačné prostredie, informačné a komunikačné technológie (IKT), oceňujú najmä žiaci. Rezervy sú v organizácii vyučovacej hodiny, motivácii študentov a vo výbere učiva podľa dôležitosti.

Činnosť PK OP, týkajúca sa zabezpečenia predmetu PRAX:

- na zasadnutiach stanovila spôsoby a podmienky výučby všetkých druhov praktických činností v školskom roku 2022/2023

- zabezpečila tvorbu tém praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky (zameranie 01 lesnícka prevádzka, zameranie 02 krajinná ekológia)

- vyhodnotila priebeh exkurzií z priebehu školského roka a prijala odporúčania vedúcich exkurzií na ďalšie obdobie

- kontrolovala priebeh a praktickú náplň praxí

- na svojich zasadnutiach riešila problematiku technického a bezpečnostného vybavenia pre výkon všetkých druhov praktického vyučovania, praktických predmetových cvičení, prevádzkovej individuálnej praxe, súvislej odbornej praxe, učebnej praxe a letnej odbornej praxe

- komisia vypracovala nový súbor maturitných tém pre praktickú časť odbornej zložky maturitných skúšok, komisia vybrala a schválila nové stanovištia pre maturitné otázky v porastoch ŠL Cemjata, podľa reálnych podmienok stavu porastov

-podľa plánu hospitácií boli vykonané hospitácie na letnej odbornej praxi, na učebnej praxi, na prevádzkovej odbornej praxi.

- členovia PK OP, ale aj iní odborní učitelia pracovali ako konzultanti pri vypracovávaní prác SOČ a projektov, ktoré boli určené ako forma praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky. Žiaci tieto projekty obhajovali pred maturitnou komisiou formou prezentácie s následnou diskusiou.

- do stredoškolskej odbornej činnosti sa škola zapojila, práce postúpili do krajského kola, jedna práca postúpila do celoštátneho kola.

- členovia PK OP boli informovaní o platnosti nových všeobecne záväzných predpisoch a koncepčných materiálov v rezorte školstva a v rámci odbornej legislatívy.

- vyučujúci sledovali individuálne alebo po upozornení informácie potrebné k zabezpečeniu výchovno-vzdelávacieho procesu na internetových stránkach Národného lesníckeho centra, www.minedu.sk, www.siov.sk, ...

- Členovia boli zapojení do vypracovania maturitných zadaní na teoretickú časť odbornej zložky.

- So žiakmi sme sa zúčastňovali rôznych mimotriednych a mimoškolských aktivít, exkurzií, výstav, podujatí

- Počas uplynulého školského roka sa členovia PK zúčastnili vzájomných hospitácií a ich rozborov.

- Výsledkom rokovaní boli uznesenia a odporúčania pre riaditeľa školy

Externá činnosť PKOP: - Ing. Šuščák bol menovaný príslušnými orgánmi štátnej správy za predsedu PMK pre PČOZ a TČOZ na SOŠ lesnícku v Banskej Štiavnici, následne sa realizovala zmena pri PČOZ z dôvodu nutnosti zastupovania, za PMK menovaný Ing. Korušiak, na SOŠLa D J.D. Matejovie v Liptovskom Hrádku vykonávala funkciu PMK pre PČOZ a TČOZ Ing. Bodnárová.

Podľa záverov z jednotlivých zasadnutí možno konštatovať, že výuka odborných predmetov prebiehala počas roka na vysokej úrovni, podľa možností sa približovala požiadavkám praxe.

V budúcom školskom roku bude potrebné naďalej udržať dosiahnutú vysokú úroveň a maximálne využiť možnosti na racionalizáciu a posilnenie výučby odborných predmetov, a to najmä s ohľadom na meniace sa požiadavky praxe.

Predmetová komisia pre OP elokované pracoviská

Skladala sa zo všetkých vyučujúcich odborných predmetov elokovaných pracovísk a majstrov odborného výcviku.

- zasadala podľa plánu práce pravidelne raz za dva meniace

- pravidelné zasadnutia boli zvolávané podľa ročného plánu práce.

- PK OP vypracovala a schválila tematické výchovno-vzdelávacie plány pre školský rok 2022/2023 v súlade s platným učebným plánom a učebnými osnovami.

- vyučovanie odborných predmetov bolo realizované v súlade s učeným plánom a učebnými osnovami. Vyučujúci hľadali možnosti spojenia teórie s praktickou ukážkou v teréne

- Vyučujúci využívali medzipredmetové vzťahy

- Vyučujúci venovali pozornosť zaostávajúcim žiakom

- na zasadnutiach stanovila spôsoby a podmienky výučby odborného výcviku v školskom roku 2022/2023

-na svojich zasadnutiach riešila problematiku technického a bezpečnostného vybavenia pre odborný výcvik,

- komisia vypracovala súbor otázok pre praktickú, písomnú a teoretickú časť záverečných skúšok,

- Výsledkom rokovaní boli uznesenia a odporúčania pre riaditeľa školy

Žiacka školská rada

• Žiacka školská rada plní formu študentskej samosprávy a jej hlavným zámerom je podieľať sa na výchove žiakov našej školy, ktorí budú aktívne pracovať v škole i mimo nej v oblasti školského a verejného života.

Prostredníctvom Žiackej školskej rady majú žiaci možnosť demokraticky ovplyvňovať dianie v škole, participovať na ňom, vyslovovať svoje nároky a požiadavky. Žiaci si prostredníctvom Žiackej školskej rady trénujú svoje komunikačné zručnosti, osvojujú si štýl asertívneho správania, posilňujú si svoje rozhodovacie kompetencie, získavajú vedomie o svojich právach, preberajú na seba zodpovednosť.

Cieľom Žiackej školskej rady (ŽŠR) je formovať a rozvíjať také osobnostné kvality, ktoré žiakom umožnia demokraticky ovplyvňovať dianie v škole.

Demokratické ovplyvňovanie diania v škole vyžaduje utvárať, formovať a pestovať v žiakoch najmä tieto postoje a kvality:

• vyjadrovať a zdôvodňovať svoje názory

• rešpektovať názory iných

• spolupracovať pri riešení problému s inými ľuďmi

• rozvíjať vlastnú aktivitu, samostatnosť, sebapoznanie a sebadôveru

• rozvíjať pocit zodpovednosti za svoje konanie

• viesť k tolerancii a otvorenému zmýšľaniu

• viesť členov ŽŠR k podpore a aktívnej účasti na školských akciách

• aplikovať nové informácie zo školení členov ŽŠR do činnosti rady

• vyzdvihovať kladné ľudské vlastnosti v medziľudských vzťahoch: znášanlivosť, čestnosť, priateľstvo, úctivý vzťah k starším ľuďom, vyzdvihovať príkladne vzorných jednotlivcov pochvalami, poukázať na negatívne vlastnosti.

ŽŠR pracuje podľa schváleného štatútu a plánu činnosti na jednotlivé mesiace.

Členmi Žiackej školskej rady boli volení zástupcovia jednotlivých tried.

Funkciu predsednu vykonával žiak Peter Mrkvica.

Koordinátorom pre spoluprácu so žiakmi je Mgr. Alexander Hutňan.

Žiacka školská rada zasadala počas celého roka niekoľkokrát podľa potreby. V pláne práce má ŽŠR priebežné aktivity v súvislosti so splnením podmienok programu „Škola priateľská deťom“. Pravidelne sa zúčastňuje aktívne zbierok UNICEF a aktivít podporujúcich environmentálnu výchovu, zdravý životný štýl...

§ 2. ods. 1 d Počet detí, žiakov alebo poslucháčov

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 382

Počet tried: 19

Celkový počet žiakov školy ku 1. septembru 2022 bol 382, z toho 49 dievčat.

Štruktúra:

študijné odbory:

12 tried,

štruktúra odborov

4219M01 lesníctvo- lesnícka prevádzka 144 žiakov, 15 dievčat

4219M02 lesníctvo- krajinná ekológia 42 žiakov, 15 dievčat

4556K00 operátor lesnej techniky 50 žiakov, 1 dievča

spolu 239 žiakov, z toho 31 dievčat

3- ročné učebné odbory:

1 trieda

celkový počet žiakov 23 žiakov, z toho 9 dievčat

2- ročné učebné odbory:

6 tried

celkový počet žiakov 113 žiakov, z toho 3 dievčatá

do 30.6.2023 sa počet žiakov stabilizoval na 347 žiakov:

študijné odbory 233 žiakov, z toho 30 dievčat (IVVP 28 žiakov)


TriedaPočet žiakov
I.A22
I.A OLT9
I.B24
I.D26
I.D (LV)25
I.F12
II.A26
II.A OLT14
II.B27
II.D21
II.D(LV)21
II.F10
III.A20
III.A OLT16
III.B22
III.C23
IV.A24
IV.A OLT11
IV.B20

§ 2. ods. 1 e Počet pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ďalších zamestnancov

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.
TPP4135
DPP00
Znížený úväzok52
ZPS00
Na dohodu00

§ 2. ods. 1 f Údaje o plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov 2828
vychovávateľov 33
asistentov učiteľa 00
majstrov odborného výcviku 1313
spolu 4444

§ 2. ods. 1 g Informácie o aktivitách a prezentácii školy alebo školského zariadenia na verejnosti

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Stredoškolská odborná činnosť

Mimovyučovacie aktivity

Stredoškolská odborná činnosť

Školské kolo sa uskutočnilo dňa 8.2.2023. Prezentovali sa dve práce. Práce postúpili do krajského kola.

1.miesto

Analýza zmien pokrývky (CLC - Corine Land Cover) od roku 1990 do roku 2018

Riešitelia: Marek Pustý, Andrej Hoško

Konzultant: Ing. Vladimír Maňkoš

2.miesto

Sledovanie rastu vybraných veličín Jedle bielej na TVP Cemjata

Riešiteľky: Lesana Gajdošová, Tamara Jakubková

Konzultant: Ing. Oskár Takács

Krajské kolo SOČ sa konalo 21.3.2023. Postup z 1.miesta na celoslovenské kolo SOČ si zabezpečili žiaci Pustý a Hoško.

Olympiáda v anglickom jazyku

V tomto školskom roku sa školské kolo olympiády v ANJ konalo prezenčne, 24.11. 2022. Prihlásilo sa 20 žiakov 1. - 4. ročníka. Prihlásení študenti z našej školy riešili zadané úlohy prostredníctvom daného testu a potom najlepší odpovedali ústne. Organizátorka školského kola testové písomné i ústne odpovede vyhodnotila a prostredníctvom Edupage vyhlásila výsledky.

3. miesto získala žiačka I.A Stella Tramitová

2. miesto obsadil žiak I.A Simon Dziak

1. miesto obsadil a víťazom sa stal žiak IV.B Jakub Božek, ktorý našu školu reprezentoval na okresnom kole OAJ 19. januára 2023.

Víťazi školského kola boli odmenení knižnými cenami.

• Bezpečné dni v práci

Dňa 16. 06. 2023 Odborový zväz DREVO, LESY VODA v spolupráci s PEFC SK zorganizoval na Strednej odbornej škole lesníckej v Prešove 5. ročník súťaže stredných odborných škôl o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Generálnym partnerom podujatia boli LESY SR, š.p. Zúčastnilo sa 8 škôl.

Našu školu v súťaži družstiev reprezentovali:

Martin Huňara, Tobias Semanišin, Rastislav Nagy.

Súťaž bola rozdelená do troch častí:

Časť I. - teoretická časť (všeobecne platné právne predpisy na zaistenie BOZP)

- písomný test 20 otázok

Časť II. - praktická časť (riešenie modelových situácií)

Časť III. - teoreticko-praktická časť - poskytovanie prvej pomoci

Naj HORÁR

14. jún 2023 na 17. ročníku Memoriálu Jozefa Dekreta Matejovie v krásnom prostredí Donovál v kategórii stredných škôl študenti pod vedením pedagógov - Ing. Matúša Bindzára a Ing. Oskára Takácsa obsadili prvé a tretie miesto v kategórii jednotlivcov a prvé a druhé miesto v kategórii družstiev.

Naj Horár- Martin Huňara (1. miesto, jednotlivci)

Rastislav Nagy (3. miesto, jednotlivci)

Prvé dve miesta v kategórii družstiev. Prvé družstvo súťažilo v zložení - Martin Huňara, Rastislav Nagy, Radoslav Lichvarčík, druhé družstvo - Jakub Badida, Tobias Semanišin, Roland Minčák.

Súťaž stredoškolských časopisov

8. jún 2023 -školský časopis SILVUM.- obnovené vydávanie časopisu v online podobe, kde hlavnou úlohou bolo pútavo zverejňovať život našej školy. Postrehy z odborných praxí, reportáže zo zaujímavých aktivít školy, prezentácia našich šikovných študentov a veľa ďalšieho sa pretavili do vynikajúceho výsledku na IX. ročníku Súťaže stredoškolských časopisov, organizovanej Prešovským samosprávnym krajom.

V konkurencii dvadsiatky stredoškolských časopisov, ktoré nie raz mali za sebou už dlhoročnú históriu a obrovské skúsenosti, sa náš časopis nestratil. Odbornú porotu zaujali skvelé rozhovory s učiteľmi, originálny obsah a pekný dizajn, čoho dôsledkom bolo veľmi pekné celkové umiestnenie v striebornom pásme. Čo si však ceníme viac, bola cena OBJAV ROKA - porota týmto ocenila vysokú kvalitu časopisu hneď na začiatku obnoveného vydávania.

Cenu si boli prevziať Nadja Domaracká (II.A), Eva Habiňáková, Tímea Šlezingerová, Timea Štefková, Zuzana Zvolenská a Jakub Badida (všetci III.B) pod vedením Mgr. Stanislava Furmana. Veríme, že podnetné myšlienky odbornej poroty ich obohatia a fantastické ocenenie ich ešte viac nadchne pre prácu „stredoškolského novinára“.

Lesničiari školy

Trubači našej školy majú za sebou množstvo úspešných vystúpení v rámci školských akcií, na skúškach, výstavách, streleckých pretekoch, snemoch, plesoch, hubertovských dňoch, lesníckych dňoch, ale i náročných vystúpení na rôznych podujatiach v podobe hubertovských svätých omší v rôznych lokalitách nášho regiónu,

Zo súťažných aktivít v školskom roku 2022/2023 je potrebné spomenúť niekoľko:

21. - 23.10.2022 - Akademický seminár trubačov pri príležitosti 170. výročia založenia školy, Hranice na Moravě

31.3. - 2.4.2023 - Kostelec nad Černými lesy - XIV. Ročník Medzinárodní akademické soutěže v mysliveckém troubení a vábení jelenů. Reprezentovali nás žiaci zo všetkých ročníkov, v kategórií sólisti sa najlepšie umiestnil Michal Hricík na 17. mieste z 25. súťažiacich a v kategórií súbory ladenie B sa naša škola umiestnila na 14. mieste z 18 súborov.

2.6. - 3.6.2023 - Lešná (CZ) - 8. ročník Česko-Slovenskej súťaže poľovníckych trubačov. V kategórií sólisti sa najlepšie umiestnila žiačka Tamara Pavúrová III. miesto, v kategórií súbory v ladení B, sa umiestnili na I.mieste trubači OPK Prešov, kde hrali aj žiaci z našej školy a žiacky súbor Trubači SLŠ v Prešove sa umiestnili na III. mieste.

Nie drogám

literárna súťaž

Domoracká Nadja - žiačka II.A triedy, získala cenu poroty.

Športové úspechy:

1. Malý futbal pre školské internáty - 3.miesto

2. Volejbalový turnaj pre školské internáty - 2.miesto

3. Florbalový turnaj pre školské internáty - 3.miesto

4. Halový futbal pre ŠI - 3.miesto

5. Volejbalový turnaj MIX pre ŠI - 3.miesto

6. Nie drogám 2022, obvodné kolo pre SŠ - 1.miesto

7. Nie drogám pre SŠ, finálové kolo - 2.miesto

8. Silná ruka 2023 - 1.miesto Kľučár, 4.miesto Alexy

9. Amatérska súťaž v tlaku na lavičke

10. Malý futbal pre ŠI - 1.miesto

11. Volejbalový turnaj pre ŠI - MIX 2 - 4.miesto

12. Internátny futbalový turnaj o putovný pohár ŠI

13. Priateľský futbalový turnaj pre ŠI - 3. miesto

ďalšie aktivity

Škola spolupracuje s Centrom pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie formou pravidelných a príležitostných prednášok a konzultácií.

Máme rozvinutú spoluprácu so Šarišským osvetovým strediskom v Prešove, veľmi dobrá spolupráca je s Prešovskou univerzitou, najmä s Fakultou humanitných a prírodných vied.

Športové aktivity realizujeme v spolupráci s ABC_ Centrom voľného času v Prešove a Slovenskou asociáciou športu na školách.


Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinárodné hodnotenie
SOČ 2 práce, 4 žiaci 1. miestoúčasť 
Olympiáda v anglickom jazyku 20    
Matematický klokan   účasť 
Bezpečné dni v prácidružstvo žiakov školy (3-členné)  účasť 
Súťaž trubačovsúbor školy   2. miesto
Nie drogám 2022družstvo žiakov školy2. miesto   
Naj Horárdružstvo šžiakov školy (3-členné)  1. miesto 
Naj Horárdružstvo žiakov školy (3-členné)  2. mieto 
Naj Horár2 žiaci v súťaži jednotlivcov  1. a 2. miesto 
Súťaž školských časopisovredakčná rada časopisu SILVUM strieborné pásmo, Objav roka  
Silná ruka 2023družstvo žiakov školy  účasť 
 súťaž jednotlivcov  1. a 2. miesto 
Florbal žiakov SŠdružstvo žiakov školy2. miesto   
Malý futbal pre ŠIdružstvo žiakov školy3. miesto   
Volejbalový turnaj pre ŠIdružstvo žiakov školy2. miesto   
Florbal pre ŠIdružstvo žiakov školy3. miesto   
Halový futbal pre ŠIdružstvo žiakov školy3. miesto   
Volejbalový turnaj MIX pre ŠIdružstvo žiakov školy3. miesto   
Malý futbal pre ŠIdružstvo žiakov školy1. miesto   
Priateľský futbalový turnaj pre ŠIdružstvo žiakov školy3. miesto   

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Ďalšie aktivity :

Práca s verejnosťou

V rámci práce s verejnosťou sa kvôli mimoriadnej situácii a obmedzeniam s ňou súvisiacim, žiaľ, konalo minimum prezenčných akcií. Musíme konštatovať, že aktivity sa presunuli do virtuálneho priestoru a prezenčné stretnutia sa realizovali prednostne na báze individuálneho prístupu (záujem o štúdium, individuálne prehliadky školy)

virtuálny Deň otvorených dverí

virtuálna prehliadka školy

možnosti public relation vo web priestore a formou využitia nových technológií

Škola spolupracuje s Krajskou pedagogicko-psychologickou poradňou formou príležitostných

prednášok a konzultácií.

§ 2. ods. 1 h Informácie o projektoch, do ktorých je škola alebo školské zariadenie zapojené

Projekty

Zapojenosť do projektov:

• Operačný program ľudské zdroje

digitálne vybavenie v rámci Národného projektu

Zmiernenie dopadu pandémie ochorenia COVID-19 na vzdelávací proces v stredných školách vrátane zlepšenia dostupnosti vzdelávania

• Školský multilaterálny projekt ERASMUS+

Cooperative and Integrated Learning through Traditional Words of Wisdom

Koordinátor projektu: Stredná odborná škola lesnícka, Prešov, Slovensko (Mgr. Svatava Záhoráková)

Partneri: Turecko, Taliansko, Španielsko, Poľsko a Rumunsko

Projekt KA229 je určený pre žiakov (vek 12 - 18) a učiteľov rôznych typov škôl.

Hlavným cieľom tohto projektu je zlepšiť vzdelávací proces implementáciou kooperatívneho vyučovania, ktoré podporí spoluprácu žiakov s rôznymi vzdelávacími potrebami. Úroveň vedomostí a záujmu o výučbu jazykov sa zvýši a bude sa uskutočňovať prostredníctvom prenosu kultúrneho dedičstva v našich jazykoch na mladú generáciu. V tomto projekte chceme zabezpečiť pokračovanie frazeologického a idiomatického bohatstva v jazykoch a pomôcť študentom uvedomiť si spoločné prvky jazykov projektových partnerov a podporiť široké využitie prísloví a frazém na vyučovacích hodinách, pomôcť študentom zdokonaliť sa v jazykových, sociálnych a umeleckých zručnostiach.

Počas štúdia prísloví a frazém v jazykoch budú študenti schopní spoznať charakteristiku svojej kultúry v iných európskych jazykoch. Takto sa docieli zmysel pre multikulturalizmus, medzinárodnú spoluprácu, toleranciu a akceptovanie diferenciácie.

Očakávame, že sa študenti naučia jednoduchšie a efektívnejšie používať príslovia a idiómy vo svojich vlastných jazykoch, preto si obohatia svoje výrazy pri každodennom používaní jazyka.

V projekte sme zatiaľ splnili úlohy prvého roku projektu vyplývajúce z prihlášky. Vytvorili sme návrh loga projektu a hlasovali sme za najlepší návrh z pomedzi ďalších partnerských návrhov. Naše logo zvíťazilo a stalo sa oficiálnym logom projektu.

Spolu s partnermi sme vytvorili dotazníky pre našich žiakov na tému príslovia, porekadlá, frazeologizmy. Žiaci všetkých projektových partnerov online vypĺňali tieto dotazníky. Vyhodnotenie dotazníkov je k dispozícii na eTwinningovej stránke tohto projektu. Túto stránku založil a vytvoril turecký partner. Na tejto stránke projektu tiež nájdeme prezentácie, ktoré vytvorili naši žiaci v spolupráci s učiteľmi cudzích jazykov. Téma bola: Tradičné národné pokrmy a frazeologizmy spojené s touto tematikou.

Cez eTwinning koordinátorka projektu požiadala o známku kvality tohto projektu začiatkom júna 2022.

Projektová práca umožňuje našim študentom rozvíjať svoje schopnosti a kompetencie.

Napriek pandemickým opatreniam sme sa rozhodli uskutočňovať naše plánované pracovné projektové stretnutia.

Prvý míting sa konal v Španielsku v januári 2022 a ďalší sme zorganizovali v apríli 2022 na Slovensku v našej SOŠ lesníckej ako hostiteľská krajina. Míting bol veľmi úspešný, program sme splnili a začali sme pripravovať program mítingu v Rumunsku. Ten sa uskutočnil v júni 2022. Všetky plánované ďalšie projektové úlohy sme splnili a uskutočnili sa krátkodobé mobility učiteľov i žiakov.

Posledná mobilita sa uskutočnila v dňoch 19.- 23. júna 2023 u nás. Z dôvodu hlavnej koordinácie projektu sme sa opäť stali hostiteľskou krajinou namiesto Talianska, ktoré z projektu odstúpilo v januári 2022.

V našej SOŠ lesníckej sa opäť celý týždeň ozýval anglický jazyk, zneli národné piesne a naši sokoliari a lesničiari predviedli svoje umenie. Žiaci plnili úlohy vyplývajúce z programu talianskeho mítingu. Zostavili slovník prísloví a idiómov v anglickom jazyku a jazykoch projektových partnerov. Žiaci i učitelia partnerských krajín sa s potešením a s úspechom zúčastnili súťaží v znalosti prísloví. V bohatom programe boli tiež zahrnuté dve exkurzie s cieľom navštíviť historické pamiatky svetového kultúrneho dedičstva a krásy našej prírody (PIENAP, TANAP ai.)

Projekt sme zakončili odovzdávaním certifikátov všetkým účastníkom mítingu.

Pri otváracom a záverečnom ceremoniáli bola prítomná i televízia TV7, ktorá odvysielala periodicky z tohto projektového mítingu krátke reportáže.

Pred nami je ešte zavŕšenie projektových úloh a vypracovanie záverečnej projektovej správy.

• Projekt

Zvýšenie kompetencií žiakov potrebných pre trh práce prostredníctvom realizácie vzdelávacích aktivít v špecializovaných lesohospodárskych odvetviach.

Pre našu školu bol tento školský rok ďalším rokom implementácie projektu s názvom Zvýšenie kompetencií žiakov potrebných pre trh práce prostredníctvom realizácie vzdelávacích aktivít v špecializovaných lesohospodárskych odvetviach. Škola tento projekt realizuje z prostriedkov získaných z operačného programu Ľudské zdroje spolufinancovaného s Európskym sociálnym fondom. Cieľom projektu je Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce.

Projekt bol primárne zameraný na zvýšenie kompetencii žiakov s dôrazom na rozvoj prírodovednej gramotnosti, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie prostredníctvom realizácie vzdelávacích aktivít v odboroch prostredníctvom mimoškolskej vzdelávacej činnosti, na ktorú sa neuplatňuje vzdelávací poukaz a ktorá nie je realizovaná v rámci výchovného programu školy. Jedná sa hlavne o zabezpečenie mimoškolskej vzdelávacej činnosti, teda krúžkov pre žiakov prvého až štvrtého ročníka v odboroch:

"Arborista začiatočník",

"Mladý včelár",

"Lesná pedagogika"

"Práca s verejnosťou",

"Sokoliari",

"Mladý geológ",

"Všestranný lesník",

"Poľovnícke signály"

"Chovateľ poľovníckeho psa".

K uvedeným krúžkom škola už obstarala a reálne disponuje množstvom nových moderných didaktických pomôcok.

§ 2. ods. 1 i Informácie o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole alebo v školskom zariadení

Výsledky inšpekčnej činnosti

V školskom roku 2022/2023 nebola v škole vykonaná školská inšpekcia (informatívna, komplexná, tematická, následná).

§ 2. ods. 1 j Informácie o priestorových podmienkach a materiálno-technických podmienkach školy alebo školského zariadenia

Materiálno-technické podmienky

Priestorové podmienky školy

Kapacita školy: možnosti zodpovedajú aktuálnym počtom žiakov, ďalšie elokované pracoviská kapacitne pokryjú záujem žiakov o štúdium v učebných odboroch

Komplex školy tvoria : budova školy

budova ŠI

školská jedáleň

telocvičňa s posilňovňou

športoviská /trávnaté ihrisko, viacúčelové ihrisko, posilňovňa, tenisové kurty/

elokované pracoviská

Vyučovanie sa vykonáva v dvadsiatich učebniach, z toho v šiestich špecializovaných:

multimediálne učebne

jazyková učebňa

odborná učebňa na výučbu lesníckych predmetov

dve učebne informatiky.

Okrem štandardného vybavenia učební sú jednotlivé učebne vybavené interaktívnymi tabuľami, dataprojektormi, všetci vyučujúci majú k dispozícii notebooky, vyučujúci cudzích jazykov tablety pre vyučujúcich a skupiny žiakov. Vybavenie školy učebnými pomôckami je na veľmi dobrej úrovni.

Všešportový areál zahŕňa futbalové, volejbalové a basketbalové ihrisko, minifutbalové ihrisko s umelou trávou, tenisový kurt .

Súčasťou školy je školské účelové zariadenie Školské lesy Cemjata. Školské lesy Cemjata s rozlohou 1218 ha v plnom rozsahu spĺňa podmienky pre praktickú prípravu žiakov.

§ 2. ods. 1 k Informácie o oblastiach, v ktorých škola alebo školské zariadenie dosahuje dobré výsledky, o oblastiach, v ktorých má škola alebo školské zariadenie nedostatky, vypracované v súčinnosti s radou školy alebo s radou školského zariadenia, ak je zriadená

Úspechy a nedostatky

Silné stránky

a/ poloha školy

b/ medzinárodné kontakty (Česká republika, Poľsko, Rakúsko, Slovinsko)

c/ odborná prax vykonávaná v zahraničí

d/ tradície školy

e/ nadregionálny charakter

f/ medzinárodné aktivity školy

g/ akceptácia požiadaviek trhu práce a regionálnych potrieb

h/ vlastné priestory školy

i/ stabilizovaný kvalifikovaný pedagogický zbor

j/ vlastná telocvičňa a všešportový areál

k/ školský internát pre žiakov zo vzdialenejších miest a obcí, školská jedáleň

l/ vybavené odborné učebne (učebne informatiky, učebňa na výuku vedenia motorových vozidiel)

m/ realizácia praktického vyučovania v účelovom zariadení Školské lesy Cemjata

n/ záujem o školu pri voľbe strednej školy

o/ záujem žiakov o mimoškolské aktivity

p/ podnikateľská činnosť školy

r/ orientácia vedenia školy v školskej legislatíve

s/ koncepčnosť zámerov vedenia školy

t/ vytváranie podmienok na pestovanie pocitu spolupatričnosti a hrdosti na školu

a budúce povolanie

Slabé stránky

a/ uplatňovanie vízií školy vzhľadom na súčasnú finančnú situáciu

b/ nízky stupeň uvedomelosti žiakov pri dodržiavaní čistoty, poriadku a ochrany školského majetku

c/ absencia učiteľov a žiakov pri spolurozhodovaní o koncepčných otázkach

d/ pretrvávajúci problém fajčenia u žiakov

e/ nízky stupeň právneho vedomia

Príležitosti

a/ možnosti humanizácie výučby

b/ možnosti modernizácie vyučovacieho procesu

c/ možnosti užšej spolupráce s lesníckymi i nelesníckymi subjektami doma i v zahraničí

d/ možnosti spolupráce s domácimi i zahraničnými vzdelávacími subjektami

(výmenné pobyty žiakov družobných škôl)

e/zabezpečenie realizácie celoživotného vzdelávania na SOŠL pre pracovníkov lesného hospodárstva so stredným lesníckym vzdelaním

Ohrozenia

a/ klesajúca populačná krivka a prognózy demografického vývoja (trend vo vývoji populácie)

b/ sociálne pomery v rodinách

c/ preferencia gymnázií na úkor odborných škôl, veľká nezamestnanosť

§ 2. ods. 4 a SŠ: Počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

ŠVVP na SŠ

Počet žiakov so ŠVVP: 28

Škola má prepracovaný systém práce so žiakmi s individuálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Garantom je výchovná poradkyňa školy v spolupráci s triednymi učiteľmi.

Jedná sa o žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, u ktorých je potrebné zabezpečiť ďalšie zdroje na podporu efektívneho vzdelávania. Použitie ďalších zdrojov umožňuje vytvoriť kvalitatívne nové prostredie, zodpovedajúce potrebám žiakov, ktorí si vyžadujú špeciálny prístup vo vzdelávaní. Špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby sú u žiakov diagnostikované zariadeniami výchovného poradenstva a prevencie.

Vo všetkých prípadoch ide o individuálne integrácie (inklúziu) do bežných tried školy hlavného vzdelávacieho prúdu, pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa zaisťujú podporné opatrenia, nevyhnutné na vytvorenie primeraných vzdelávacích podmienok a zaisťuje sa aj nevyhnutná špeciálnopedagogická alebo psychologická podpora.

K zaradeniu sa vyžaduje informovaný súhlas zákonného zástupcu žiaka. Žiakom vedie škola dokumentáciu s názvom „Návrh na vzdelávanie dieťaťa alebo žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v strednej škole“.

Tento návrh tvorí ďalšiu dokumentáciu žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Tlačivo vypĺňa triedny učiteľ v spolupráci so zariadením výchovného poradenstva a prevencie a zákonným zástupcom žiaka.

Podstata integrácie je v osvojení si princípu rešpektovania individuality každého žiaka. Dôraz sa kladie na individuálny prístup ku každému žiakovi.

Výrazne pozitívne zistenia:

• dobrá spolupráca školy so zariadeniami výchovného poradenstva a prevencie

• rešpektovanie individuálneho pracovného tempa integrovaných žiakov

• individuálna starostlivosť výchovného poradcu a triedneho učiteľa

V kompetencii triedneho učiteľa je koordinovať výchovu a vzdelávanie vo svojej triede, na základe čoho môže triedny učiteľ vytvárať dostatočný priestor pre individuálny prístup a nie je potrebné každú úpravu robiť len na základe diagnostických správ a v rámci integrácie. Tento fakt si treba uvedomiť. Celá moderná koncepcia vzdelávania vychádza z toho predpokladu, že vyučovanie sa má stávať názornejšie, tvorivejšie, diferencovanejšie, kooperatívnejšie a má byť založené na individuálnych potrebách žiakov. Tieto princípy sú zároveň dôležitými piliermi pre prácu so začlenenými žiakmi.

Vo všeobecnosti platí, že u žiakov s poruchami učenia či správania sa prejavujú niektoré podobné ťažkosti a problémy, ktoré si vyžadujú základné postupy a odporúčania pri práci s nimi.

§ 2. ods. 4 b SŠ: Počet prijatých žiakov do prvého ročníka v školskom roku, v ktorom sa správa vypracúva

Prijatí žiaci


 4219M01/4219M02 lesníctvo4556K operátor lesnej techniky4579F lesná výroba
prihlásení77962
prijatí48956
% úspešnosti57,73%72,72%84,62 %

§ 2. ods. 4 c SŠ: Počet prijatých prihlášok na vzdelávanie v strednej škole

Prihlášky na SŠ

Prihlášky na SŠ

študijný odbor 4219M 01 lesníctvo - lesnícka prevádzka/ 4219M 02 lesníctvo - krajinná ekológia

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: súčet 97 / počet dievčat 21

Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: súčet 2/ počet dievčat 1

Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: súčet 56 / počet dievčat 11

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2023: súčet 56 / počet dievčat 11

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2023: súčet 56/ počet dievčat 11

učebný odbor 4556 K operátor lesnej techniky

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: súčet 22 / počet dievčat 0

Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: súčet 0/ počet dievčat 0

Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: súčet 16/ počet dievčat 0

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2023: súčet 12/ počet dievčat 0

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2023: súčet 12 / počet dievčat 0

učebný odbor 4579 F lesná výroba

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: súčet 65 / počet dievčat 4

Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: súčet 55/ počet dievčat 4

Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: súčet 0/ počet dievčat 0

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2023: súčet 55/ počet dievčat 4

Skutočný počet žiakov 1. ročníka k 15.9.2023: súčet 55 / počet dievčat 4

§ 2. ods. 4 d SŠ: Počet uchádzačov, ktorí úspešne vykonali prijímaciu skúšku

Prijímacie skúšky

Prijímacia komisia schválila kritériá na prijatie do prvého ročníka v podobných intenciách ako v predošlom období. Pozitívne hodnotíme záujem o školu.

Pre školský rok 2023/2024 boli schválené:

2 triedy v študijnom odbore lesníctvo - lesnícka prevádzka a lesníctvo - krajinná ekológia,

1 trieda v študijnom odbore operátor lesnej techniky

2 triedy učebného odboru lesná výroba.

Žiaci boli prijatí na základe poradia, ktoré vzniklo po pridelení bodov podľa kritérií schválených prijímacou komisiou. Kritériá boli vypracované v zmysle platnej legislatívy.

Úlohou školy bude aj naďalej udržať záujem o študijné a učebné odbory. Z toho vyplýva, že úlohy na nasledujúce obdobie budú zamerané na:

- propagáciu štúdia v našej škole

- zvýšenie informovanosti rodičov a žiakov o jednotlivých odboroch

- neustála inovácia obsahu ŠkVP v súlade s modernými trendmi v lesníctve

- šírenie dobrého mena školy v regióne

- neustálu komunikáciu so zamestnávateľmi s cieľom držať krok s trendmi v odbore, reflektovanie potrieb praxe

- prácu so žiakmi vo fáze adaptácie na stredoškolské štúdium a rozvoj ich záujmu o zvolené odbory

§ 2. ods. 4 e SŠ: Zoznam študijných odborov a zoznam učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie; ak ide o strednú odbornú školu, uvádza sa aj informácia, že ide o odbor vzdelávania, v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava uskutočňuje v systéme duálneho vzdelávania

Odbory

TriedaŠtudijný (učebný) odborZameranie
I.A4219M lesníctvolesnícka prevádzka
I.A OLT4556K00 operátor lesnej techniky 
I.B4219M lesníctvolesnícka prevádzka
I.D4579F00 lesná výroba 
I.D (LV)4579F00 lesná výroba 
I.F3178F00 výroba konfekcie 
II.A4219M lesníctvolesnícka prevádzka
II.A OLT4556K00 operátor lesnej techniky 
II.B4219M lesníctvolesnícka prevádzka
II.D4579F00 lesná výroba 
II.D (LV)4579F00 lesná výroba 
II.F4579F00 lesná výroba 
III.A4219M lesníctvolesnícka prevádzka
III.A OLT4556K00 operátor lesnej techniky 
III.B4219M lesníctvolesnícka prevádzka
III.C4575 H mechanizátor lesnej výroby 
IV.A4219M lesníctvolesnícka prevádzka
IV.A OLT4556K00 operátor lesnej techniky 
IV.B4219M lesníctvolesnícka prevádzka

§ 2. ods. 4 f SŠ: Výsledky hodnotenia žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Klasifikácia tried

TriedaANJAPIAKEBIODEJDRVEKLEKOELKESVETVFIGFYZHULCHE
I.A2,7   2,65       2,96 2,74
I.A OLT2,2  1,62,2 1,4 2,5 1 3,4  
I.B2,77   2,5       2,82 2,73
I.D               
I.D (LV)               
I.F          3,4    
II.A2,48   1,56          
II.A OLT3,07   1,86 1,71   1    
II.B2,74   1,78          
II.D               
II.D (LV)               
II.F          4,11    
III.A3,15      2,7     1,95 
III.A OLT2,87      3,6       
III.B2,86 1,73    2,45     2,68 
III.C       3,69       
IV.A2,96      2,29     2,67 
IV.A OLT3,27      3,73   2,73   
IV.B2,75 1,71    2,25     2,6 

TriedaISLINFKAJKOZLEŤLNALESLEBLEZLEMMPSMATMTEMOVNBV
I.A       3,132,39  2,7 1,22 
I.A OLT 1,9         2,2  1
I.B       2,682,5  2,45 1,23 
I.D     3,15     3,5   
I.D (LV)     2,5     2,88   
I.F     4     3,6   
II.A       2,521,92  2,52 1,16 
II.A OLT 2,5         2,07 2,51
II.B       2,672,63  1,93 1,19 
II.D     2,76     3,06   
II.D (LV)     2,94     2,5   
II.F     3,86     4   
III.A1,95   3,1      2,8   
III.A OLT 2,072,6        2,87 2,4 
III.B1,82   2,36      2,09   
III.C 3,29         3,433,432,89 
IV.A1,58   3,17      2,17   
IV.A OLT  3        3,36   
IV.B1,4   3,1      2,75   

TriedaNLSNLPNORNORNOSNEJOBNODAODNODKOVYOLSOLROPDPEL
I.A 2,26    2,57        
I.A OLT 2,2    2,5   1,7    
I.B 1,82    2,09        
I.D      2,08   2,77    
I.D (LV)      2,38   2,38    
I.F      3,6   3,2    
II.A 2,52    1,52        
II.A OLT      2,5   1,86    
II.B 2,41    2,15        
II.D          2,65    
II.D (LV)          1,78    
II.F      4   4    
III.A      1,85     2,85 2,95
III.A OLT      1,67   2,33    
III.B      2,45     2,5 2,86
III.C      2,29  3,573,19    
IV.A       2,04   2,71  2,83
IV.A OLT          3,18    
IV.B       1,95   2,62 2,572

TriedaPKDPOĽPFCPČOZPCVPRNPXAPLVPBHLPSPRPCRUJSEMSJLSOK
I.A      1,87      3,52 
I.A OLT             2,5 
I.B      1      3,45 
I.D             3,19 
I.D (LV)             2,92 
I.F  3,17          3,6 
II.A      1,08      2,681,12
II.A OLT 2,14           2,79 
II.B      1,19      2,931,15
II.D             2,76 
II.D (LV)             3 
II.F  4,5          4,11 
III.A1,82,25    1,2      3,3 
III.A OLT 2,47           2,67 
III.B2,272,36    1,23      3,14 
III.C           3,63 3,25 
IV.A     2,631 1,54    3,38 
IV.A OLT             3,27 
IV.B     2,691 1,45    3,05 

TriedaSDRSprSTZSTNSHTEATECTLETSVTEVTČOZTRHUPXUCVUCT
I.A 1,263,57     1,35      
I.A OLT 12,62,2    1,6      
I.B 1,093,14     1,23      
I.D 1      2,15      
I.D (LV) 1,5      1,96      
I.F 1,2      2,09      
II.A 12,84     1,12      
II.A OLT 12,64    2,51,5      
II.B 13,15     1,19      
II.D 1      2,18      
II.D (LV) 1      1,44      
II.F 1,67      3      
III.A 1      1,1      
III.A OLT 1,933,6    3,071,47      
III.B 1      1,14      
III.C 2,13    2,94 2,13      
IV.A 1      1      
IV.A OLT 13    31,45      
IV.B 1,1      1,2      

TriedaUSPVCEVKFVBNZEKZPL
I.A      
I.A OLT      
I.B      
I.D      
I.D (LV)      
I.F  3,33   
II.A 1,36    
II.A OLT      
II.B 1,56    
II.D      
II.D (LV)      
II.F  4,5   
III.A      
III.A OLT      
III.B      
III.C3     
IV.A      
IV.A OLT      
IV.B      

Prospech žiakov

TriedaPočetVyznamenaníVeľmi dobreProspeliNeprospeliNeklasifikovaníSprávanie 2Správanie 3Správanie 4
I.A23121820030
I.A OLT1013600000
I.B22241600010
I.D26042200000
I.D (LV)24551400004
I.F1001900200
II.A25313900000
II.A OLT14221000000
II.B272101500000
II.D22261400000
II.D (LV)22151420002
II.F300120002
III.A20231500000
III.A OLT15031110014
III.B22341500000
III.C16111400090
IV.A24251700000
IV.A OLT11001100000
IV.B20321500010

§ 2. ods. 4 h SŠ: Výsledky uplatniteľnosti žiakov na trhu práce alebo úspešnosti prijímania žiakov na ďalšie štúdium

Uplatnenie žiakov

Škola sleduje situáciu na trhu práce a profil absolventov prispôsobuje potrebám praxe. Dominantnou sa stalo reflektovanie potrieb praxe. Absolventi majú všetky predpoklady na všestranné uplatnenie v štátnych organizáciách lesného hospodárstva, akciových spoločnostiach, urbariátoch, komposesorátoch a v mestských, cirkevných alebo súkromných lesoch.

Väčšina absolventov pokračuje vo vysokoškolskom štúdiu, ostatní po krátkej nástupnej praxi nachádzajú uplatnenie ako technicko-hospodárski pracovníci v štátnych i neštátnych organizáciách lesného hospodárstva, lesnej výroby a služieb, rôznych firmách, orientujúcich sa na drevársku výrobu, ťažbu, sústreďovanie a odvoz dreva, ale tiež ako pracovníci firiem orientujúcich sa na chov koní, včiel a rýb. Uplatnenie nájdu tiež ako pracovníci zememeračských skupín, vo výskume, v štátnej správe, v organizáciách ekologického a environmentálneho zamerania a v podnikateľskej činnosti.

Škola pravidelne eviduje počet a percentuálny podiel uchádzačov o prijatie na vysokú školu alebo uplatnenie sa na trhu práce /doma i v zahraničí/.

SOŠ lesnícka : z celkového počtu absolventov

študijný odbor 70 % je prijatých na vysokú školu

20% sa uplatní na trhu práce doma alebo v zahraničí

10 % je evidovaných na úrade práce

učebné odbory

40% sa uplatní na trhu práce doma alebo v zahraničí

25 % je evidovaných na úrade práce

o ostatných škola nemá evidenciu, keďže sa jedná o marginalizované skupiny /2- ročný učebný odbor/

§ 2. ods. 5 a Informácie o finančnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy alebo školského zariadenia podľa osobitného predpisu

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

škola

od 1.9.2022 - 31.12.2022 432 398 ,- €

od 1. 1. 2023 - 31.8.2023 993 989 ,- €

spolu 1 426 387 ,- €

školský internát

od 1. 9.2022 - 31.12.2022 64 384 - €

od 1. 1. 2023 - 31.8.2023 139 333 ,- €

spolu 203 716 ,- €

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

príjmy ZRPŠ za školský rok 2022/2023 boli 4980,- €.

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

celková suma za školský rok 2022/2023 tvorila čiastku 14 337, - € .

využitie: - materiálne vybavenie krúžkov

- zriadenie a zariadenie multifunkčnej učebne, slúžiacej na rozvoj

krúžkovej činnosti

- odmeny vedúcim krúžkov

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

finančné prostriedky za ubytovanie žiakov 42 020 ,- €, z toho:

od 1.9.2022 - 31.12.2022 19 680 ,- €

od 1. 1. 2023 - 31.8.2023 22 340,- €

všetky finančné prostriedky použité na úhradu nákladov na prevádzku ŠI

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

Z dôvodu všeobecného nedostatku rozpočtových prostriedkov a možnosti vytvárania doplnkových zdrojoch na financovanie položiek nezabezpečených rozpočtom škola od 1.1.1993 vykonáva podnikateľská činnosť. Je zdrojom finančných prostriedkov na zlepšenie materiálno-technického zabezpečenia školy.

Obsahom ekonomických aktivít sú kurzy na získanie vodičských preukazov na vedenie motocykla, osobného motorového vozidla a traktora pre žiakov školy, ale aj pre cudzích záujemcov. Škola organizuje školenia a kurzy z odboru lesníctva v rozsahu učebného plánu s právom vydávania certifikátov. Sú to kurzy na získanie odbornej spôsobilosti na obsluhu motorových píl a krovinorezov. V roku 2004 predmet podnikania bol rozšírený o ubytovacie a stravovacie služby.

Zisk vytvorený podnikateľskou činnosťou zabezpečuje škole finančné prostriedky na obnovu inventára školského internátu a zakúpenie nových učebných pomôcok v zmysle platných predpisov upravujúcich podnikateľskú činnosť školy.

Škola sa snaží hľadať rôzne možnosti na zlepšenie vybavenia školy. Medzi takéto možnosti patrí zapojenie školy do projektov EÚ, získanie grantov a sponzorských darov.

§ 2. ods. 5 b Informácie o aktivitách školy alebo školského zariadenia, ktoré realizuje pre deti alebo pre žiakov v ich voľnom čase

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Akva-teraristický krúžok18 Ing. Martin Macej
Bedmintonový krúžok7 Bc. Peter Šalata
Čalúnnický krúžok8 Mgr. Slavka Čverhová
Doučovanie z ANJ (Bijacovce)11 Mgr. Eva Vasilková
Drevársky krúžok13 Miroslav Polom
Fotografický a redaktorský krúžok (Bijacovce)7 Mgr. Eva Džačarová
Futbalový krúžok24 Ing. Albín Kostelník,PhD.
Futbalový krúžok (Jarovnice)15 Jaroslav Bilišňanský
Hádzanársky krúžok24 Mgr. Peter Šutran
Chovateľ poľovníckeho psa13 Ing. Miroslav Fuchs,PhD.
KMPP1 (Bijacovce)8 Ing. Jaroslav Bučák
KMPP2 (Bijacovce)5 Ing. Jaroslav Bučák
Krúžok anglického jazyka pre maturantov23 PhDr. Oľga Ružbarská
Krúžok lesničiarov20 Ing. Oskár Takács
Krúžok vábenia zveri20 Ing. Oskár Takács
Literárne diela v kinematografii30 PaedDr. Tatiána Christaková
Mediálny krúžok - web stránka školy22 Mgr. Stanislav Furman
Meteorologický krúžok17 Ing. Vladimír Maňkoš
Mladý drevorubač8 Ing. Michal Dilong
Public relations10 PhDr. Vlasta Hudáková
Redakčný krúžok9 PhDr. Vlasta Hudáková
Rezbársky krúžok13 Vladimír Marcin
Rybársky krúžok0 Miloš Sála
Sokoliarsky krúžok18 Filip Kollár
Strojársky krúžok (Bijacovce)11 Ing. Tomáš Suchý
Šikovné ruky7 Iveta Kokoruďová
Technický krúžok I6 Bc. Jaroslav Kušnír starší
Technický krúžok II13 Peter Matušík
Tenisový krúžok18 Mgr. Alexander Hutňan
Turistický krúžok11 Mgr. Gabriel Búri
Včelársky26 Ing. Slavomír Karaš

§ 2. ods. 5 c Informácie o spolupráci školy alebo školského zariadenia s rodičmi detí alebo žiakov alebo s inými fyzickými osobami, ktoré majú deti alebo žiakov zverené do osobnej alebo pestúnskej starostlivosti

Spolupráca školy s rodičmi

Pri škole funguje Rodičovské združenie pri SOŠ lesníckej, s ktorým škola spolupracuje. Stretnutia zástupcov rodičov s vedením školy sa konajú pravidelne, minimálne 3x ročne, rovnako aj triedne aktívy vedené triednymi dôverníkmi rodičov.

Rodičovské združenie veľmi úzko spolupracovalo so všetkými pedagogickými a výchovnými pracovníkmi školy pri výchove a vzdelávaní žiakov. Svoju pozornosť zameralo hlavne na tieto úlohy:

1. Pomáhať pri výchove žiakov mimo vyučovania, pri organizovaní športových a jazykových súťaží, olympiád, krúžkov, exkurzií, maturitných skúšok a stužkových slávností.

2. Spolupracovať pri technickom vybavení školy, nákupe odbornej literatúry a využívaní audiovizuálnej techniky podľa svojich možností.

3. Rodičovská rada bude aktívne spolupracovať s rodičmi žiakov a školou pri odhaľovaní všetkých negatívnych javov v správaní sa žiakov v škole, ŠI aj mimo školy.

4. Rodičia budú aktívne spolupracovať v potieraní fajčenia, alkoholizmu, drog a iných škodlivých návykov.

Uvedené rámcové úlohy sa zabezpečovali plnením časového a obsahového plánu rodičovského združenia, triednych schôdzok a zasadnutí rodičovskej rady.

V školskom roku bolo jedno plenárne rokovanie a podľa potreby boli zvolávané okrem dvoch riadnych aj mimoriadne triedne rokovania (napr. pre žiakov 1. ročníka). Výkonným orgánom RZ je rodičovská rada a jej výkonný výbor. Každé rokovanie RZ a jeho výsledky prerokovávala rodičovská rada s vedením školy v zámere pomáhať škole pri plnení jej programu daného plánom práce školy a odstraňovať nedostatky vedúce k frustrácii žiakov i rodičov, tiež pri priamej účasti rodičov pri plnení programu školy. Je nutné vyzdvihnúť aktivitu RZ pri riešení mnohých problémov školy.

Záver

Vypracoval: Ing. Miroslav Fuchs, PhD.

Prešov 10. október 2023

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 16. októbra 2023

Vyjadrenie rady školy

Rada školy pri SOŠ lesníckej, Kollárova 10 v Prešove prerokovala Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2022/2023 bez pripomienok.

Mgr. Peter Šutran

predseda Rady školy pri SOŠ lesníckej v Prešove